LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексичні засоби загальної оцінки у мовленні персонажів сучасної британської драми (гендерний аспект)

splendid morning.

ELLIE. Lovely (Rayburn, 1977: 48);

– про музику:

LINDSEY. Mm. Lovely.

DICKON. It's genius (Hastings, 1979: 25).

У міжгендерному спілкуванні позитивна чоловіча оцінка може відрізнятися більшою стриманістю, ніж жіноча:

LINDSEY. It is charming.

DICKON. Perhaps it's not so bad musically (Hastings, 1979: 3).

Крім перерахованих вище одиниць, для вираження загальної позитивної оцінки у висловлюваннях персонажів обох статей уживаються прикметники good, great, terrific, що відбиває гендерну нейтральність цих лексичних одиниць, що виражають загальну позитивну оцінку. Наприклад, під час спілкування знайомих персонажів:

VINCE. Isn't this a terrific party, Cookie? (Ayckbourn, 1983: 59);

FLEUR. Hey, you're a terrific dancer (Ayckbourn, 1983: 58).

Використання прикметника splendid характерніше для вербальної поведінки персонажів-чоловіків (яким належить 70% слововживань), хоча й зустрічається у висловлюваннях персонажів-жінок (30% слововживань):

GRAHAM. Splendid exercise (Rayburn, 1977: 7);

LINDSEY. Chris – how splendid (Hastings, 1979: 21).

Кількісний аналіз прикметників, що виражають загальну негативну оцінку, показує, що в ситуації неформального міжгендерного спілкування висловлювання персонажів-чоловіків (58% слововживань даної лексики) характеризуються більшою схильністю до вираження негативної оцінки, ніж вербальна поведінка персонажів-жінок (42% слововживань). Наведені дані свідчать про те, що в мовній картині світу персонажів-чоловіків негативна оцінка займає важливіше місце, ніж у мовній картині персонажів-жінок:

DICKON. It's – it's ridiculous (Hastings, 1979: 24);

LINDSEY (quietly). It's the most horrible thing I've heard this evening (Hastings, 1979: 24).

Якісні розбіжності у вираженні загальної негативної оцінки пов'язані зі створенням образу стриманості персонажів-жінок під час її реалізації. Наприклад, при звертанні персонажа-жінки до знайомого чоловіка:

MRS. MOORE. Not very nice, is it, just waiting (Manktelow, 1979: 35).

Крім того, для вираження загальної негативної оцінки у висловлюваннях персонажів-чоловіків використовується лексика зниженого стилістичного тону bloody, rotten, sodding (83% усіх слововживань), що не властиво вербальній поведінці персонажів-жінок. Так, у розмові подружньої пари персонаж-чоловік констатує той факт, що його магазин не є такий популярний, як супермаркет:

RAY. Six women pass the shop, they don't stop, they're off down the supermarket for their frozen bloody mini-joints, Chinese-rotten take aways, pork-blinkin' batch shop, cod and soddin' chips... (Davis,1982:3).

Проведений аналіз дозволяє припустити, що для вираження загальної позитивної оцінки сценічними героями й героїнями вибираються переважно різні лексичні одиниці. Персонажі-жінки характеризуються схильністю до відкритого й перебільшеного вираження позитивної оцінки і використанням ширшого спектру оцінних прикметників, тоді як реплікам персонажів-чоловіків властива стриманість у її прояві. Даний факт відбиває істотні розбіжності стереотипів вербальної поведінки чоловіків і жінок. Використання засобів позитивної оцінки, на наш погляд, демонструє загальний позитивний настрій персонажа, сприяє створенню конструктивної дружньої атмосфери під час спілкування, свідчить про доброзичливе ставлення до співрозмовника і розглядається як один із компонентів стратегії позитивної ввічливості.

Реалізація загальної негативної оцінки у вербальній поведінці персонажів-чоловіків у ситуації міжґендерного спілкування свідчить про ігнорування офіційних норм британського суспільства, згідно з якими вживання лексики стилістичного зниженого тону вважається непристойним. Засоби негативної оцінки у висловлюваннях персонажів передають загальний негативний настрій мовця й можуть сигналізувати про критичне сприйняття не тільки навколишньої дійсності, об'єкта, середовища, але і співрозмовника, зокрема, його комунікативної поведінки. Отже, негативна оцінка перешкоджає створенню конструктивної обстановки в ході комунікативної взаємодії і розглядається нами як порушення принципу ввічливості. Зумовлені гендером особливості реалізації загальної оцінки відбивають стереотипи гендерної комунікативної поведінки, згідно з якими жінкам притаманна реалізація позитивної оцінної лексики, а чоловікам властиве вживання негативної оцінної лексики. Однією із подальших розвідок у даному напряму є, на наш погляд, аналіз особливостей вживання оцінної лексики в одностатевому спілкуванні.

Список використаної літератури

1. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. – М.: Институт социологии РАН, 1999. – 189 с.

2. Cameron D. Gender, Power, and Pragmatics: "Is there any ketchup, Vera?" // Discourse and Society. – 1998. – №9 (4). – P. 437-456.

3. Сoats J. Women Talk. – Oxford, Cambridge (Mass.): Blackwell, 1996. – 326 p.

4. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. – М.: ИТДГК "Гнозис", 2002. – 284 с.

5. Бєссонова О.Л. Способи вираження оцінки й оцінні стратегії в мовленнєвій поведінці чоловіків та жінок // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗДУ. – 2002. – №3 (14). – С. 41-48.

6. Борисова Т.С. Оцінні стереотипи образів персонажів в пригодницьких творах // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: Київ нац ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – 2000. – № 4. – С. 51-58.

7. Табурова С.К. Эмоции в речи депутатов бундестага: мужские и женские преференции // Гендер как интрига познания / Под ред. А.В. Кирилиной. – М.: Рудомино. – 2000. – С. 168-191.

список джерел ілюстративного матеріалу

Ayckbourn A. Way Upstream. – L.: Samuel French, 1983. – 88 p.

Вingham J. To Father with Love. – Macclesfield (Cheshire): New Playwrights' Network, 1976. – 83 p.

Hoddinot D. Hello and Goodbye. – L.: Samuel French, 1979. – 23 p.

Davies A. Going Bust. – L.: Samuel French, 1982. – 59 p.

Dryden E. Harvest. – L.: Samuel French, 1982. – 54 p.

Hastings Ch. The Soft September Air. – L.: Samuel French, 1979. – 71 p.

Manktelow B. Death Walked in. – L.: Samuel French, 1979. – 57 p.

Murphy T. Too Late for Logic. – L.: Methuen Drama, 1990. – 54 p.

Борисенко Н.Д. Лексические средства выражения общей оценки в современной британской драме (гендерный аспект).

Статья исследует выбор драматургами лексических средств общей оценки в персонажной речи в зависимости от гендера персонажей.

Borysenko N.D. Lexical Means Denoting General Estimation in Modern British Drama (Gender Aspect).

The article investigates the playwrights' choice of lexical means of general estimation in the personages' speech caused by personages' gender.