LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексичні параметри роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" у проекції американського трансценденталізму (лінгвостилістичний аналіз)

ocean..."[280]1. Значення могутності кита підсилюється іменником profundities, який вживається у словосполученні з елементом ЛСГ слів, що номінують водне середовище, – ocean.

Константне вживання лексеми whale в одному контексті зі словами, які стосуються релігійних понять, зокрема з ЛСГ слів, що означають божественне начало, підкреслюють думку автора про те, що кит залишається для людини таким же загадковим, недосяжним творінням, як і все те, що знаходиться поза межами людського пізнання: "... not Jove, not that great majesty Supreme! did surpass the glorified White Whale as he so divinely swam" [551]; "... Moby Dick moved on ... for an instant his whole marbleized body formed a high arch, like Virginia's Natural Bridge ...the grand god revealed himself, sounded, and went out of sight" [Ibid.].

Реалістичні описи роману містять романтичні символи. Реальний кит живе у глибинах океану, кит-символ живе у людській свідомості. Капітаном Ахавом Білий Кит сприймається лише як огидна, неповоротка, нерозумна тварина, яка приховує в собі зле начало: "Aye, aye! it was that accursed white whale that razeed me ..." [181], "... since neither can be mine, let me then tow to pieces, while still chasing thee, though tied to thee, thou damned whale!"[574]. Слова accursed та damned підкреслюють ненависть героя до тварини.

Якщо відштовхуватися від екстралінгвістичної реальності, референтної спільності, предметно-логічних зв'язків, то такі лексеми, як monster, creature, mass, Leviathan, які неодноразово трапляються у творі, можна віднести до лексичного ряду whale. Системні зв'язки цих слів поширюються не тільки на лексичні, але і на стилістичні значення лексичної одиниці, які утворюють суперлінеарні зв'язки з однотиповими або протилежними стилістичними значеннями інших лексичних одиниць. Словосполучення з даними лексемами експресивно передають одне і те ж саме поняття – всесильний кит величезних розмірів: gigantic creature, great white mass, expansive monster, mighty, misty monster, vast, great, mighty Leviathan.

Крім слів з притаманною їм експресивністю значень, в тексті зустрічаються такі слова, які набувають цієї якості при реалізації переносного значення. Наприклад, словосполучення Heidelburgh Tun використовується для образного зображення кита необмежених розмірів: "It will have been seen that the HeidelburghTun of the Sperm Whale embraces the entire length of the entire top of the head ..." [353].

Контактне вживання одиниці ЛСГ слів, що називають водне середовище, sea зі словами (audatious, omnipotent, tormented, maternal, barbaric, raging, seething, bold, crasy, swarming, masculine, man-like, solitary, bursting), які визначають риси, притаманні живій істоті, підкреслює твердження трансценденталiстiв про те, що кожна субстанцiя мiстить у собi частинку "наддушi". Море, зображене Мелвiллом, асоціюється з могутньою живою силою, яка нагадує людину: "... the robust and man-like sea heaved with long, strong, lingering swells, as Samson's chest in his sleep. ...and these were the strong, troubled, murderous thinkings of the masculine sea" [545].

У романі виявлено випадки метафоризації спеціальної морської лексики, наприклад, grapnel вжито у значенні "пальці руки": "With anxious grapnels I had sounded my pocket ..."[36], слово anchor – "зупинитися" "... you won't see that harpooneer to-night; he's come to anchor somewhere ..." [47]; dismast – "позбавити кінцівки": "... it was Moby Dick that dismasted me..."[180];

Метафоричне вживання з whale деяких слів, що асоціюються з воєнними діями (fleet of whales, flank of whale), експресивно передає ситуацію війни, яка виникла між екіпажем "Пекода" та Білим Китом.

Неодноразово слово ship, яке є одиницею ЛСГ слів, що називають види водного транспорту, стає елементом метафоричного контексту: "... The ship was rushing through the water with a vindictictive sort of leaping and melancholy rapidity..."[143]. Прикметник vindictive підкреслює суть мети, з якою капітан "Пекода" вирушив у плавання – помститися Білому Китові.

Словосполучення, в яких уживається лексема згаданої вище ЛСГ boat з елементами воєнної лексики, імпліцитно передають умови бою та ворожий настрій команд човнів: "In more than one instance, he has been known, not only to chase the assailing boats back to their ships, but to pursue the ship itself ..." [225]; "Heart of wrought steel!" murmured Starback gazing over the side, and following with his eyes the receding boat..."[568].

Описи гонитви за китами, нападу на них, захоплення тварин характеризуються вживанням лексем storm, gale, tempest, що належать до ЛСГ слів, які називають метеорологічні явища, і використовуються автором як засіб емоційно-образного зображення подій та героїв.

Великою кількістю власних назв вирізняється СП географічної лексики, в якому виділено 9 ЛСГ. У багатьох випадках географічна лексика символізує поняття: "Всесвіт", "внутрішній світ людини". Елементи цієї лексики використовуються як для зображення фону, на якому розгортаються події роману, так і для імплікації понять духовного світу героїв. Серед них поруч з термінами (globe, Equator, hemisphere, longitude, latitude, gulf, bay, East, West, North, South, Pole, oasis) функціонують загальновживані слова (country, city, town, continent, island, horizon, port, wood, forest, canal, lake, river), які відіграють важливу роль у створенні образу Природи в романі "Мобі Дік, або Білий Кит", де Природа виступає активним учасником подій. Сутичка з китом відбувається в безмежному океані світового простору, який представлений у романі як живе, загадкове створіння і є найбільш романтичним та складним символом Мелвілла.

Важливу роль у романі "Мобі Дік, або Білий Кит" відіграє СП китобійної лексики, в якому виділено 5 ЛСГ. Найбільшу частотність уживання мають: лексема whaling (114 випадків вживання), яку можна вважати тематичним словом, harpooneer (114), line (111), harpoon (101), whaleman (99), lance (64).

В авторській оповіді неодноразово висловлюється думка, що професія китобоїв – благородне заняття. В аспекті вираження це підтверджується вживанням емоційно зарядженого прикметника noble в одному контексті з іменником whaling: "No wonder then, that in some sort our noble profession of whaling should have been there shadowed forth" [275].

Вживання елементів ділової лексики у сематичній площині whaling контекcтно зближує їх і надає іменникові whaling додаткового значення – професійне заняття людей, якому вони присвячують своє життя: "As Quеequeg and I are now fairly embarked in this business of whaling; and as this busines of whaling has somehow come to be regarded among landsmen as a rather unpoetical and disreputable pursuit; therefore, I am all anxiety to convince ye, ye landsmen, of the injustice hereby done to us hunters of whales"[130].

ЛСГ слів, що називають знаряддя полювання на кита, характеризується тим, що її елементи використовуються в першу чергу в їх термінологічному та спеціальному значеннях: будучи вжитими з термiнологiчними дiєсловами (dart, pitchpole) та з дiєсловами бiльш широкої семантики (run, coil, fix, forge) лексеми line, harpoon, lance,