LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексичні старослов'янізми в українській літературній мові XIX століття (семантичний і стилістичний аспекти)

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет


КОРНІЄНКО Світлана Іванівна
УДК [811.161.2+811.163.1]:821.161.2 "8"

ЛЕКСИЧНІ СТАРОСЛОВ'ЯНІЗМИ

В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ XIX СТОЛІТТЯ

(СЕМАНТИЧНИЙ І СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ)

Спеціальність 10.02.01 – українська мова

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Дніпропетровськ – 2008

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано на кафедрі української мови Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Баранник Дмитро Харитонович,

професор кафедри української мови

Дніпропетровського національного університету наук, професор мов.

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Дорошенко Сергій Іванович,

професор кафедри української мови

Харківського національного педагогічного університету

імені Г.С. Сковороди


кандидат філологічних наук, доцент

Леута Олександр Іванович,

доцент кафедри української мови

Київського національного педагогічного університету

імені М.П. Драгоманова


Захист відбудеться "16" жовтня 2008 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.08.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Дніпропетровського національного університету за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 1, кімн. 48.


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 6.


Автореферат розіслано "16" вересня 2008 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради М.С.Ковальчук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Лексичний склад української літературної мови, крім питомої лексики, увібрав у себе до 10 відсотків запозичень, серед яких окремим шаром виділяються старослов'янізми – слова, запозичені зі старослов'янської мови. Вони, поряд з грецизмами та латинізмами, належать чи не до найдавніших запозичень.

Роль старослов`янізмів у мові художніх творів у своїх роботах розглядали О.І. Білецький, І.К. Білодід, В.С. Бородін, Н. Буторіна, В.С. Ващенко, В. Домашовець, Ф.Т. Жилко, Б.В Кобилянський, В.І. Масальський, П.П. Плющ, В.М. Русанівський, А.І. Скоць, Ю.В. Шевельов та ін. Проте спеціальних робіт, які б підсумували функціонування старослов`янських слів у лексичному складі української мови XІХ століття, немає. Звернення до аналізу використання старослов'янізмів письменниками саме цього періоду є принципово важливим, оскільки ця доба знаменує формування нової української літератури і нової української літературної мови.

Відсутність наукових розробок узагальнювального характеру стосовно функціонування таких своєрідних лінгвальних одиниць як лексичні старослов`янізми у мові художніх творів XIX ст. зумовлює актуальність дослідження. Потреба в ньому спричинена також і тим, що вживання старослов'янських лексем тісно пов'язане з духовною культурою народу. Саме тому на сьогодні зростає зацікавлення цією групою слів як у лінгвістичному, так і в історичному та культурологічному аспектах.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації входить до плану науково-дослідної роботи кафедри української мови Дніпропетровського національного університету, є складовою частиною комплексної теми кафедри "Природа і структура лексичних і граматичних одиниць української мови", затвердженої радою ВНЗ (протокол № 9 від 16 березня 2000 р.), а також фаховою координаційною радою Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (протокол № 1 засідання бюро наукової ради "Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності" від 9 лютого 2006 р.).

Мета дослідження – схарактеризувати семантичний і стилістичний аспекти лексичних старослов'янізмів в українській літературній мові XIX ст.

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:

1. Окреслити корпус уживаних у мові художньої літератури XIX ст. старослов'янізмів.

2. Описати тематичні групи старослов'яньких слів за їх основним та переносним значенням.

3. Дослідити семантичні зміни старослов'янізмів, виявлених в українській літературній мові названого періоду.

4. Схарактеризувати особливості стилістичного використання старослов'янських лексем у текстах художньої літератури XIX ст.

5. Визначити роль старослов'янізмів у формуванні лексичного складу і розширенні стилістичних можливостей художньої мови.

Об'єкт дослідження становлять лексичні старослов'янізми в мові української художньої літератури XIX ст.

Предметом дослідження є функціонування й семантичні зміни старослов'янізмів, зафіксованих у творах провідних письменників XIX ст.

Виконанню поставлених завдань сприяли застосовані в дисертації методи: описовий, відповідно до якого окреслено корпус представлених у художній літературі XIX ст. старослов'янізмів, здійснено їх класифікацію за тематичними групами, типом номінації, а також проведено стилістичний аналіз для з'ясування їхнього функціонального статусу; зіставний, застосований для дослідження семантичних зрушень у старослов'янській лексиці, що увійшла до складу української мови, зіставленням характеру та обсягу значень лексем, наявних у відомих церковнослов'янських словниках, словниках мови письменників, етимологічних словниках і безпосередньо в художніх творах. Для підтвердження достовірності здобутих результатів використано кількісний аналіз.

Джерелом фактичного матеріалу стали твори українських письменників XIX ст.: І.П. Котляревського, П.П. Гулака-Артемовського, Є.П. Гребінки, Г.Ф. Квітки-Основ'яненка, Т.Г. Шевченка, Ю.А. Федьковича, М.Л. Кропивницького, П. Куліша, М.П. Старицького, С.В. Руданського, І.К. Карпенка-Карого, Марка Вовчка, А.П. Свидницького, Л.І. Глібова, І.С. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І.Я. Франка, М.М. Коцюбинського, Лесі Українки.

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що вперше піддано комплексному аналізу семантичне і стилістичне використання старослов'янізмів у новій українській літературній мові, виявлено коло старослов'янських лексем у творах різної тематики митців XIX ст., окреслено функції