LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лингвостатистические характеристики антонимов пространственно-временного континуума в текстах художественной прозы (на материале существительных и наречий современного английского языка)

темпоральності й простору (Р), тим усталеніша характеристика цих сем. Слова, у семантичній структурі яких ступінь усталеності Р становить 0, віднесені до зони максимального ступеня усталеності. Якщо ж величина Р дорівнює 100, то слова відносяться до зони мінімального ступеня усталеності. Усі інші досліджувані слова, у яких 0 < Р < 100, входять до зон високого, середнього та низького ступенів усталеності.

Найбільша кількість досліджуваних іменників (day, morning, east, west, south, north, summer, winter) та прислівників (early, late, close, forward, tomorrow, today, yesterday) входять до зони максимального ступеня усталеності. Мінімальний ступінь усталеності відсутній в обох аналізованих частинах мови. Отже, дослідження сем темпоральності та простору, як іменників просторово-часового континууму, так і прислівників, показало стійку характеристику аналізованих слів у словниках.

Щоб довести, що відібрані для аналізу слова є антонімами, нами було визначено коефіцієнт попарної близькості досліджуваних членів антонімічних пар. Обчислення проводилося за формулою :

V = (1),

де V - коефіцієнт попарної близькості; c - кількість лексико-семантичних варіантів, тобто окремих значень багатозначного слова, що протиставляються; m, n – загальна кількість лексико-семантичних варіантів (котрі встановлюються за словником) кожного слова.

Оскільки показники коефіцієнта попарної близькості досліджуваних лексем значно різняться, з метою аналізу співвіднесеності значень досліджуваних слів у різних словниках нами був обчислений середній показник коефіцієнта попарної близькості V.

За даними середніх показників коефіцієнта попарної близькості встановлено пороги, за якими досліджувані пари розподілено на 5 сукупностей (див. таблиці 1, 2).

Таблиця 1

Ступінь середнього показника коефіцієнта попарної близькості

для іменників

Показник V

V

Іменники

високий

0,81 - 1,0

summer – winter

вищий середнього

0,61 - 0,80

-

середній

0,41 - 0,60

day – night, morning – evening, east – west, south – north, future - past, present – past

нижчий середнього

0,21 - 0,40

top – bottom, future – present

низький

0 - 0,20

-


Проведений поділ на зони свідчить, що більшість (6 із 9) досліджуваних пар іменників відносяться до середньої зони показника V. Низький ступінь показника коефіцієнта попарної близькості відсутній, що говорить про те, що в усіх досліджуваних словниках йде попарне протиставлення аналізованих іменників просторово-часового континууму.

Таблиця 2

Ступінь середнього показника коефіцієнта попарної близькості

для прислівників

Показник V

V

Прислівники

високий

0,81 - 1,0

today – tomorrow

вищий середнього

0,61 - 0,80

early - late, tomorrow – yesterday, back – forward, today – yesterday

середній

0,41 - 0,60

close-far, here–there, never–always

нижчий середнього

0,21 - 0,40

now – then

низький

0 - 0,20

-


У досліджуваних парах прислівників також спостерігаємо відсутність низького ступеня показника середньої величини коефіцієнта попарної близькості V. Лише антонімічна пара today - tomorrow має високий показник V. Найбільша кількість пар (4) відноситься до зони показника V вище від середнього. В переважній більшості це темпоральні прислівники. Отже, обрахунок середнього показника коефіцієнта попарної близькості підтвердив, що слова, відібрані нами для аналізу, протиставляються у певних компонентах значення слова.

Аналіз граматичної сполучуваності слова передбачає виділення граматичних зв'язків, що лежать в основі комбінаторики слів. Для дослідження функціонування антонімів нами використана методика, яка враховує найбільш загальні ознаки відносин між одиницями, що сполучаються. Це поділ типів зв'язків слів на підрядні, сурядні та предикативні.

Для вивчення граматичних зв'язків досліджуваних слів з іншими частини мови нами використовуються моделі, які є схемами сполучуваності. Модель - це дво- або більше елементна формула узагальненого вираження сполучуваності слова: слово (в його даному значенні чи комплексі значень) плюс ті слова, котрі потенційно можуть бути приєднані до нього в мовленні для його семантичного уточнення.

Відправною точкою у встановленні інвентаря моделей сполучуваності став "Частотний словник сполучуваності англійської мови". Зауважимо, що іменник past та прислівник yesterday не належать до 1000 найчастотніших слів сучасної англійської мови, але, оскільки вони разом з іменниками future, present та прислівниками tomorrow, today утворюють тріадні антонімічні ряди, ми вирішили використати їх при дослідженні антонімів просторово-часового континууму.

Основними параметрами нашого дослідження є частота, поширеність та сполучуваність антонімів просторово-часового континууму.

Частота - один з основних показників функціонування антонімів. Залежно від частоти вживання досліджуваних слів у текстах художнього стилю всі слова розподілялися на 5 зон. Крок порогів зон був виділений шляхом поділу на кількість зон різниці між найвищою та найнижчою частотою. Для іменників цей крок становить 867 (4417-82)/5), для прислівників - 630,6 (3316-163)/5). За виділеними зонами розподіляємо досліджувані антоніми: іменники day, morning та прислівники now, then віднесені до зони високої частоти; іменники night, evening та прислівники late, far, there, always - до зони середньої частоти; іменники future, bottom, winter, north, south, east, west, present, past та прислівник yesterday – до зони низької частоти.

Статистичні підрахунки (зокрема, визначення критерію c2 ) вказують на статистично значущі розходження між частотами членів досліджуваних антонімічних пар, хоча показники міри цього розходження порівняно невеликі й коливаються в межах від 0,05 до 0,15.

Для більшості пар було підтверджено лінгвостатистична закономірність, котра говорить про те, що частота члена антонімічної пари з "активною", "позитивною", "сильною" у психологічному аспекті характеристикою перевищує у переважній більшості частоту елемента пари, що має "пасивну", "негативну", "слабку" характеристику. Проте, частина досліджуваних антонімічних пар порушує цю закономірність: частота прислівників late, never, far, back значно перевищує частоту протилежних їм за семантикою early, always, close, forward. Цей факт можна пояснити специфікою текстів художнього стилю: художня проза описує події, які вже відбулися, звідси й більша частота слів (особливо прислівників) на позначення просторово-часового