LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексичні параметри роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" у проекції американського трансценденталізму (лінгвостилістичний аналіз)

реалізують образ бізнесової Америки кінця ХІХ століття, але й імплікують тезу трансценденталістів про суспільство всезагального добробуту, заснованого на принципах вільної праці, кожний вид якої є почесним. У рамках даної ЛСГ у романі функціонують елементи сленгу specksynder та mat-maker, які в контексті твору органічно поєднуються з іншими спеціальними лексичними одиницями, відтворюючи ситуації, характерні для китобійного ремесла, і надають оповіді професійного колориту.

До лексичної структури роману "Мобі Дік, або Білий Кит" входить цілий ряд зооморфізмів (elephant, horse, dog, colt, bear, tiger, bison, bird, prairie cock, bull, bee, lion, lizard, wasp), за допомогою яких досягається додаткова експресивність та стилістичний ефект під час змалювання соціальних і професійних груп або окремих персонажів. Моряки, матроси китобійних суден наділені в романі рисами, які асоціюються з особливостями великих, сильних та неповоротких тварин: "... the door was flung open, and in rolled a wild set of mariners. ... they seemed an eruption оf bears from Labrador" [43], "...the heads of the harpooneers aloft shook on their bull-like necks"[573].

У гарпунників відзначаються спритність, швидкість, незалежність, легкість та блискавичність рухів за допомогою порівнянь, в яких функціонують лексеми, що називають представників родини котячих: "Nimble as a cat, Tashtego mounts aloft..." [354]; "But no sooner did this harpooneer stand up for the stroke, than all three tigers – Queequeg, Tashtego, Daggoo – instinctively sprang to their feet"... [368].

Одинокість, відлюдькуватість та небезпечність Ахава підкреслено порівняннями, які базуються на словах Grisly Bear, moose, wolf, anaconda: " He lived in the world, as the last Grisly Bears lived in settled Missouri"[171]; "... he shouted with a terrific, loud, animal sob, like that of a heart-stricken moose..." [180-181]; "But those wild eyes met his (Ahab's), as the bloodshot eyes of the prairie wolves meet the eye of their leader, ere he rushes on at their head in the trail of the bison ..." [183]; "...that anaconda of an old man swore 'em in to hunt..."[195].

Мовне полотно роману включає елементи біблійної та міфологічної лексики, які представлені власними назвами та функціонують в алюзіях, реалізуючи свій художньо-образний потенціал при зображенні характерів та вчинків героїв. Ці розряди лексики збагачують філософський план роману, розкривають ставлення автора до різних явищ у житті. Так, біблійними іменами названі деякі дійові особи роману, які нагадують свої прототипи характерами та вчинками. Дані імена сприймаються в асоціативному комплексі з персонажами і виконують характерологічну функцію. Наприклад, Ізмаїл – вічний мандрівник та вигнанець, Ахав – нечестивий ізраїльський цар, Пелег і Білдед – імена персонажів Старого Заповіту. У романі проводяться паралелі між жителями Ніневії, які прогнівили Бога, і Ахавом, триденною погонею Ахава за Мобі Діком та триденним перебуванням Йони у китовому череві.

У реалізації концепції людини на лексико-семантичному рівні елементи біблійної та міфологічної лексики співзвучні твердженню трансценденталістів про неминучість розплати за скоєне зло: "...that old Greek, Prometheus, who made men, they say, should have been a blacksmith, and animated them with fire; for what's made in fire must properly belong to fire; and so hell's probable"[177]. Порівняння, в якому функціонує лексема Prometheus, підкреслює внутрішню збентеженість Ахава, який відчуває, що його вчинок заслуговує покарання. Це підтверджується наявністю в цьому порівнянні елемента релігійної лексики hell.

У синтагматичних зв'язках з елементами інших семантичних полів у ліричних відступах роману, прямій та внутрішній мові героїв функціонують одиниці семантичного поля релігійної лексики, які відображають моральні ідеали автора. У романі підкреслюється всюдисущість і велич Бога, його любов до людей. Письменник наголошує, що благородна велич Бога освітлює кожну людину, очищає її, роблячи кращою, благороднішою та людянішою: "...Himself! The great God absolute! The centre and circumference of all democracy! His omnipresence, our divine equality!" [137]. У розділі 9 "The Sermon" у проповіді отця Мепла, яка є і роздумами автора про взаємовідносини людини і Бога, Мелвілл висловлює своє бачення цього складного питання: Бог є всемогутній і безсмертний: "Delight ... is to him, who acknowleges no law or lord, but the Lord his God, ... for what is man that he should live out the lifetime of his God?"[74].

В романі чітко прослідковується семантична опозиція, представлена парою слів "soul":"body", значення яких містить антонімічні семи "усередині"– "іззовні". Слово soul функціонує у зображенні автором складного внутрішнього світу його героїв. Слово body містить значення матеріальної субстанції, яка оточує душу і на лексичному рівні передається ще рядом лексем: chambers, watch-coat, house, tabernacle, envelope, skin.

Особливості вживання лексеми soul передають ставлення автора до такої філософської категорії як "особистість i маси": "A thin joist of a spine never yet upheld a full and noble soul"[362]; "... great hearts sometimes condense to one deep pang, the sum total of those shallow pains kindly diffused through feebler men's whole lives. ... those noble natures contain the entire circumferences of inferior souls"[554]. Протиставлення noble soul : inferior soul підтверджує визнання автором (в цьому він близький до трансценденталістів) вирішальної ролі у суспільному житті особистості, наділеної благородством.

Елементи релігійної лексики тісно переплітаються з філософською лексикою (world, life, death, immortality, fate, eternity, faith, will, chance, fatality, choice). У сукупності вони відображають систему емоційно-образних уявлень і переживань героїв.

У США ідеалізм пізнього романтизму був схильний до містицизму. Трансценденталістів цікавила проблема можливості, обгрунтування та зумовленості вільнодумства індивіда, його право самостійно приймати рішення, які мали, крім індивідуального, суспільне значення. Згідно з теорією трансценденталізму, людина від природи наділена правом на свободу дій, і тому її вчинки та поведінка залежать від внутрішнього переконання. У той же час діями людини, як частини Всесвіту, де всі предмети знаходяться у духовній єдності та взаємозв'язку, керує незвідана духовна сила – "наддуша".

У романі "Мобі Дік, або Білий Кит" на мовному рівні невидима всевладна сила виражається лексемою Fate. Мелвілл одночасно розглядає взаємозв'язок таких філософських категорій як "необхідність", "випадок", "фатальність" та "вільний вибір", які, на його думку, відіграють вирішальну роль у долі людини. У тексті роману слова necessity, chance, fatality, free will, choice є константними елементами.

У Висновках узагальнюються основні положення та формулюються підсумки дослідження.

1. За основу дослідження словника твору "Мобі Дік, або Білий Кит" взято метод вивчення мови як системи, що дало можливість виділити в романі 9 семантичних полів і 5 семантичних мікрополів, які характеризуються багатоаспектністю, неоднозначністю складу, структури та самого мовного статусу. Кожне поле є окремою, відносно