LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексичні інновації іншомовного походження в сучасній російській мові (на матеріалі мови ЗМІ останнього десятиріччя ХХ - початку ХХІ ст.)

мови (утворення лексико-семантичних груп та підгруп; розвиток синонімічних значень – формування пар та рядів, до яких входять питомі лексеми, запозичені та неозапозичені; включення інновацій до різноманітних терміносистем мови-реципієнта), а на словотвірному – чинить певний вплив на динаміку словотвірної системи мови-реципієнта (це утворення складних лексем із використанням коротких англіцизмів, а також поява ряду новоутворень з англійським афіксоїдом).

Основним критерієм визначення екзотичної лексики в сучасній російській мові виступає не "зовнішньосистемна ознака", а загальний мовний критерій можливого тимчасового "незасвоєння" чи "недозасвоєння" іншомовної одиниці на різних мовних рівнях (і, в першу чергу, на лексико-семантичному та словотвірному).

Залучення у мову-реципієнт іншомовних вкраплень різноманітних типів пов'язано з виконанням численних функціональних завдань (різного роду номінативної та прагматичної функцій), а використання вкраплень як семантично точніших номінацій, які перебувають на початковому етапі своєї адаптації в російській мові, відбувається нарівні з уживанням таких одиниць із метою експресії.

Функціонування новітньої іншомовної лексики в російській мові характеризується порушенням поетапності її засвоєння, що відбивається у змішуванні основних фаз запозичення: придбанні відносно стійких ЛСВ і граматичних характеристик поряд із варіантністю графемно-фонетичного оформлення інновацій; участі в російських словотвірних та словозмінних процесах графічно неоформлених елементів, одиниць із коливанням у своїй зовнішній (морфемній) структурі; участі в словотворенні неозапозичень, які є неосвоєними на лексико-семантичному рівні. Фіксується також використання іншомовних слів із нестійкою змістовою структурою у творенні стійких словосполучень, виразів експресивного характеру.

Мова ЗМІ останнього десятиріччя ХХ – початку ХХІ ст. свідчить про суттєві зміни всередині пострадянського суспільства, яскраво відбиває дійсність розглядуваного періоду, що значною мірою відображається у залученні і вживанні інновацій іншомовного походження. Відкритість лексичної системи російської мови на зламі тисячоліть є переконливим доказом відкритості російськомовного соціуму, новітньою ілюстрацією взаємовпливу мови та суспільства.


Основні положення дисертації викладено у публікаціях автора:


1.Полякова Т.М. Заимствованные Nomina Agentis и их адаптация в современном русском языке (на материале СМИ последнего десятилетия ХХ века)//Русская филология. Украинский вестник. – Харьков, 2001. – № 4 (20). – С.23-25.

2.Полякова Т.М. Лексико-семантична варіативність слів іншомовного походження в сучасній російській мові (на матеріалі ЗМІ)//Проблеми зіставної семантики. Вип. 5. Зб. наук. статей. – К.: КДЛУ, 2001. – С.177-180.

3.Полякова Т.М. Лексичне запозичення пиар у російському публіцистичному стилі//Мовознавство. – 2002. – № 4-5. – С.66-72.

4.Полякова Т.М. Современные заимствования в русском политическом дискурсе (в аспекте ознакомления старшеклассников с иноязычной лексикой новейшего периода). Сб. научн. трудов. – К.: КГПУ им. Б.Д.Гринченко: ИПЦ, 2002. – С.159-162.

5.Полякова Т.М. Иноязычные лексические инновации в сфере музыкального творчества (на материале русскоязычных СМИ последнего десятилетия ХХ – нач. ХХІ в.)//Система і структура східнослов'янських мов: Сучасні тенденції розвитку східнослов'янських мов. Зб. наук. праць. – К.: Знання України, 2003. – С.200-207.

6.Полякова Т.М. Иноязычные вкрапления как средство языковой игры (на материале современной русской прессы)//Русский язык и литература в учебных заведениях, 2003. – № 2. – С.41-43.

7.Полякова Т.М. Особенности функционирования экзотизмов романо-германского происхождения в современном русском языке (на материале текстов СМИ последнего десятилетия ХХ – нач. ХХІ в.)//Система і структура східнослов'янських мов. Зб. наук. праць. – К.: Знання України, 2003. – С.226-234.

8.Полякова Т.М. Запозичені лексеми у російському суспільно-політичному контексті: семна динаміка та специфіка функціонування

//Проблеми зіставної семантики. Вип. 6. Зб. наук. статей. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – С.167-172.


АНОТАЦІЯ


Полякова Т.М. Лексичні інновації іншомовного походження в сучасній російській мові (на матеріалі мови ЗМІ останнього десятиріччя ХХ – початку ХХІ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 – російська мова. – Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, Київ, 2004.

Дисертація присвячена вивченню процесів лексичного запозичення наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст., комплексному аналізу новітньої іншомовної лексики, яка віддзеркалює не тільки новий етап у розвитку сучасної російської мови, але й сучасні процеси суспільного життя її носіїв.

У роботі встановлено провідні екстра- та лінгвальні чинники лексичного запозичення, їх взаємодію, з'ясовано склад запозичень і визначено специфіку функціонування типів іншомовної лексики, схарактеризовано основні особливості адаптації іншомовних одиниць на різних рівнях російської мовної системи. Досліджувані інновації розглянуто як рухливий лексичний простір.

Перспективність пропонованого дослідження полягає у можливості теоретичного осмислення нових мовних процесів лексичного і словотвірного рівнів у російській мові та розширення існуючих наукових уявлень про лексико-семантичні, словотвірні, граматичні зміни в мікросистемі лексичних запозичень. Одержані результати мають значення для подальшого вивчення факторів взаємовпливу мови й суспільства.

Ключові слова: мова ЗМІ, словниковий склад, лексичне запозичення, неологізми, іншомовні інновації, семантична структура, словотвірна деривація.


АННОТАЦИЯ


Полякова Т.М. Лексические инновации иноязычного происхождения в современном русском языке (на материале языка СМИ последнего десятилетия ХХ – начала ХХІ века). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 – русский язык. – Институт языковедения им. А.А.Потебни НАН Украины, Киев, 2004.

В диссертации осуществлен комплексный, целостный анализ функционирования лексических инноваций иноязычного происхождения в современном русском языке на материале печатных и электронных текстов СМИ последнего десятилетия ХХ – нач. ХХІ века.

Во введении обоснован выбор темы диссертации и ее актуальность, определен объект исследования, сформулированы цель и основные задачи, представлены сведения об источниках фактического материала, указаны исследовательские приемы, отмечены научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

Первая глава "Лексические заимствования как объект изучения в языкознании" посвящена теоретическим разработкам в области языкового