LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту

Міністерство освіти і науки України

Харківський державний педагогічний університет ім.. Г.С.Сковороди


ЗЕЛІНСЬКА ОЛЬГА ІГОРІВНА


УДК 811.161.2'42

ЛІНГВАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

УКРАЇНСЬКОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ10. 02. 01 – українська мова

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Харків – 2002

Дисертація є рукописом.

Роботу виконано на кафедрі української мови

Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

КОЛОМІЄЦЬ Лідія Іванівна,

професор кафедри української мови

Харківського державного

економічного університету.


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

КАЛАШНИК Володимир Семенович,

завідувач кафедри української мови

Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна;

кандидат філологічних наук, доцент

СІМОНОК Валентина Петрівна,

завідувач кафедри іноземних мов

Національної юридичної академії України

імені Ярослава Мудрого


Провідна установа – кафедра української мови

Рівненського державного гуманітарного

університету, Міністерство освіти і науки України.Захист відбудеться 12.04.2002 о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.03 у Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди Міністерства освіти і науки України (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2) в залі засідань.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди Міністерства освіти і науки України (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2)


Автореферат розіслано 06.03.2002 року.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради О.А.Олексенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Реклама в будь-якій країні світу – складне і багатогранне явище не тільки соціально-економічної, а й мовної дійсності. Вивчення мови реклами видається своєчасним, оскільки якість мовного наповнення рекламних звернень істотно впливає на якість рекламування, а також на мовне середовище сучасного українця.

Дослідження рекламних текстів, створених різними мовами, проводилися у таких напрямках: загальний опис особливостей рекламних текстів (Дж.Каплз, Г.Кук, У.Аренс, К.Бове, М.М.Кохтєв, В.Л.Музикант); аналіз стилістичних, лексико-синтаксичних, прагматичних, фонетичних особливостей рекламних текстів (Л.О.Баркова, І.В.Гріліхес, Г.М.Кузнецова, Дж.Дайер); дослідження окремих вербальних компонентів рекламних текстів: заголовків, рекламних девізів – слоганів, товарних знаків (М.М.Кохтєв, Д.Огілві, І.О.Соколова, О.П.Стоянова); соціальних та психологічних характеристик мови реклами (Ю.А.Сорокін, Є.Ф.Тарасов, Н.М.Лисиця, Н.Феарклау, С.Хайакава, М.Шадсон). Численні рекламознавчі дослідження здебільшого мають міждисциплінарний характер, значну увагу в них приділено проблемам та правилам створення рекламних текстів.

Аналіз сучасних (тобто створених за останні 5 років) українських рекламних текстів із застосуванням комплексного підходу до процесу рекламування ще не проводився. Наявні фрагментарні розвідки стосуються текстів, створених значно раніше, в інших соціально-економічних умовах, і не дають повного уявлення про цей мовний феномен.

Актуальність теми зумовлена необхідністю проведення різнобічного дослідження сучасних українських рекламних текстів, їх семантичних характеристик, структурної організації, а також лінгвальних компонентів, які визначають успішне функціонування та дієвість рекламних звернень – важливої складової частини сучасної української мови. Актуальність цього дослідження визначається також безпосереднім зв'язком проблем створення та функціонування рекламних текстів із сучасними тенденціями розвитку антропоцентрично орієнтованої лінгвістики.

Зазначені факти зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, мета якого полягає у виявленні структурно-семантичної організації та найуживаніших моделей українських рекламних текстів, встановленні взаємозалежності позитивної прагматичної спрямованості рекламних звернень, ретельного добору їх мовних та позамовних складників, а також з'ясуванні особливостей функціонування мовних засобів у рекламних текстах.

Для досягнення поставленої мети передбачено розв'язати такі конкретні завдання:

1) з'ясувати структурно-семантичні та композиційні особливості рекламних текстів;

2) розглянути основні підходи до рекламування та їх вплив на організацію інформації;

3) виявити найуживаніші та найефективніші моделі рекламних текстів;

4) визначити прагматично спрямовані елементи рекламних звернень;

5) провести системний опис мовних засобів, вжитих у рекламних текстах;

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям дисертаційного дослідження відповідає загальній науковій проблемі кафедри української мови Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди: "Закономірності розвитку і функціонування української мови", що передбачає вивчення питань мови реклами як складової частини сучасної української мови.

Об'єктом дослідження послужили друковані рекламні тексти, представлені в засобах масової інформації та на інших носіях українською мовою з 1998 до 2001 року. На початку ХХ століття на території сучасної України формувалися ринкові відносини, розвивалася реклама, тому в контексті даної теми були залучені україномовні рекламні тексти, знайдені в періодичних виданнях початку ХХ століття. Не можна було лишити поза увагою також україномовні рекламні тексти, вміщені у канадських ЗМІ. Розгляд цих оголошень дозволив виявити особливості рекламування й мови реклами, що розвивається за межами України в інших умовах. Усього було досліджено 1520 текстів.

Предмет дослідження складають лінгвальні та екстралінгвальні особливості рекламних текстів, побудованих за певними логіко-композиційними моделями.

Поставлена мета і завдання зумовили застосування таких методів дослідження: описового, структурно-семантичного та стилістичного аналізу, методу лінгвістичного спостереження, контекстуально-інтерпретаційного аналізу, елементів статистичного аналізу.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше зроблено спробу проведення багатоаспектного аналізу сучасних українських рекламних текстів; визначено й осмислено основні моделі рекламних звернень та підходи до організації інформації в рекламних текстах; встановлено і системно описано мовні засоби, що сприяють досягненню комунікативно-прагматичної мети тексту.

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що результати дослідження