LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексичні параметри роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" у проекції американського трансценденталізму (лінгвостилістичний аналіз)

самостійною системно організованою сукупністю лексико-семантичних груп (виділено всього 32 ЛСГ), які, у свою чергу, утворені системою лексичних одиниць одного парадигматичного спрямування. Ці лексико-семантичні об'єднання існують не ізольовано, а стикаються та перетинаються між собою, утворюючи суперлінеарні зв'язки у макроконтексті роману.

2. При проведенні системного аналізу лексики роману враховано естетичну функцію слова в контексті та його здатність реалізувати внутрішню форму. У складі семантичних полів і лексико-семантичних груп є такі лексичні одиниці, які за своїми номінативними значеннями не мають нічого спільного з іншими словами цих об'єднань. Проте при реалізації їх переносних або метафоричних значень в рамках даного роману виникають різні семні спільності цих слів з тими словами, які вживаються в прямих значеннях, тобто там, де проявляються їх стилістичні значення.

3. У тексті роману одиниці семантичних полів морської та географічної лексики мають спільне функціональне призначення – зображення морської стихії та тваринного світу як живої природи, людини як частини Всесвіту, що у виражальному плані є співзвучним поглядам трансценденталістів щодо взаємозалежності людини та природи у Всесвіті, існування надприродної сили "наддуші" у кожному елементі живої та неживої матерії.

 • Важливими системами в романі "Мобі Дік, або Білий Кит" є семантичні поля: китобійної лексики та "Полювання", елементи яких тісно пов'язані з життєдіяльністю людини. Одиниці СП китобійної лексики створюють враження достовірної атмосфери процесу полювання на китів та обробки китової сировини, виконують характерологічну роль при зображенні персонажів твору і залучаються до образно-метафоричного осмислення мови твору, що породжує асоціації та образні судження. Поруч з компонентами СП "Полювання" вони використовуються для створення підтексту та формування філософських узагальнень, які допомагають зрозуміти гуманістичну позицію автора. Письменник висловлює думку про те, що китобійний промисел – це не просто вид мисливства, це війна людини проти живої природи, часткою якої є сама людина.

 • На фоні літературної мови, загальновживаної та розмовної лексики згадані вище семантичні поля виділяються у романі тим, що вони містять велику кількість термінів, спеціальних слів та професіоналізмів. Це дає можливість твердити, що Г. Мелвілл збагатив літературну мову США, ввівши у стилістичний план твору спеціальну та термінологічну морську лексику, термінологічну лексику китобійного промислу, збільшив її дистрибуцію, сприяв її стилістичній нейтралізації і створив, таким чином, передумови для засвоєння цього розряду слів у літературній мові, переводячи їх до словника загальновживаної лексики.

 • Важливу роль у розкритті концепції людини в романі відіграє лексика морально-етичних категорій, яка використовується для відтворення взаємовідносин героїв роману, ЛСГ "Master", елементи якої використовуються як метафоричні засоби для створення образів персонажів, ЛСГ "Професії, заняття", одиниці якої реалізують образ людини праці в американському суспільстві ХІХ століття, ЛСГ зооморфічної лексики, яка є засобом створення портретних характеристик та відображення внутрішніх переживань персонажів, семантичне поле етнографічної лексики, яка використовується автором для зображення багатонаціональної команди судна. Письменник звеличує духовний світ окремої людини, погодившись з ідеєю божественності людської свідомості, проповідуючи повноцінність та рівність особистостей, застерігаючи проти надмірного захоплення трансценденталістським ідеалізмом та теорією "довір'я до себе".

  7. Концепція життя реалізується в романі за допомогою елементів біблійної та міфологічної, релігійної та філософської лексики, які відображають морально-етичні ідеали письменника, передають його роздуми про безсмертя душі, про первинність духовного у матеріальному світі. Герман Мелвілл увійшов до світової літератури як письменник, який відтворив важливі соціальні та моральні проблеми своєї епохи, закони історії та корінні специфічні риси сучасного йому буття всього американського макрокосму.

  ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНІ В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:

  1. Будій З.І. Відбиття проблематики національної літератури США у творчості Германа Мелвілла / / "Наукові записки" Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТДПУ. – 1999. – Вип. V. – С. 224-231.

  2. Будій З. І. Лексика полювання у романі Г. Мелвілла "Мобі Дік" / / "Наукові записки" Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія 8: Мовознавство. – Тернопіль: Видавничий відділ ТДПУ. – 1998. - №1. – С. 162-166.

  3. Будій З. І. Роль лексичних засобів у інтерпретації концепцій трансценденталізму в романі Г. Мелвілла "Мобі Дік" / / Мандрівець. – 1999. - № 1. – С. 61-67.

  4. Будій З. І. Структура та функціонування морської лексики у романі Г. Мелвілла "Мобі Дік" / / Вісник Тернопільського приладобудівного інституту імені Івана Пулюя. – Тернопіль: Видавничий відділ ТПІ. – 1996. – № 2. – С. 177-183.

  5. Хома З. І. Літературно-естетична теорія трансценденталістів у художньому сприйнятті Германа Мелвілла / / Іноземна філологія. – Львів: Світ. – 1994. – Вип.107. – С. 150-156.

  6. Будій З. І. Лексична система роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" / / Тези Міжнар. конф. "Іноземні мови сьогодні і завтра". – Тернопіль: Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – 1999. – С. 8-9.


  Будій З.І. Лексичні параметри роману Г. Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" у проекції американського трансценденталізму (лінгвостилістичний аналіз). - Рукопис.

  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2001.

  Дисертацію присвячено дослідженню системного характеру лексики роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" у проекції літературно-філософського вчення трансценденталістів США. При аналізі елементів лексичної системи твору взято до уваги екстралінгвістичні фактори, які визначили вибір та організацію лесичних засобів роману. Здійснено системну організацію лексичного складу твору, виділено релевантні розряди: семантичні поля та лексико-семантичні групи, характер яких розкривається через парадигматичні зв'язки слів, що допомогає встановити закономірності їх функціонування в тексті роману. Віднесення слів до цих лексичних розрядів здійснено шляхом контекстуального та семного аналізів. Запропоновано списки та кількісні дані елементів семантичних полів та лексико-семантичних груп. Аналіз окремих лексичних одиниць проведено з врахуванням мікро- та макроконтексту; зазначено стилістичні контексти, в яких відбувається розширення семантико-стилістичного потенціалу слова. Здійснено аналітичний опис мовних явищ із встановленням закономірних зв'язків елементів форми літературного твору та його змісту. Результати дослідження можуть бути використані на заняттях зі стилістики, лексикології англійської мови, лінгвістики тексту та при дослідженні індивідуального стилю письменника.

  Ключові слова: лексична система, семантична поле, лексико-семантична


 •