LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексичні параметри роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" у проекції американського трансценденталізму (лінгвостилістичний аналіз)

розуму.

У романі "Марді" (1849) Г. Мелвілл ставить під сумнів питання щастя і гармонії на землі. Це пояснюється своєрідним сприйняттям Мелвіллом як людської природи, так і сутності Всесвіту: на його думку, безперспективними є всі зусилля радикально змінити світ.

За допомогою символіки та достовірності в алегоричному полотні роману "Мобі Дік, або Білий Кит" автор переконливо зобразив одночасну присутність та протиборство добрих і злих начал в одному явищі, предметі, людині. Загибель головного героя Ахава має глибокий смисл: він не може перемогти зло, тому що воно міститься в ньому самому, в його уяві, свідомості, переконаннях.

Провідною тезою трансценденталізму вважається вчення Емерсона про "наддушу", що призводить до проблеми індивідуалізму, яка в деяких випадках, на думку Мелвілла, містить у собі протиріччя. Так, індивідуалізм, з одного боку, є ідеальним, тому що це є індивідуалізм освіченої, культурної, благородної від самої природи особистості. З іншого боку, реальний індивідуалізм, породжений дійсністю, веде до відчуження, антагонізму між людьми.

Мелвілла приваблювала доктрина "довір'я до себе", яку пропагували трансценденталісти. В той же час він розумів її непереконливість. Письменник стверджує, що в період урбанізації Америки теорія "довір'я до себе" сама себе заперечує. Це майстерно зображено у творі "Писар Бартлбі" (1853), коли герой повісті серед маси людей опиняється в повній ізоляції, що призводить до його загибелі.

У поглядах на роль особи у суспільстві Г. Мелвілл стоїть поруч із вченням трансценденталістів, які, визнаючи божественне начало в людині, цінність людської особистості, ставили людину понад законом, державою, церквою.

Сприймаючи естетику Емерсона, Мелвілл дещо по-своєму розглядав завдання літератури. Він відійшов від суцільної семіотичності в літературі, коли будь-який художній факт, уведений у твір, повинен володіти знаковим, символічним змістом, ведучи до надприродного. Хоча романи Мелвілла насичені символічними абстракціями та узагальненнями, в них відчувається присутність емпіричної реальності. З першої ж книги автор виявився прихильником зображення тієї дійсності, яку він знав з першоджерел або з власного досвіду.

Мелвілл передбачив історичну неминучість трагізму расових конфліктів. У повісті "Беніто Серено" (1856) він підняв проблему розплати. Це ще один доказ детального аналізу автором прихованих протиріч між дійсністю та людською природою, де ми бачимо несумісність реального та ідеального.

У другому розділі – "Системність лексичних компонентів у романі Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" – визначаються методологічні аспекти вивчення лексики художнього твору як системи, досліджується семантична структура та функціонування лексичного складу роману, виділяються найбільш функціональні семантичні поля: морської, географічної, китобійної лексики, "Полювання" та лексико-семантичні групи, які входять до них, розглядаються різні моделі, в яких функціонують окремі одиниці словника, аналізуються зміни у семантичній структурі слів під впливом мікро- і макроконтексту та робляться висновки, які грунтуються на показниках специфіки слововживань та їх частотності.

Теоретичними передумовами для проведення дослідження стало поняття системи мови, системний характер зв'язків між словами та положення концепцій семантичного поля та лексико-семантичної групи, що містяться в працях Щерби Л. В., Покровського М. М., Еткінда Ю. Г., Везерілла П. М., П. Гіро, Щура Г. С., Уфімцевої О. О., Звєгінцева В. О., Кухаренко В. А., Шмельова Д. М., Головіна Б. М., Апресяна Ю. Д., Скороходька Е. Ф., Азнаурової Е. С., Вердієвої З.Н., Гайсiної Р. М. та інших мовознавців. Існують різні підходи до розгляду типів зв'язків слів у межах семантичних полів та лексико-семантичних груп, однак спільним у них є те, що семантичне поле (СП) трактується як сукупність однорідних за своїм заченням слів, які належать до різних частин мови, а лексико-семантична група (ЛСГ) у більшості випадків розглядається як парадигматичне угрупування лексичних одиниць однієї і тієї ж частини мови.

Врахування даних положень при семантичній інтерпретації окремих функціональних ознак лексичних компонентів, елементів їх широкого контекстного оточення дозволило виділити семантичні поля: морської та географічної лексики, одиниці яких використовуються в романі "Мобі Дік, або Білий Кит" для зображення морської стихії та фауни як живих істот навколишнього світу, та семантичні поля: китобійної лекики і "Полювання", пов'язані з діяльністю людини, які реалізують основну сюжетно-концептуальну лінію твору. При проведенні аналізу були використані тематичні, синонімічні та тлумачні словники, що дало змогу систематизувати лексичні компоненти на базі словникового складу роману шляхом встановлення частотності вживання слів, морфологічних форм слів та моделей їх сполучуваності.

Встановлено, що моделями, в яких найбільш часто функціонують елементи вищезгаданих полів, є : ADJ + N, (ADJ) N + Prep + N, N + N, N + V, V Pres Part + N, V Past Part + N, V + (Prep) N. Це свідчить, що вони утворюють лінійні зв'язки з іншими лексичними елементами в рамках усього твору та виконують важливу художню функцію у виражальному та змістовому планах.

У художній структурі роману семантичне поле морської лексики, в якому виділено 8 ЛСГ, займає важливе місце завдяки високій частотності вживання та особливостям функціонування його компонентів. Результати суцільної вибірки показали, що найчастіше вживаються іменники whale (1693 випадків слововживань), ship (551), captain (460), boat (447), sea (422), deck (191), та дієслова to sail (110), to swim (47).

Щодо змістового плану, то елементи СП морської лексики використовуються для створення особливого романтичного фону подій. Це поле містить велику кількість спеціальної (ocean, whale, porpoise, squid, ship, ready-manned boat, deck, captain, pilot, crew, mate, sailing) та термінологічної лексики (high seas, head seas, whale-ground, whale-line, whale hunt, species of whales, life-boat, heavy grego, bulwarks of ship, braced ship, boat-sails, prow of the boat, kelson, quarterdeck, mast-head, cabin-scuttle, stunsail, anchor, helm, navigation, wake).

У контексті твору функціонують словосполучення з одиницею ЛСГ слів, що називають морську фауну, – whale (great whale, dead whale, wondrous whale, pre-adamite whale, stranded whale, sunken whale, accursed whale, fugitive whale, blasted whale, unsightly whale, swift whale, sick whale, random whale, eternal whale, abhorred whale, gallant whale, tremendous whale. solitary whale, uncapturable whale, foremost whale, unfortunate whale, noble whale, strong whale, mightiest whale, active whale, inveterate whale, knowing whale, Polar whale, grey-headed whale, anvil-headed whale, largest sized whale), які у макроконтексті роману сприяють створенню образу кита як символу первозданної природи.

Прикметники unfortunate, noble, eternal, exasperated, gallant, glorified, knowing, inveterate, gregarious, яким притаманні стилістичні характеристики, асоціюються, як правило, з рисами людини. Вживання їх при зображенні кита надає останньому надприродних рис: "In the first engraving a noble Sperm Whale is depicted in full majesty of might, just risen beneath the boat from the profundities of the