LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексичний та синтаксичний повтор в українській народній творчості (на матеріалі українських народних казок)

експресивний синтаксис у тісній взаємодії з іншими засобами, зокрема лексичного і звукового повтору.

Функціональний аналіз конструкцій із синтаксичним повтором виявив, що цей засіб виконує ряд структурно-інформаційних і семантико-стилістичних функцій у казковому тексті.

Попри замкнутість композиції казки, її сюжет може доповнюватися новими епізодами, окремі епізоди можуть вилучатися; можливе контамінування декількох сюжетів. Цьому жанрові властива міграція з казки в казку позасюжетних елементів, усталених штампів, лексичних, фразеологічних і синтаксичних одиниць. Функції синтаксичного повтору доповнює інтонація, оскільки вона виражає і структурну кількість висловлення (речення), і комунікативний тип казки, що поєднує ознаки розмовного стилю фольклору з книжним стилем художньої літератури.


Основні положення дисертації висвітлено

в таких публікаціях:


1. Жук Т.В. Лексичний повтор в українській народній казці //Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – С. 198 – 204.

2. Жук Т.В. Функції дієслівного повтору в українській народній казці //Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – С. 202 – 209.

3. Жук Т.В. Синтаксичний повтор в українській народній казці //Сіверянський літопис. – Чернігів, 2002. – № 3. – С. 59 – 62.

4. Жук Т.В. Стилістична роль лексичного повтору в українській народній казці //Наукові записки. – Серія „Філологічні науки". – Ніжин, 2002. – С. 33 – 36.

5. Жук Т.В. Синтаксична характеристика дієслівного повтору в екскурсі казки //Мова у слов'янському культурному просторі: Тези доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції. – Умань: Графіка, 2002. – С. 111 – 112.

6. Жук Т.В. Структурні види тотожного лексичного повтору //Історія української лінгвістики: Збірник наукових праць /Відп. ред. С.В.Зінченко. – Київ – Ніжин: НДПУ, 2001. – С. 190 – 193.


АНОТАЦІЯ


Жук Т.В. Лексичний та синтаксичний повтор в українській народній творчості (на матеріалі українських народних казок).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню лексичного та синтаксичного повтору як стилістичного засобу в українських народних казках. Зроблена спроба дослідити специфіку повтору в розповідному фольклорному жанрі крізь призму культурологічних особливостей української казки. Повтор характеризується як мовне явище всебічно: як одиниця лексична, фразеологічна, синтаксична, що виконує текстотвірну, граматичну і стилістичну функції.

Ключові слова: казковий текст, лексичний повтор, синтаксичний повтор, контактний – дистантний повтор, кільцевий повтор, функції повтору.


АННОТАЦИЯ


Жук Т.В. Лексический и синтаксический повтор в украинском народном творчестве (на материале украинских народных сказок).

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Киев, 2005.

Диссертация посвящена изучению лексического и синтаксического повтора как стилистического приема в украинских народних сказках. Сделана попытка исследовать специфику повтора в повествовательном фольклорном жанре сквозь призму культурологических особенностей украинской сказки. Повтор характеризуется как языковое явление всесторонне: как единица лексическая, фразеологическая, синтаксическая, выполняющая текстообразующую, грамматическую и стилистическую функции.

В настоящем исследовании повтор трактуется широко, поскольку формальная и тематическая целостность текста обеспечивается повтором не только одних и тех же лексических единиц, но и путем синонимических замен и употребления местоименных повторов – „конденсаторов" мысли. Характер выразительности повторов определяется их структурой и местом, занимаемым повторяющейся единицей в речи. В сказочном тексте лексические повторы способствуют продвижению мысли вперед, акцентируют внимание на основном, усиливают экспрессию высказывания, вносят новые характеристики и признаки.

Среди стилистических приемов экспрессивного синтаксиса повтору отводится особое место; все виды повторов, выделенные традиционной классификацией, прослеживаются на материале украинской народной сказки, отмечается ряд особенностей, характерных для данного жанра фольклора (синонимические, антонимические, элиптические, звуковые и др.).

В сказочном тексте повтор частей речи многофункционален: повтор существительного повышает выразительность высказывания, является специальным приемом воздействия на слушателя (читателя); повторы местоимений в большинстве случав выполняют эмфатическую функцию; повторы глаголов являются одним из важных средств актуализации эмоционально-экспрессивных значений проявления видо-временных характеристик глагола; наличие отрицания в значительном количестве глагольных повторов создает особый стилистический эффект, накал выступления; повторы наречий обладают особым эмоционально-экспрессивным значением.

Синтаксический повтор подчинен целям и задачам данного вида речевой деятельности, его прагматической направленности. Лексико-синтаксические повторы обладают структурно-функциональными свойствами и передают усилительно-выделительную экспрессию.

Функциональный анализ предложений с синтаксическим повтором выявил ряд его структурно-информационных и семантико-стилистических функций.

Ключевые слова: текст сказки, лексический повтор, синтаксический повтор, контактный-дистантный повтор, кольцевой повтор, функции повтора.


ANNOTATION


T. Zhuk. Lexical an syntactic reiteration in Ukrainian folk art (on the material of Ukrainian folk tales).

Dissertation for Candidate of Philological Science degree in speciality 10.02.01 – Ukrainian language. National Pedagogical university of M.P. Dragomanov, Kiev, 2005.

The dissertation pertains to the investigation of lexical and syntactic reiteration as a stylistic devise in Ukrainian folk tails. An attempt has been made to investigate the specificity of reiteration in the genre of folk retelling through the prizm of cultural peculiarities of Ukrainian tale. Reiteration is characterized as linguistic phenomena in detail: as a lexical syntactic and phraseological unit which serves grammatical stylistic and textual functions.

Key words: tale text, lexical reiteration, syntactic reiteration, close and remote reiteration, circle reiteration, functions of reiteration.