LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Авторитарний дискурс (на матеріалі сучасної англійської мови)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КРЮЧКОВА Поліна Георгіївна
УДК 811.111'42
АВТОРИТАРНИЙ ДИСКУРС

(на матеріалі сучасної англійської мови)


Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наукКиїв-2003


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі англійської філології Київського

національного університету імені Тараса Шевченка.Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

БЄЛОВА Алла Дмитрівна,

завідувач кафедри англійської філології Київського

національного університету імені Тараса Шевченка


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

КОЛЄГАЄВА Ірина Михайлівна,

завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови

Одеського національного

університету імені І.І. Мечнікова МОН України


кандидат філологічних наук, доцент

БУЛАТЕЦЬКА Людмила Іванівна,

завідувач кафедри англійської філології,

декан факультету романо-германської

філології Волинського державного університету

імені Лесі Українки МОН України


Провідна установа: Ужгородський національний університет

МОН України, кафедра англійської філології
Захист відбудеться "18" вересня 2003 р. о 10 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному

університеті імені Тараса Шевченка за адресою:

01033, Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14.

З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Київського

національного університету імені Тараса Шевченка

(01033, Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий 15 серпня 2003 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради, д-р. філол. наук Неборсіна Н.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


У лінгвістиці кінця ХХ – початку ХХІ століття спостерігається особливий інтерес до дискурсивного аналізу, теорії мовної особистості, теорії мовленнєвого впливу. Антропоцентризм лінгвістичних розвідок, урахування людського людського чинника в комунікативних процесах посідає нині чільне місце у мовознавчих студіях. Питання про те, що таке дискурс, стає основою нової парадигми лінгвістичного знання, яка дістала назву когнітивно-дискурсивної. З'являється дедалі більше праць, присвячених різновидам дискурсу, наприклад, політичному, науковому, рекламному, педагогічному, аргументативному, спонукальному, судовому, медичному.

Протягом останніх десятиліть лінгвістика активно запозичує термінологію і методи дослідження інших наукових дисциплін, таких як психологія, соціологія, політологія, аксіологія, філософія, культурологія, етнологія, з чим пов'язані зміни в концепції дискурсу, який розглядається не лише як текст, а як комунікативна дія з психологічним, соціальним, культурним та іншими компонентами. Вивчення дискурсу як поєднання вербального і невербального в комунікації призвело до тісної взаємодії лінгвістики з багатьма іншими антропологічноорієнтованими дисциплінами, сприяло проникненню лінгвістичної інформації в інші галузі знань.

Актуальність дисертаційногно дослідження пов'язана з антропологізацією наукової парадигми; вивченням різновидів дискурсу; інтересом до авторитарності в сучасній соціології, психології та політології; створенням типології мовних особистостей.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах наукової теми "Європейські мови та культури в контексті глобалізації світових процесів" (код 01 БФ 0147-01), яка розробляється в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка і була затверджена Міністерством освіти і науки України.

Мета дисертаційного дослідження – здійснення комплексного та багатоаспектного аналізу авторитарного дискурсу – зумовила наступні завдання: дослідити основні лінгвальні й позалінгвальні елементи авторитарного дискурсу; проаналізувати основні інтенції та стратегії комунікантів в авторитарному дискурсі; визначити комунікативні риси авторитарних особистостей.

Об'єктом дослідження є мовні маркери авторитарного дискурсу; інтенції та комунікативні стратегії авторитарних комунікантів, що впливають на організацію авторитарного дискурсу; комунікативні риси авторитарної мовної особистості; ідіолекти авторитарних особистостей; мовленнєвий вплив авторитарної особистості на партнерів по комунікації.

Предметом дослідження виступив авторитарний дискурс, проаналізований у різних сферах комунікації з урахуванням досліджень останніх років у межах не лише лінгвістики та дискурсології, але й соціології, психології, політології, конфліктології та аксіології. У роботі визначаються загальні характеристики авторитарного дискурсу, його лінгвальні та позалінгвальні компоненти, а також аналізуються конкретні комунікативні ситуації, в яких комуніканти проявляють авторитарну поведінку.

Матеріалом дослідження стали понад 36 книг художньої літератури та промов сучасних політичних діячів англійською мовою загальним обсягом 17300 сторінок, а також Інтернет-сайти, сценарії англійських фільмів, художні відеофільми.

У роботі використовувалися методи дискурсології, теорії мовленнєвих актів, дескриптивний, контекстуально-інтерпретативний, семантико-синтаксичний, стилістичний аналіз, а також елементи статистичного аналізу.

Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що в ньому вперше на матеріалі сучасної англійської мови визначаються:

- лінгвальні та позалінгвальні маркери авторитарного дискурсу;

- інтенції та стратегії авторитарних комунікантів;

- комунікативна характеристика авторитарної особистості;

- причини ефективного та неефективного мовленнєвого впливу авторитарних комунікантів на партнерів по комунікації.

Теоретична значущість роботи полягає в узагальненні існуючих лінгвістичних уявлень про дискурс і варіативність дискурсу, визначенні сфер перетину авторитарного дискурсу з іншими різновидами дискурсу, вивченні компонентів авторитарного дискурсу, уточненні основних комунікативних рис авторитарних особистостей.

Практична цінність дослідження зумовлена тим, що воно може бути використане для поліпшення мовної компетенції комунікантів, у курсах з дискурсології, теорії мовленнєвого впливу, теорії комунікації та викладанні англійської мови.

Особистий внесок дисертанта полягає