LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексичні параметри роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" у проекції американського трансценденталізму (лінгвостилістичний аналіз)

визначення загального семантичного інваріанта, вивчення специфіки функціонування окремих лексичних одиниць із врахуванням зміни їх змістової структури в макроконтексті роману.

6) Вивчення лексико-семантичних основ, на яких виникає індивідуальна система образно-художнього висловлювання Мелвілла.

Методами дослідження, які застосовувалися в роботі, є: описово-аналітичний та якісний методи; дедуктивний метод, метод компонентного аналізу, метод суперлінеарного аналізу, семантико-стилістичний метод, метод кількісного аналізу.

Об'єктом даного дослідження є явище семантичної когерентності тексту художнього твору на лексико-стилістичному рівні.

Предметом дослідження виступає роман Г. Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит".

Наукова новизна роботи полягає у дослідженні лексичної системи роману "Мобі Дік, або Білий Кит" із врахуванням екстралінгвістичних факторів, які визначили вибір та організацію словникового складу твору. Вперше здійснено системну організацію лексичного складу роману, виділено найбільш функціональні семантичні поля та лексико-семантичні групи; складено списки лексико-семантичних груп, елементи яких найчастіше вживаються в романі, з кваліфікацією слів за морфологічною належністю; ідентифіковано кількісні параметри лексики роману, розглянуто текст як ціле, в якому засоби художнього зображення визначаються як взаємодіючі, підпорядковані художньому наміру автора; вперше представлено лексико-семантичну основу реалізації концепцій людини та життя в романі.

Теоретичне значення дослідження визначається тим, що вперше проведено аналіз системних зв'язків лексичних компонентів роману "Мобі Дік, або Білий Кит", специфіки слововживань та їх частотності, виділено системи маркованих, стилістично-релевантних та образних компонентів у творі, виявлено стилістичні функції та емотивні властивості окремих лексем та розрядів слів, що дозволило встановити особливості художньої майстерності письменника та дослідити трактування Г. Мелвіллом теорії американського трансценденталізму в романі на лексико-стилістичному рівні.

Практичне значення дослідження полягає y можливості використання результатів проведеного дослідження при аналізі індивідуально-художніх особливостей мови художнього твору, при вивченні інтерпретації тексту, мови і стилю американських письменників у проекції національних тенденцій літератури США. Матеріал дослідження може бути використаним на заняттях зі стилістики та лексикології англійської мови, лінгвістики тексту та при дослідженні індивідуального стилю письменника. Проблеми методики вивчення тексту художнього твору як системи та аналізу окремих синтагматично співвідносних розрядів лексики можуть скласти основу спецкурсів.

На захист виносяться такі положення:

1. Літературно-естетичні погляди Германа Мелвілла формувалися під впливом ідей трансценденталізму США, життєвого досвіду самого письменника та літературно-політичного угрупування "Молода Америка", що і визначило специфіку мови та стиль роману "Мобі Дік, або Білий Кит".

2. Роман "Мобі Дік, або Білий Кит" являє собою замкнуту, естетично та семантично пов'язану систему, всі елементи якої узгоджені та взаємопідпорядковані художній структурі твору. Системність лекичного складу роману дає можливість об'єднати слова в семантичні поля та лексико-семантичні групи з врахуванням організації семантичних компонентів у структурах їх словозначень.

3. У рамках контексту твору функціонують компоненти семантичних полів: морської та географічної лексики, які є засобом створення образу Природи в романі та підтверджують визнання Г. Мелвіллом впевненості трансценденталістів у існуванні божественної субстанції, взаємозв'язку та взаємовпливу всього живого у Всесвіті.

4. Стилістичне значення функціонування семантичних полів: китобійної лексики та "Полювання", які характеризуються наявністю в них великого об'єму спеціальної, термінологічної та професійної лексики, полягає як у відтворенні реалій китобійного ремесла, так і у зображенні внутрішнього, психологічного стану персонажів та реалізації підтекстової інформації філософського плану.

5. Концепції людини та життя в романі "Мобі Дік, або Білий Кит" у проекції теорії трансценденталізму на лексико-стилістичному рівні реалізуються за допомогою ряду семантичних полів та лексико-семантичних груп, елементи яких використовуються як лінгвістична основа портретних характеристик героїв, їх внутрішнього стану, суспільних взаємовідносин та ставлення персонажів до життя. Дані розряди одночасно є засобом відображення визнання автором духовного світу окремої людини, розвінчання трансценденталістського ідеалізму та теорії "довір'я до себе".

Особистий внесок здобувача. Основні висновки дисертації є результатом індивідуально проведеного дослідження у відповідності з поставленою метою та завданням. Здійснено кількісну організацію лексичного складу роману "Мобі Дік, або Білий Кит", визначено параметри лексики та стилістичні особливості твору на основі теорії поля в лінгвістиці.

Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорювалася на засіданні кафедри англійської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка, положення дисертації доповідалися на звітних наукових конференціях викладачів Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя. Доповідь про результати дослідження виголошено на міжнародній науково-практичній конференції "Іноземні мови сьогодні і завтра" (Тернопільський державний педагогічний університет, Тернопіль, 1999 р.).

Публікації. За результатами проведених досліджень автор опублікувала 6 наукових праць загальним обсягом 3,4 друк. арк.

Обсяг і структура роботи. Поставлена мета і завдання дослідження визначили композиційну структуру роботи: дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Робота викладена на 193 сторінках машинописного тексту. Кількісні характеристики лексики роману подано у дисертації в 33 таблицях. Список використаних джерел складає 160 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обгрунтовується значення Г. Мелвілла в контексті американської літератури ХІХ століття, актуальність теми дослідження, визначаються мета, завдання та основні методи дослідження, його новизна, теоретичне значення і практичне застосування, формулюються положення, які виносяться на захист.

У першому розділі – "Трансценденталізм та творчість Германа Мелвілла" – викладено основні ідеї трансценденталізму у США, схарактеризовано соціальні, морально-етичні та літературно-естетичні погляди теоретиків цієї течії, визначено їх вплив на розвиток американської духовної культури в період романтизму, розглянуто творчість Г. Мелвілла в контексті теорії трансценденталізму. Зазначено, що письменник шукав пояснення таким поняттям, як людина і природа, "природність" і цивілізація, розум і душа, примирення з дійсністю чи заперечення її – всьому тому, що складало основу вчення Р. У. Емерсона та інших трансценденталістів.

У "Тайпі" (1846) відчувається недовіра до романтичної філософії Емерсона: просте повернення до природи не виправдовує себе як стан буття. Це означало б повернення до початкового пункту людської історії, а отже, заперечення