LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лингво-методические принципы обучения языку специальности (функционально-семантический аспект)

РАЗДЕЛ 7. Обучение языку специальности в условиях профессионального образования
362


Таким чином, робота над певною субмовою чи над мовою певного функціонального стилю
вимагає послідовного введення різних мовних реалій в різних стилях. Так, наприклад, якщо в роз-
мовному стилі мовлення першою вводиться конструкція “Це N”, то в науковому – “N – це N”. В
розмовному стилі першою вводиться форма Знахідного відмінка (читати що?), в субмові матема-
тики – Давального (дорівнює чому?), в субмові історії – Місцевий із значенням місця (розташова-
ний де?) тощо.
Таке введення проводиться викладачами автономно і базується на ранговій вибірковості пев-
ного стилю чи субмови. Паралельність роботи з мовою в цілому забезпечується чіткою координа-
цією у подачі і закріпленні мовних засобів.
2. Урахування домінантного виду мовленнєвої діяльності.
Установка на прискорення виходу у природне спілкування при стилістично дифе-
ренційованому комунікативно спрямованому навчанні базується також на закріпленні за субмова-
ми домінантного виду мовленнєвої діяльності. Таким чином, викладач, навчаючи субмові, реалізує
обгрунтовану самою субмовою установку на володіння певним видом мовленнєвої діяльності.
Так, наприклад, при навчанні субмовам математики, фізики, хімії на початковому етапі право-
мірно проводити системну цілеспрямовану роботу над аудіюванням та говорінням, а на середньо-
му – над читанням і говорінням, оскільки лекційний предметний курс спочатку звільняє місце для
семінарських і практичних занять у другому семестрі. Детальному читанню-вивченню і
аудіюванню можна навчати на субмові суспільних дисциплін, а оглядовому – на субмові засобів
масової інформації тощо. Звичайно, це не означає, що студенти на заняттях займаються лише од-
ним видом мовленнєвої діяльності, однак на початковому етапі навчання, з метою вироблення
стійких навичок роботи, певний вид мовленнєвої діяльності домінує в методиці проведення ауди-
торних занять і в системі завдань для самостійної роботи.
Стилістично диференційоване комунікативно спрямоване навчання апробоване в експери-
ментальних групах іноземних студентів Національного авіаційного університету в 2000-2003 ро-
ках. Результати апробації показали, що:
- обсяг лексичного запасу студентів початкового етапу збільшується вдвічі;
- оволодіння видами мовленнєвої діяльності значно прискорюється, наприклад, студенти
вже на початку 2 семестру можуть читати підручники із спеціальності;
- іноземні студенти оволодівають навичками і вміннями ініціативного мовлення.
Таким чином, стилістично диференційоване комунікативно спрямоване навчання може по-
кращити якість роботи кожного викладача, значно скоротити час введення предметів
спеціальностей і, таким чином, підвищити ефективність навчального процесу в цілому.
Література:
1. Макарова Г.И. Управление процессом обучения русскому языку как иностранному:
2. Дисс … д-ра пед. наук. – М., 1987. – 380 с.
3. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. – М.: Русский язык,
4. 1985. – 230 с.
5. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974.


Поступила в редакцию 06.12.2002


ЛИНГВО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Л. М. Макеева
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

Основная цель обучения иностранным языкам научных работников и студентов неязыко-
вых специальностей – овладение языком для обмена научной информацией.
Овладение иностранным языком должно стать частью интеллектуального процесса, пред-
ставляющего собой путь от области знаний учащегося к выражению этих знаний средствами
иностранного языка.
Выявление тематического содержания научной речи позволяет организовать и системати-
зировать определенным образом объем лексического материала изучаемого языка.
Имеющиеся словари не могут оказать в решении этой задачи существенной помощи.

Л.М. Макеева Лингво-методические принципы обучения язику специальности
363


Поэтому логичным является дополнение системного принципа – ситуативно-
функциональным, т.е. объединением слов вокруг понятий – слов, встречающихся во многих спе-
циальностях и, на основе этого, создания микроситуаций.
Данный комплексный подход позволяет преодолеть специфику отдельных областей и на-
правлений и, в то же время предусмотреть конкретизацию общих понятий каждым специалистом
в процессе овладения иностранным языком в соответствии со спецификой своей области.
Ключевые слова: научный стиль, профессиональная лексика и терминология, системный
подход, речевая коммуникация, функционально-ситуативный принцип
Головна мета навчання іноземним мовам наукових робітників та студентів немовних фахів –
оволодіння мовою для обміну наукової інформації.
Оволодіння іноземною мовою повинно стати частиною інтелектуального процесу, який є
шляхом від області знання студента до вираження цих знань за допомогою та засобами іноземної
мови.
Виявлення тематичного змісту науковій мови дозволяє аранжувати та систематизувати пев-
ним чином об’єм лексичного матеріалу вивчаємої мови.
Словники неспроможні додати суттєвої допомоги у рішенні цього питання.
Ось чому логічним є додаток системного принципу сітуатівно-функціональним –
об’єднанням слів навколо поняття, тобто слів, які існують в багатьох фахах та, користуючись цим,
створення мікросітуацій.
Цій комплексний підхід дозволяє подолати специфіку окремих областей та напрямків, та,
водночасьє передбачити конкретизацію загальних понятій кожним фахівцем у процесі оволодіння
іноземною мовою відповідно певної області.
Ключові слова: науковий стіль, професійна лексика та термінологія, системний підхід, мов-
на комунікація, сітуатівно-функціональний принцип
The main aim of the English language teaching of the scientific workers and the students of non-
linguistic specialities is mastering foreign language for exchanging the scientific information.
Mastering of any foreign language is the way from the student’s sphere of knowledge to the ex-
pressing this knowledge by means of the foreign language.
Eliciting the conceptual subject content of the science discourse permits to organize and systema-
tize in a certain particular way the bulk of the lexical material of the language studied.
The dictionaries can’t help in this work, that’s why it’s naturally to use the combination of the sys-
tematic principle and the functional one, that’s the unification of the words around the concepts – words
being used in many specialities – and the creation of the microsituations on their basis.
This combined approach allows to overcome the peculiarity of the individual areas and at the same
time to use it at most.
Key words: scientific style, professional lexics and terminology, systematic approach, speech
communication, functionally situational, approach
Первая и основная цель обучения иностранным языкам состоит в обеспечении возможности
общения и обмена информации. В частности, целью обучения языкам научных работников и сту-
дентов неязыковых специальностей является общение и, соответственно, овладение научным сти-
лем речи.
Вопросы методики обучения специалистов профессиональной речи являются предметами
многих дискуссий.
Одна из основных трудностей разработки эффективных курсов состоит в том, что большин-
ство современных научных технических и иных специальностей носят слишком узкий характер,
не доступный пониманию неспециалиста. Это затрудняет решение таких методических проблем,
как способ подачи языкового материала, принципы его организации и усвоения изучающими ино-
странный язык.
Как следствие, иноязычная речь специалистов по форме языкового выражения не всегда от-
вечает определенным требованиям.
В последнее время был сделан ряд успешных