LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту

фразеологічної одиниці може будуватися центральна творча ідея всього тексту. Крилатий вислів: "Дайте мені точку опори, і я зрушу землю", автором якого вважається старогрецький фізик і математик Архімед, покладено в основу наступного оголошення:

ПРИВАТБАНК – Ваша точка опори.

Усі види банківських послуг.

Вислови фольклорного походження активно проникають у мову рекламних текстів, тому що, як і усне мовлення, характеризуються емоціональною виразністю, експресивною рельєфністю. Наприклад:

БУВАЙ ЗДОРОВИЙ, НЕ КАШЛЯЙ!

Ми виробляємо ГОМЕОПАТИЧНІ ЛІКИ, тому що ЗНАЄМО,

що за ними майбутнє.

Національна гомеопатична спілка.

Такі характерні риси фразеологізмів, як складність семантичної структури, зображальні якості, здатність утворювати асоціативні поля, оказіональні побудови зумовлюють їх активне функціонування в рекламних текстах.


ВИСНОВКИ


У ході дослідження відповідно до поставленої мети було з'ясовано, що український рекламний текст, як і створений будь-якою іншою мовою, характеризується завершеністю вербальної та невербальної організації і являє собою складне композиційне утворення, мовленнєвий твір, головними функціями якого є інформування, мотивування, спонукання до виконання пропонованої дії.

Належність реклами до інформаційного стилю літературної мови, особливості рекламної комунікації зумовлюють специфічні риси рекламних текстів на рівні їх структурно-семантичної організації, на морфологічному, синтаксичному, лексичному та фразеологічному рівнях.

Особливу значущість для рекламного тексту набувають інформативність, цілісність і зв'язність. Інформація, що складає основу всіх рекламних звернень, організується відповідно до фактологічного, образного та емотивного підходів до рекламування. Наведення фактів, завдання створення іміджу, емотивної насиченості розв'язуються за допомогою мовних засобів.

У ході дослідження були виділені такі логіко-композиційні схеми побудови рекламних текстів: перелік-констатація; різні види описів; пропонована дія – винагорода; запитання-відповідь; проблема-вирішення; відкритий лист; монолог-свідчення; редакційна стаття; текст-гасло.

Мета рекламування, прагматична спрямованість рекламних звернень досягаються завдяки особливому функціонуванню мовних одиниць у рекламному тексті. На морфологічному рівні у ході дослідження були виявлені істотні відмінності у вживанні частин мови: значно більша частота вживання іменників, порівняно з іншими текстами, що пояснюється необхідністю використання іменників для номінації предмета реклами; переважання дієслів дії, а не стану, що допомагає досягти потрібного динамізму, а також дієслів у теперішньому й майбутньому часі, зумовлене логікою спрямованості рекламного звернення; широке вживання прикметників і прислівників позитивно-оцінної семантики; використання займенників другої особи однини та множини, завдяки чому розв'язується завдання зробити звернення персоніфікованим.

На синтаксичному рівні помітними виявилися: вживання переважно простих, помірно поширених речень, еліптичних побудов, парцельованих конструкцій, стандартизованих елементів, характерних для мови реклами, словосполучень. У рекламних текстах використовуються різні за модальністю речення, але особливістю є велика кількість спонукальних побудов, оскільки категорія спонукальності має особливу значущість для реклами. Питальні речення в рекламі часто виконують текстоорганізуючу функцію, створюють ілюзію безпосереднього спілкування адресата й адресанта. Використання вставних конструкцій, допомагає пожвавити виклад, спрямувати увагу читача, спонукати продовжити читання.

Особливості лексичного складу рекламних текстів полягають у вживанні поруч із міжстильовою лексикою, позитивно-оцінної, експресивної лексики, яка має певне стилістичне забарвлення, і легко "читається" при швидкому сприйнятті тексту. Суттєве значення має вибір слів з урахуванням доступності та зрозумілості, оскільки реклама розрахована на масову аудиторію. Помітною особливістю реклами є можливість використання термінологічної та галузевої лексики, прийоми включення такої лексики в словесний ряд.

Оформленню комунікативного процесу в рекламі сприяють фразеологізми, їх введення в рекламний текст, відбір з урахуванням специфіки рекламної комунікації.

Основними рисами мови рекламного оголошення є загальнодоступність, соціально спрямована і позитивно забарвлена експресивність. Мова і стиль викладу кожного рекламного звернення підпорядковані основній ідеї і мають комунікативно-спонукальний характер.

Для удосконалення рекламування та розширення творчих можливостей реклами в Україні є чималий потенціал. Головним засобом створення конкурентноздатної рекламної продукції виступає мова.


СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:


1. До питання про психолінгвістичний аспект в рекламі // Вісник Харківського університету.- 1998.- № 408.- С. 120-122.

2. К вопросу о средствах выразительности в рекламном тексте // Русская филология. Украинский вестник: Республиканский научно-методический журнал.- Харьков, 1999.- № 1-2.- С. 65.

3. Власні витоки українського рекламного тексту // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. Л.А.Лисиченко. – Харків: ХДПУ, 2000.- Вип. 4.- С. 24-28.

4. Специфіка змісту рекламних текстів // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. Л.А.Лисиченко.- Харків: ХДПУ, 2000.- Вип. 5. – С. 252-259.

5. Про засоби активізації розумової діяльності адресата в рекламному тексті // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. Л.А.Лисиченко.- Харків: ХДПУ, 2001.- Вип. 6.- С. 230-236.АНОТАЦІЯ


Зелінська О.І. Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. - Харків, 2001. – 203 с.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню структурно-семантичних, стилістичних, лексичних, граматичних властивостей рекламних текстів. Проаналізовано принципи організації інформації у рекламних зверненнях, роль заголовка і слогана – ключових елементів рекламного оголошення. Виявлено основні логіко-композиційні моделі рекламних текстів. У роботі комплексно розглядаються лінгвальні та екстралінгвальні компоненти рекламних текстів. Простежена взаємозалежність позитивної прагматичної спрямованості рекламних звернень і ретельного добору їх мовних та позамовних складників, а також з'ясовані особливості функціонування мовних засобів у рекламних текстах.

Ключові слова: рекламний текст, заголовок, слоган, логіко-композиційні моделі, прагматична спрямованість, лінгвальні, екстралінгвальні компоненти.


АННОТАЦИЯ


Зелинская О.И. Лингвальная характеристика украинского рекламного текста. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Харьковский государственный педагогический университет им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 2001. – 203 с.

Данная диссертация посвящена комплексному исследованию структурно-семантической организации, стилистических, лексических