LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лингвостатистические характеристики антонимов пространственно-временного континуума в текстах художественной прозы (на материале существительных и наречий современного английского языка)

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТБЄЛОВА Світлана ВікторівнаУДК 420-433

ЛІНГВОСТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТОНІМІВ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО КОНТИНУУМУ В ТЕКСТАХ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ

(на матеріалі іменників і прислівників сучасної англійської мови)
Спеціальність 10. 02. 04 – германські мови
АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття вченого ступеня

кандидата філологічних наук

КИЇВ - 2000

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі практики англійської мови Волинського державного університету імені Лесі Українки, Міністерство освіти України.


Науковий керівник: кандидат філологічних наук, професор

Гороть Євгенія Іванівна,

Волинський державний університет

імені Лесі Українки,

кафедра практики англійської мови,

завідувач кафедри

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Перебийніс Валентина Ісидорівна,

Київський державний

лінгвістичний університет,

кафедра англійської філології,

професор-консультант

кандидат філологічних наук, професор

Романовська Юлія Юріївна,

Національний педагогічний університет

імені Михайла Драгоманова,

кафедра англійської мови, завідувач кафедри

Провідна установа: Ужгородський державний університет,

кафедра англійської філології,

Міністерство освіти України, м. Ужгород


Захист відбудеться "_23_" _березня_2000 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 при Київському державному лінгвістичному університеті (252650 МСП, Київ-5, вул. Велика Васильківська, 73).

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського державного лінгвістичного університету.


Автореферат розісланий "_21__" _лютого 2000 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради А. А. Калита

Реферована робота присвячена дослідженню семантичних та комбінаторних властивостей антонімів-іменників та антонімів-прислівників просторово-часового континууму в текстах художньої прози. Для аналізу не випадково були обрані іменники та прислівники просторово-часового континууму, оскільки час і простір - основні категорії, які відображають форми існування матерії.

На сучасному етапі розвитку мовознавства дослідження семантичного рівня мови є, безперечно, одним із провідних лінгвістичних напрямків. Значна увага вчених приділяється семантиці слів, тією чи іншою мірою протиставлених у системі мови. Традиційно ця проблема розглядається як антонімічні відношення між словами.

У лінгвістиці антонімія вивчалася у різноманітних аспектах, на матеріалі англійської мови, зокрема, велика кількість праць присвячена дослідженню антонімічних прикметників (А.В. Денисова, О.В.Турьєва, А.Г. Цьовх, О.І. Шубіна) та дієслів (О.М. Будз, М.С. Полякова, Г.В. Сидоренко). Антоніми-іменники досліджувалися значно менше (Л.П. Пєтухова, М.А. Савицька), а вивченню антонімів-прислівників не приділялося достатньої уваги взагалі (нам відома лише дисертаційна робота В.С. Подчасової). Роботи різняться як обсягом аналізованого матеріалу, так і аспектами дослідження: від аналізу однієї пари антонімів (Л.А. Нікольская, В.С. Подчасова) до певної лексико-семантичної групи антонімів (Л.В. Бистрова, Г.М. Гумовська, О.В. Турьєва, Ch. Agricola, E. Agricola, M. Ljung). При цьому не менш важливим є дослідження функціонального аспекту проблеми, зокрема вивчення функціональних характеристик антонімів з використанням статистичних методів. Саме ця проблема й визначає актуальність нашого дослідження, оскільки послідовне вивчення іменників-антонімів та прислівників-антонімів допоможе уявити картину функціонування антонімів в цілому й буде сприяти описові всієї лексико-семантичної системи мови.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах наукової теми "Системні та функціональні характеристики мовних одиниць фонетичної, граматичної та лексичної систем сучасної англійської мови", що розробляється кафедрою практики англійської мови Волинського державного університету імені Лесі Українки (тема затверджена радою ВДУ, протокол №9 від 21 травня 1998 року).

Об'єктом дослідження обрані антонімічні пари, члени яких за даними укладачів "Частотного словника сполучуваності сучасної англійської мови" входять до першої тисячі найбільш вживаних слів. Це антонімічні пари іменників: bottom - top, day - night, east - west, evening - morning, north - south, summer - winter, тріада future - present - past та антонімічні пари прислівників: always - never, back - forward, close - far, early - late, here - there, now – then, тріада tomorrow - today - yesterday.

Предметом дослідження є системні та функціональні характеристики антонімічних іменників і прислівників просторово-часового континууму.

Мета роботи – встановлення особливостей функціонування антонімів просторово-часового континууму в текстах художньої прози шляхом дослідження їх частоти, поширеності та сполучуваності.

Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення таких завдань:

1. Встановити частку сем темпоральності та простору в семантичній структурі аналізованих слів.

2. На основі словникових дефініцій визначити коефіцієнт попарної близькості досліджуваних членів антонімічних пар.

3. Встановити частоту іменників-антонімів та прислівників-антонімів у заданій вибірці.

4. Встановити інвентарі моделей граматичної сполучуваності іменників та прислівників просторово-часового континууму. Виділити ядро, основну систему та периферію моделей граматичної сполучуваності на основі показника їх частотності.

5. Проаналізувати лексичну сполучуваність типових моделей антонімів. Виявити особливості та відмінності у сполучуваності досліджуваних антонімів.

Матеріалом для дослідження слугувала картотека науково-дослідницької лабораторії статистичної лексикографії Волинського державного університету імені Лесі Українки. Проаналізовано 57 художніх творів загальним обсягом 5 мільйонів 517 тисяч слововживань, у яких об'єктом аналізу стали 15080 словосполучень з іменниками-антонімами та 23892 словосполучення з прислівниками-антонімами просторово-часового континууму.

У роботі комплексно використовуються такі методи:

метод компонентного аналізу, необхідність використання якого випливає з детального аналізу семантичної структури досліджуваних слів та виявлення в ній протилежних сем;

метод дистрибутивно-статистичного аналізу, який досліджує набір та умови реалізації можливих позицій елемента відносно його комбінаторних партнерів;

деякі статистичні методи та прийоми, націлені на розкриття закономірностей функціонування лексичних одиниць.

Наукова новизна дисертаційного