LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексичні і контекстуальні синоніми в поетичній творчості поетів-молодомузівців (ономасіологічний і стилістичний аспекти)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М. П. ДРАГОМАНОВА


Д І Ц Вікторія Олегівна

УДК 811.161.2'373.421ЛЕКСИЧНІ І КОНТЕКСТУАЛЬНІ СИНОНІМИ В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ-МОЛОДОМУЗІВЦІВ

(ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ І СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ)10.02.01 – українська мова

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник –доктор філологічних наук, професор

ПЛЮЩ Марія Яківна,

Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманова, професор кафедри

української мови

Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор

Голянич Марія Іванівна,

Прикарпатський національний університет ім.

Василя Стефаника, професор кафедри

української мови


кандидат філологічних наук, доцент

Сидоренко Леся Михайлівна,

Київський національний університет ім.

Тараса Шевченка, доцент кафедри

сучасної української мови


Провідна установа – Київський національний лінгвістичний

університет, Міністерство освіти і науки

України, кафедра фонетики та граматики слов'янських мов

м. Київ.


Захист дисертації відбудеться "17" жовтня 2006 року о14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 у Національному педагогічному університеті імені М. П.Драгоманова, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9.


Автореферат розіслано "12 " вересня 2006 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Н. П. Гальона

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


В українському мовознавстві здійснено цілу низку наукових розвідок, присвячених розкриттю особливостей мовної майстерності окремих письменників (І. Білодід, І. Грицютенко, С. Єрмоленко, І. Ковалик, А. Мойсієнко, Л. Мацько, М. Плющ, Н. Сологуб, Л. Ставицька, З. Франко та ін.).

Дисертація присвячена дослідженню лексичних і контекстуальних синонімів з ономасіологічного та стилістичного поглядів у поетичних творах поетів-молодомузівців.

Природа та статус синонімії стали предметом досліджень зарубіжних (В. Гумбольдта, Р. Будагова, Ю. Апресяна, О. Григор'єва, П. Старикової, А. Євгеньєвої, Л. Кутіної, Л. Сиротініної, С. Бережан, В. Звегінцева, А. Шапіро, Д. Шмельова, Л. Блумфілда, О. Ахманової, Ю. Лотмана та ін.) та українських (О. Потебні, Л. Булаховського, В. Ващенка, Л. Лисиченко, В. Русанівського, О. Тараненка, О. Нечитайло, Л. Паламарчука, В. Ільїна, М. Богдана, І. Олійника, Є. Чак, С. Караванського та ін.) мовознавців, що репрезентують різні аспекти й погляди на синонімію.

Проблеми розвитку сучасного українського мовознавства зумовлюють пріоритетність дослідження функціонального аспекту мовних явищ, при якому мовні одиниці розглядаються з ономасіологічного, семасіологічного та когнітивного поглядів. В основу дисертаційного дослідження покладено принцип розгляду синонімії у складі розвинутої лексичної системи української мови та як стилістичного засобу мови окремих письменників (Л. Паламарчук, В. Ільїн, М. Богдан, І. Олійник).

Незважаючи на значну кількість наукових студій, присвячених дослідженню проблеми синонімії, в сучасній українській мовознавчій науці недостатньо уваги приділено функціонуванню лексичних синонімів у різних стилях, а особливо в художньому дискурсі. Більшість наукових розвідок синонімічних лексичних одиниць у поетичній мові спрямовані на встановлення семантичної структури слів, близьких або тотожних за значенням, та виявлення специфічних рис їх функціонування. Проте недостатньо з'ясовуються семасіологічна та ономасіологічна природа їх, стилістична роль як засобів образності. Отже, є потреба в поглибленому осмисленні мовознавчого аспекту комунікативної цінності синонімів.

Мовну картину світу поетів-молодомузівців розглянуто в контексті історичної епохи, з її політичними, суспільними та соціокультурними особливостями, які мали вплив на розвиток української літератури, літературної мови і, зокрема, художньої. Кожний період історії національної художньої мови має свій фонд словесно-символічних засобів з притаманними йому можливостями розбудови лексичної системи. Метамовні образи-символи є одним із засобів актуалізації лексичних новацій, які є актуальними на час свого виникнення у художній мові. Мова поетів-молодомузівців, її мовно-виражальні засоби відображають тяжіння до синонімічних опозицій з урахуванням семасіологічної та ономасіологічної характеристик знака-слова, функціонування в ній рядів двох груп лексичних синонімів, які розрізняються відтінками лексичного значення, емоційно-експресивними значеннями.

Актуальність обраної теми дослідження зумовлена необхідністю всебічного системного дослідження семантики і функціонування ідеографічних та контекстуальних синонімів. Особливо важливим видається з'ясування функціонального діапазону синонімів у поетичному тексті на рівні введення їх у мовну тканину як одного з найвиразніших засобів образності. А оскільки контекстуальна синонімія як явище належить не до системи мови, а до системи мовлення, аналіз цього типу значень має особливу вагу при розгляді текстів художнього стилю. Дослідники сучасного текстознавства (Р. Барт, В. Григор'єв, С. Єрмоленко, Ю. Лотман, Н. Сологуб, Л. Ставицька) з'ясовують природу, функції тексту, його сутність, механізми смислоутворення та формування лексичних новацій. Додаткові нашарування в значеннях слова зумовлені його інтенцією та специфікою тексту. З'ясування конотативних смислів синонімічних утворень, природи і функцій синонімів як особливого явища гештальтності і дослідження художнього тексту як завершеної цілісної системи залишаються актуальними об'єктами наукового вивчення. Трактування контекстуальних синонімів ґрунтується на тому, що ця категорія в сучасній україністиці досліджується у семасіологічному, ономасіологічному та когнітивному аспектах дослідження слова (О. Кубрякова, О. Селіванова, В. Телія). У поетичних текстах суттєвим є з'ясування собливостей групування перифрастичних рядів, їх семантичного навантаження, естетичного призначення, які асоціації викликає символічний образ, і, відповідно, які номінації актуалізуються, а які залишаються на периферії слововживання.

Дослідження синонімії як мовного явища у творах поетів-молодомузівців має важливе значення для всебічного осмислення специфіки поетичного стилю української літературної мови, зокрема стилістичних можливостей синонімів різних груп, зумовлених соціальнопсихологічними чинниками та особливостями поетичної майстерності творців рубежа ХІХ – ХХ століть.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертаційне дослідження проводилось