LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лемківські весільні обрядові пісні в міжетнічному контексті

фольклористика і має записи весільного фольклору Лемківщини та окремі статті про нього, цей розділ усної словесності ще не був об'єктом спеціального дослідження у міжетнічному словацько-польському контексті.

Отже, актуальність теми визначається: 1) малодослідженістю лемківського етнографічного регіону; 2) необхідністю висвітлення лемківського фольклору в міжетнічному контексті; 3) відсутністю синтетичної праці з усебічним аналізом весільної пісенності як найбільш архаїчної.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження "Лемківські весільні обрядові пісні в міжетнічному контексті" є однією із складових комплексного дослідження "Актуальні проблеми теорії фольклору та історії української фольклористики", що його здійснює кафедра української фольклористики імені Ф. Колесси Львівського національного університету імені І. Франка, а також відповідає її навчальним програмам. Тема дисертації схвалена Вченою радою Львівського національного університету імені І. Франка та погоджена з Науково-координаційною радою НАН України в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського.

Метою дисертаційного дослідження є виявлення й аналіз локальних особливостей лемківського весільного обряду, весільної пісенності та з'ясування процесів їх усебічної взаємодії з весільною пісенною обрядовістю словаків і поляків.

Відповідно до поставленої мети у роботі передбачено вирішити такі завдання:

– окреслити історіографічну і теоретичну базу аналізу лемківського весільного фольклору;

– простежити українську основу лемківського весільного обряду в його локально-регіональних варіантах;

– виявити особливості лемківської весільної пісенності та її взаємозв'язок з польською і словацькою;

– з'ясувати образно-тематичну спорідненість весільних пісень, характерних для міжетнічного карпатського ареалу.

Об'єктом дослідження є лемківський, польський та словацький весільний обрядовий фольклор у записах від початку ХІХ ст. і до сучасних, зокрема весільні пісні та обряди українських лемків у межових контактах з весільною пісенністю поляків-горян східних словаків.

Предметом дисертації є комплексний аналіз українських лемківських весільних обрядових пісень у порівнянні з аналогічними польськими та словацькими піснями.

В основу дисертаційного дослідження лягли методологічні настанови Ф. Вовка, М. Грушевського, Ф. Колесси, Я. Головацького, М. Драгоманова, В. Гнатюка, П. Богатирьова, М. Мушинки, Р. Кирчіва та ін., у яких закладено основи комплексного підходу до обрядового тексту при порівняльному аналізі його складових елементів різних рівнів (функціонального, локально-регіонального, художньо-образного).

Методи дослідження. Провідними у дослідженні є компаративістичні підходи, спрямовані на порівняльне та обрядово-функціональне з'ясування генетичних, генетично-контактних зв'язків й аналогій у лемківському весільному фольклорі та його межових форм і паралелей у міжетнічному середовищі, виявлення внутрішніх та зовнішніх контактних явищ. Комплексне охоплення матеріалу, текстологічний аналіз, методика польових спостережень зумовлені характером предмету дослідження.

Поставлені проблеми вимагали використання положень багатьох наук: фольклористики, етнографії, етнопсихології, діалектології, географії та історії.

Джерельну базу дослідження становлять авторитетні видання текстів лемківських, польських і словацьких весільних пісень; фонди Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України, Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені І. Франка, Центрального державного історичного архіву у Львові, а також приватний архів автора.

Наукова новизна одержаних результатів:

– уперше зроблено системний аналіз лемківської весільної пісенно-обрядової традиції як цілісного явища, що сформувалося в умовах тісного сусідства трьох етносів і, відповідно, плідної взаємодії їх культур;

– уперше в українській фольклористиці здійснено спробу порівняльного підходу до осмислення лемківського весільного фольклору;

– з'ясовано характерні особливості лемківської весільної обрядовості та обрядового пісенного репертуару;

– означено особливості лемківського весілля, які простежуються при зіставленні його з весільною обрядовістю західних слов'ян;

– виділено весільні пісні, спільні для лемків, поляків та словаків.

Практичне значення одержаних результатів. Дисертаційне дослідження лемківського весілля в міжетнічному контексті розширює і поглиблює уявлення про український етнокультурний фонд родинної обрядовості, багатство його художньо-образної структури та поетичної стилістики і може бути використане у систематичному курсі української народної словесності, стати основою відповідного спецкурсу, а також сприяти дальшому розвитку компаративістських фольклористичних досліджень.

Особистий внесок здобувача полягає у вивченні фіксації та історіографії досліджень лемківського весільного фольклору в усіх його локальних варіантах (польському, словацькому), а також у порівняльному аналізі структурних і функціональних компонентів весільної пісенності та обрядовості.

Результати дисертаційного дослідження здобуті самостійно.

Апробація результатів дисертації. Матеріали й положення дисертації апробовані на таких наукових конференціях і семінарах:

1. Всеукраїнська наукова конференція "Володимир Гнатюк і сучасність: фольклористика, етнографія, літературознавство" (3–4 травня 2001 р., м. Тернопіль).

2. Міжнародні науково-практичні читання "Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків", присвячені пам'яті українського фольклориста Михайла Пазяка (23–24 травня 2001 р., м. Київ).

3. Звітна наукова конференція викладачів та аспірантів Львівського національного університету за 2001 рік (20 лютого 2002 р., м. Львів).

4. Наукова конференція "Родина Колессів у духовному та культурному житті України ХІХ–ХХ століття" (з нагоди 130-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси), що відбулася 22–24 листопада 2001 р. у Львові.

5. Семінарські диспути кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси Львівського національного університету імені І. Франка.

6. Засідання секції фольклористики чотирнадцятої наукової сесії Наукового товариства імені Шевченка (19 березня 2003 р., м. Львів).

Публікації. Основні результати дослідження висвітлені у шести публікаціях: п'яти статтях і одних тезах.

Обсяг і структура роботи. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, бібліографії, що нараховує 176 позицій. Загальний обсяг дисертації становить 190 сторінку, з них 175 основного тексту.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано вибір теми з огляду на її актуальність, визначено мету і завдання дослідження, його об'єкт і предмет, окреслено джерельну базу і методологічні засади. Подано коротку характеристику методів, що були використані у роботі. Розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення одержаних результатів, а також названо різні форми апробацій результатів дослідження.

У першому розділі "Історія фіксації та дослідження лемківських весільних обрядових пісень" у хронологічній послідовності зроблено аналітичний