LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лингвостатистические характеристики антонимов пространственно-временного континуума в текстах художественной прозы (на материале существительных и наречий современного английского языка)

на 10 тематичних груп.

Найбільший обсяг при сполученні іменників просторово-часового континууму у моделі VprpN має тематична група дієслів "Дії", найменший - дієслова тематичної групи "Початку чи кінця дії". За параметром частоти до тематичних груп, які несуть основне функціональне навантаження при сполученні з досліджуваними іменниками, відносяться тематичні групи "Дії", "Руху", "Процесу", "Розумової та психічної діяльності", "Посесивності". На периферії знаходяться дієслова тематичних груп "Мовленнєвої діяльності", "Існування й місцезнаходження" та тематична група "Початку чи кінця дії".

У процесі визначення зон поширеності тематичних груп дієслів, які сполучаються з досліджуваними іменниками, було встановлено, що всі зони заповнені. Найбільша кількість тематичних груп (11) належить до середньої зони поширеності. Найменшою кількістю тематичних груп характеризується зона поширеності нижче середньої (2). Дослідження сполучуваності іменників просторово-часового континууму з дієсловами за допомогою коефіцієнта кореляції рангів було доведено, що чим більший обсяг має тематична група, тим вища її частота.

Обчислення показника вживаності тематичної групи показало, що найвищий показник вживаності при сполученні дієслів з іменниками-антонімами притаманний тематичній групі дієслів "Посесивності". Тематичні групи дієслів "Дії", "Розумової, мовленнєвої діяльності", "Початку чи кінця дії", навпаки, характеризуються великою кількістю лексичних одиниць, які мають порівняно невелику частоту вживання. Високі показники мають тематичні групи "Сенсорного сприйняття" та "Руху": невелика кількість дієслів несе основне функціональне навантаження при сполучуваності з іменниками просторово-часового континууму. Отже, діє закон переваги на рівні лексичної сполучуваності.

У великої кількості іменників (day, night, morning, evening, top, bottom, future) показник широти сполучуваності з дієсловами дорівнює одиниці, що говорить про сполучуваність цих іменників з усіма виділеними тематичними групами дієслів. Інші досліджувані іменники мають показник широти сполучуваності від 0,7 до 0,9.

У процесі визначення інтенсивності сполучуваності тематичних груп дієслів з іменниками просторово-часового континууму був здійснений поділ усіх зв'язків іменників просторово-часового континууму з дієсловами на стандартні та нестандартні. До стандартних нами віднесені сполучення, у яких показник критерію c2 перевищує критичну величину (3,84) для чотирипільних таблиць. Найбільшу кількість стандартних зв'язків з дієсловами мають іменники day та bottom. У іменників summer та winter стандартних зв'язків не спостерігається взагалі.

При визначенні сили зв'язку нами було обчислено показник коефіцієнта спряженості К. Використовуючи методику Л. В. Бистрової, ми здійснили поділ величин К на 3 групи: 1) висока сила синтагматичного зв'язку (К від 0 до 0,10); 2) середня сила синтагматичного зв'язку (К від 0,10 до 0,20); 3) низька сила синтагматичного зв'язку (К від 0,20 до 0,30). Як показали проведені підрахунки, високу силу зв'язку має лише іменник future при сполученні з дієсловами "Розумової та психічної діяльності". Середня силуасинтагматичного зв'язку притаманна іменникам south, north, west, future з дієсловами тематичної групи "Рух", іменнику present з дієсловами тематичної групи "Розумова та психічна діяльність", іменнику top з дієсловами "Існування, перебування", іменнику morning з дієсловами "Фізіологічного стану" та іменнику bottom з дієсловами "Дії". Усі інші стандартні зв'язки мають низьку силу (величини К < 0,10).

У моделі NprpN' іменники, що сполучаються з досліджуваними іменниками просторово-часового континууму розподілені нами на 26 тематичних груп. Поділ тематичних груп іменників на зони поширеності показав, що до зони високої поширеності увійшли ті ж самі тематичні групи, що й до ядра. Таким чином, сто відсотковий збіг свідчить про основне функціональне навантаження тематичних груп іменників "Природні явища й процеси", "Рослинний та тваринний світ", "Соціально-суспільне життя", "Просторово-часова орієнтація", "Кількість, партитативність".

Показники величини вживаності тематичних груп іменників коливаються від 1 до 7,68. Найвищий показник має тематична група іменників на позначення просторово-часових відношень. Найнижчий - іменники, які відображають анатомічні та фізіологічні особливості людини. Усі інші тематичні групи характеризуються переважно середніми показниками їх вживаності.

Визначення величин широти сполучуваності з іменниками показало, що вони значно різняться від показників сполучуваності з дієсловами. Величини коливаються в межах від 0,81 до 0,19. Найвищий показник широти сполучуваності - у іменника top. Основна кількість іменників (day, night, morning, evening, summer, east, future) мають середній показник широти сполучуваності з іменниками.

Як показують проведені статистичні підрахунки інтенсивності сполучуваності досліджуваних іменників-антонімів з тематичними групами іменників, найбільшу кількість статистично значимих за показником інтенсивності поєднань з іменниками мають просторово-часові іменники evening, top та future. Сильним зв'язком характеризуються іменник north при сполученні з іменниками на позначення руху, шляхів та засобів пересування; іменник south при сполученні з іменниками на позначення спілкування; іменник top з іменниками на позначення їжі та іменник west з тематичною групою іменників "Власні назви". Найбільшою кількістю стандартних зв'язків характеризується іменник future (12).

Доведено, що характер семантики дієслів є одним з чинників, які визначають сполучуваність прислівників просторово-часового континууму з дієсловами: найчастіше вони сполучаються з дієсловами руху, відображаючи тим самим єдність основних категорій матерії.

Поділ дієслів, які сполучаються з прислівниками-антонімами просторово-часового континууму, на тематичні групи був здійснений за тим же принципом, що й при описові сполучуваності дієслів з досліджуваними іменниками-антонімами. Усі тематичні групи дієслів увійшли до однієї зони - зони високої поширеності. Отже, всім досліджуваним прислівникам властива сполучуваність з дієсловами визначених тематичних груп, різницю становить лише наповнення цих груп, що сполучаються з кожним прислівником.

Показники вживаності тематичних груп дієслів у поєднанні з прислівниками досить високі. Найвищий показник вживаності має тематична група дієслів "Місцезнаходження, перебування". Високі показники мають тематичні групи "Сенсорне сприйняття" та "Посесивність". Отже, невелика кількість дієслів несе основне функціональне навантаження у сполученні з прислівниками просторово-часового континууму. Тематичним групам дієслів "Дія", "Мовленнєва діяльність", "Процес" притаманні порівняно невисокі показники вживаності.

Дослідження інтенсивності сполучуваності тематичних груп дієслів з прислівниками просторово-часового континууму показало, що найбільшу кількість стандартних зв'язків з дієсловами мають прислівники then, here, there, back, always, never, close. Як показують проведені обчислення, високу силу зв'язку має лише прислівник forward у сполученні з дієсловами тематичної