LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі "yuppie"

О.М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі "yuppie"

УДК 811.111:81'37:81'367.63

О.М. Головко,

аспірант

(Запорізький національний університет)

Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі "yuppie"

Стаття присвячена дослідженню лінгвальних та екстралінгвальних параметрів, що сприяють узуалізації одиниць, утворених на основі "yuppie". Серед лінгвальних факторів велика увага приділяється як плану вираження, так і плану змісту. У дослідженні розроблено формулу творення інновацій на основі "yuppie".

Сучасний світ зазнає значних змін, техносферичні, економічні, соціальні модифікації впливають і на суспільство, що їх генерує. Особливістю сучасного англомовного суспільства є значний розвиток абсолютно всіх сфер: онтологічної (включаючи віртуальне буття) та екзистенційної. Нашу увагу привернула соціальна група, яка вийшла на перший план у 80-х роках і отримала десигнацію "япі" (yuppie).

Таким чином, об'єктом нашого дослідження буде процес розвитку лексичного рівня мови, а предметом є соціальні параметри, що зумовлюють виникнення новітніх номінацій соціальних груп на основі япі (yuppie). Матеріалом будуть слугувати інновації останніх 20-ти років, щоб представити повну картину цього процесу. Метою нашої роботи є репрезентація як лінгвальних, так і екстралінгвальних факторів, що впливають на соціосферичну сегментацію інновацій сучасної англійської мови. Одиницям, що базуються на основі япі (yuppie), були присвячені роботи Ю.А. Зацного та І.В. Андрусяк [1; 2]. Оскільки збагачення лексичного рівня англійської мови відбувається досить швидко та у зв'язку з відсутністю в науковій літературі комплексного аналізу інновацій на основі "yuppie" наше дослідження набуває актуальності.

Перед дослідженням лінгвальних факторів, пов'язаних із розповсюдженням та узуалізацією цих мовних одиниць, ми вважаємо доцільним приділити увагу дослідженню екстралінгвальних параметрів, що також сприяють швидшій акцептації інновацій соціумом.

Уперше інновацію "yuppie" в пресі використав Б. Грін (журналіст газети Chicago Tribune) у 1983 р., а вже наступного року під час президентських перегонів вона набула значного поширення, та навіть журнал Newsweek визнав 1984 рік "роком япі" (Year of the Yuppie) [3: 139]. У зв'язку з цим "yuppie" стає синекдохою США за правління президента Рейгана. На екран виходять шоу L.A. Law та Thirtysomething – найулюбленіші шоу представників групи "yuppie", друкуються книжки "Diary of a yuppie" (L. Auchincloss), "From Rockaway" (J. Eisenstadt) та "Less Then Zero" (B.E. Ellis), в останній автор називає цю нову соціальну групу "New Lost Generation" – "Новим загубленим поколінням" [4].

Поширеною соціальною групою в 70-х рр. були хіпі "hippies", за ними слідують "preppies" (особи з вищого класу суспільства, які турбуються про свій статус, про матеріальні блага та вважають, що всі отримані при народженні привілеї були лише завдяки їм). Япі (yuppie) увібрали в себе положення, на яких базувалися ідеї цих двох груп – матеріалізм соціальної групи "preppies" та егоцентричну доктрину самовдосконалення представників "hippies" [5], що підтверджує й абревіація yuppie (Young Urban Professional) чи yumpie (Young Upwardly Mobile Professional), тобто молоді люди, які хочуть швидко піднятися кар'єрними сходами (егоцентризм), завдяки чому заробляти велику зарплату (матеріалізм). Саме тому можна вважати, що рух хіпі (зі значними модифікаціями) поступово переріс у рух япі.

У зв'язку з такими соціальними та індивідуальними преференціями одиниця "yuppie" швидко стає принизливим терміном, а в 1987 році після краху на ринку цінних паперів навіть пророкують смерть япі, що представлено в концерті групи U2 "Save the Yuppie". Незважаючи на зменшення кількості представників япі, вони все ж таки привертають увагу суспільства, що підтверджує постійна поява новітніх лінгвальних одиниць на основі одиниці "yuppie" та включення її до словотворчих процесів.

