LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексичні параметри роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" у проекції американського трансценденталізму (лінгвостилістичний аналіз)

22ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Будій Зіновія Іванівна
УДК 811.111:81'42ЛЕКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ РОМАНУ ГЕРМАНА МЕЛВІЛЛА "МОБІ ДІК,

АБО БІЛИЙ КИТ" У ПРОЕКЦІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛІЗМУ (ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ)

Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наукЛьвів – 2001


Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка


Науковий керівник:кандидат філологічних наук, доцент

Богданович Тетяна Григорівна,

Львівський національний університеті імені Івана Франка,

кафедра англійської філології


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Кухаренко Валерія Андріївна,

Одеський державний університет імені І. І. Мечникова,

кафедра стилістики і лексикології англійської мови


кандидат філологічних наук, доцент

Семен Галина Ярославівна,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

кафедра англійської мови


Провідна установа: Київський державний лінгвістичний університет


Захист відбудеться "28" лютого 2001 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої Ради К 35.051.15 при Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 220.


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5).Автореферат розісланий "26" січня 2001 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої Ради

кандидат філологічних наук, доцент Білинський М. Е.Дослідження мови художнього твору вимагає одночасного використання принципів і методів лінгвістики та літературознавства. У кожному суспільстві в процесі його розвитку виникають ті чи інші літературні течії, школи, напрямки, що впливають на творчість письменника, який у своїх творах відображає проблеми сучасної йому епохи, історії та культури свого народу, як результат індивідуального пізнання дійсності. Твір постає перед дослідником як складна система, елементи якої взаємопов'язані між собою i зумовленi тематичною спрямованістю, особливостями свiтогляду та творчою манерою письменника.

Неповторність та естетична цінність художнього твору залежить від певного, характерного тільки для нього набору та організації лексичних одиниць. Оскільки мовнi одиницi в художньому текстi виконують подвійну функцiю – комунiкативну та естетичну, – слово у ньому може реалiзовувати не тiльки свої безпосереднi номiнативнi значення, але й художньо-стилiстичнi, зі всiма притаманними їм емоцiйними, експресивно-образними компонентами. Особливостi використання лексичних одиниць повнiстю розкриваються лише у цiлiсному контексті твору. Деякi слова зазнають рiзкого семантичного зсуву, який пiдготовлений мiкро- i макроконтекстом, набувають незвичайної сутності i стають важливими художньо-образними елементами iдейно-естетичної структури твору. Дослiдження художньої мови передбачає виділення набору маркованих елементiв у текстi твору та вивчення тих зв'язкiв, якi встановлюються мiж мовними одиницями, релевантними для виявлення ідентифікаційних характеристик твору. Такий аналіз мови проводиться шляхом виділення лексичних угрупувань різного об'єму (семантичне поле, лексико–семантична група), які характерні власне для цього твору та зумовлені взаємодією лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів.

Системний підхід до вивчення мови твору з врахуванням індивідуального стилю письменника, об'єкту пізнання, певного життєвого матеріалу та набутого досвіду, впливу ідейних та естетичних норм, вироблених суспільством, виявляється результативним в аспекті дослідження лексичного складу роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" (1851) у проекції американського трансценденталізму.

Хоча творчість Г. Мелвілла вивчали багато дослідників, про нього та його твори написано чимало книг і спеціальних статей, проте вони є здебільшого літературознавчого характеру. Дехто з критиків (Маттіссен Ф., Бродхед Р., Мамфорд Л.) звертався до конкретного аналізу певних мовних явищ у творах автора, однак проблеми творчого методу та естетики Мелвілла, художні особливості його романів вивчені недостатньо. Не підтверджуються конкретним аналізом тексту творів письменника заяви про суперечності у його творчості та світогляді, про вплив на нього філософів-трансценденталістів. Нечітким залишається обгрунтування проблеми індивідуалізму у творах Мелвілла.

Актуальність вибору проблеми визначається відсутністю глибокого та всебічного аналізу роману "Мобі Дік, або Білий Кит" як внутрiшньо цiлiсної, естетично мотивованої системи мовних образних засобiв, характеристики складу його лексики з точки зору стилістики, аналізу контекстного значення лексичної одиниці у творі з врахуванням семантичної структури як внутрішньо нерозмежованої єдності всіх її окремих і різнотипових значень.

Дисертаційне дослідження виконувалося в рамках плану наукової роботи з теми "Лінгвостилістика та лінгвістика тексту", яка проводиться на кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Метою дослідження є виділити структурні та семантичні аспекти лексичної системи роману Г. Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит", визначити стильові характеристики твору за допомогою маркованих елементів тексту, проаналізувати ці елементи в їх конкретній образно-художній функції, дослідити механізм функціонування одиниць лексико-семантичних груп у структурі речення та структурі тексту, подати інтерпретацію положень американського трансценденталізму в романі на лексико-стилістичному рівні.

Мета дослідження передбачає вирішення таких завдань:

1) Аналіз основних положень літературно-філософської теорії трансценденталістів, з'ясування їх ролі у становленні національної літератури США. Визначення спорідненості та відмінності поглядів трансценденталістів та Г.Мелвілла на природу, місце людини у всесвіті та суспільстві, ставлення письменника до доктрини "довір'я до себе", вчення Емерсона про "наддушу", проблеми індивідуалізму.

2) Дослідження взаємозв'язків елементів лексичного складу роману "Мобі Дік, або Білий Кит", вивчення семантичної структури словника твору.

3) Класифікація, кількісний аналіз та характеристика лексичних одиниць роману.

4) Групування слів у семантичні поля та лексико-семантичні групи, акцентування уваги на функціонально-системному дослідженні при визначенні складу груп у напрямку від опису контекстних умов функціонування до системного уявлення.

5) Семантична інтерпретація окремих функціональних ознак лексем, які розглядаються, та елементів широкого контекстного оточення,