Отже, у результаті нашого дослідження були виявлені такі одиниці, утворені на основі одиниці "yuppie", що, у свою чергу, розгортають структурну та семантичну парадигму: buppie (black – япі-афро-американець), chuppie (Chinese – япі-китаєць), gruppie (green – япі, який цікавиться питаннями екології), huppie (hippy – япі-хіпі), juppie (Japanese – япі-японець), puppie (pretentious – надмінний япі), rumpie (rural – япі-житель міста), scuppie (sensitive to social issues – япі, який цікавиться соціальними питаннями), suppie (Southern – япі з південних районів США), yappie (young arctic professional – япі з північних районів США), nuppie (nonworking – безробітні япі), luppie (latino – япі-латино-американець, lesbian – япі-жінка гомосексуальної орієнтації) та guppie (gay – япі-гей), indie yuppie (yindie – япі, які слухають музику "інді" (альтернативна джаз та рок-музика), wuppie (white – япі-представник кавказької раси), yeppie (Young Experimenting Perfection Seekers – япі, які знаходяться в пошуку бездоганності), guppie (generation X yuppie – япі-представник покоління Х), zippie (Zen-Inspired Professional Pagans – япі, які сповідують релігію будистської секти "дзен"), yuppie hipster (yupster – япі, які слухають джаз), duppie (depressed – япі в стадії депресії, які вимушені перейти на менш оплачувану роботу), huppie (hispanic – япі-латиноамериканець).

За аналогією з "yuppie" були утворені інновації, які також характеризуються наявністю семи віку, але особи, яких номінують ці десигнації, уже/ще не належать до молоді: zuppie (zestful upscale people in their prime – енергійні посадові особи середнього віку), dumpie (downwardly mobile middle-aged professional – професіонали середнього віку, які вже не підіймаються в кар'єрі), woopie (well-off older person – досить багата людина старшого віку), yeepie (youthful energetic elderly person – енергійна людина старшого віку), skippie (school kid with income and purchasing power – дитина шкільного віку, на яку націлені рекламні кампанії у зв'язку з її купівельною спроможністю).

Основуючись на вищевикладеному, можна розробити семантичну типологію інновацій, утворених за аналогією з "yuppie".


Семантична типологія інновацій, утворених на основі "yuppie"

вік


підлітковий

молодий


середній


похилий


походження чи проживання

соціальна спрямованість

особисті преференції

поведінка
skippie

buppie

chuppie

juppie

suppie

yappie

luppie

rumpie

wuppie

huppie

gruppie

scuppie

nuppie

duppie

luppie

guppie

huppie

indie yuppie

guppie

zippie

yuppie hipster


puppie yeppie


dumpie zuppie

yeepie woopie


Із представленої таблиці випливає, що референція до молодого віку є провідною при творенні інновацій за аналогією з yuppie в порівнянні з іншими (підлітковий, середній чи похилий). Як доводить таблиця, значна увага приділяється походженню та особистим преференціям япі, що верифікує твердження "егоцентричної спрямованості" представників цієї соціальної групи. У будь-якому випадку сема віку є провідною при творенні інновацій на основі "yuppie", причому семантика молодого віку значно домінує.

"J. Patrick Lincoln can relate to such work woes. In recent months, the founder and director of Life Transitions career counseling and life coaching in San Antonio has seen plenty of duppies struggle with escalating debts and depression" [6].

Під час аналізу інновацій помічено, що деякі одиниці утворюють лексико-семантичні парадигми. Це дало змогу нам організувати новотвори з антонімічною семантикою в матриці, відповідно до критерію протиставлення:

(расова належність та колір шкіри): {buppie} vs {wuppie};

(місце проживання – північ / південь): {suppie} vs {yappie};

(наявність/відсутність роботи): {yuppie} vs {nuppie};

(рух угору / вниз у кар'єрі): {yumpie} vs {dumpie}.

Було також виявлено