LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі "yuppie"

синонімічні пари інновацій:

(япі латиноамериканського походження): {huppie} ↔ {luppie};

(япі, які слухають джаз, рок та джаз, відповідно): {indie yuppie} ↔ {yuppie hipster}.

Ще одна пара, виявлена нами, може характеризуватися наявністю як антонімічної, так і синонімічної семантики, залежно від того, яку сему визначати провідною:

(стать: жіноча та чоловіча): {luppie} vs {guppie};

(сексуальна орієнтація: гомосексуальна): {luppie} ↔ {guppie}.

Якщо ж глянути на співвідношення форми та змісту інновацій, які виникли першими – "yuppie" та "yumpie", – то помітимо, що одиниця "yuppie" набула значно більшого поширення, хоча зараз їх семантика вже не диференціюється (лінгвальні одиниці стали повними синонімами і десигнують молоду особу, яка живе в місті й намагається піднятися по кар'єрних сходах, тобто значення обох одиниць були модифіковані, а план вираження змін не зазнав). Більша частка новоутворень має форму, подібну до yuppie (skippie, buppie, chuppie, juppie, suppie, yappie, luppie, gruppie, scuppie, luppie, guppie, huppie, puppie, nuppie, zuppie) , але є кілька утворених за аналогією з yumpie (rumpie, dumpie).

Базуючись на цьому, можна зробити висновок, що при творенні інновацій працює такий механізм: *(*)+ ^ + p(m) + pie (де * – ініціальна приголосна атрибутива, ^ – ініціальна голосна атрибутива), таким чином, одна чи дві приголосні, за якими слідує голосна, і цей склад закінчується на p (від yuppie) чи m (від yumpie), причому другим складом обов'язково є pie, що також є скороченням, але від "person" чи "professional", проте в обох випадках семантика "person" завжди є обов'язковою, адже кожен професіонал, перш за все, є людиною. Оскільки першою літерою цих лінгвальних одиниць є "p", яка вимовляється як [pı:], план вираження отримав вищезазначену форму pie.

Були помічені також дві одиниці, які не наслідують жодну з вищепредставлених форм: yeepie та woopie, які містять (замість однієї) дві голосні, але які вимовляються як один звук, причому компонент p(m) відсутній, тому формулу можна записати таким чином: * + ^ ^ + pie.

"It has become almost compulsory, in media and marketing and indeed politics, to categorise your fellow humans into "tribes" – dinkies, woopies, cocooners etc " [7].

Отже, розписавши всі формули, ми отримуємо такі формули:

1) * + *+ ^ + p(m) + pie


4 атрибутиви, що детермінують особистість (Person) чи професіонала (Professional),

2) * + ^ + p(m) + pie


3 атрибутиви, що детермінують особистість (Person) чи професіонала (Professional),

3) * + ^ + ^ + pie


3 атрибутиви, що детермінують особистість (Person) чи професіонала (Professional),

що у більш загальному вигляді формула створених інновацій матиме такий вид: Attr4pie, Attr3pie та Attr3pie, відповідно, де Attr – атрибутив, тобто три чи чотири атрибутиви, що детермінують особистість (pie).

Одиниці yupster та yindie є результатами дії процесу зрощення yupster = yuppie + hipster та indie yuppie, причому, у процесі зрощення останньої послідовність формантів була змінена: yindie = indie yuppie = yuppie + indie.

Слід зазначити, що одиниця "yuppie" в сучасній англійській мові вже не сприймається як акронім (через її широку узуалізацію), а функціонує як повнозначна (і, можливо, навіть отримує мотивацію). Це також підтверджує її залучення до процесу деривації, наприклад: yuppie culture, yupster, anti-yuppie, yuppie eugenics, mission yuppie, yuppie biker, yuppie flu (yuppie disease), dot-com yuppie, yuppie wagon, yuppie slum, yuppie scum, yuppie tastic, yuppie meal, yuppify, yuppification, yuppiedom, yuppette, yuppie puppie та ін.

Особливої уваги потребує одиниця yuppie tastic, яка характеризується наявністю народної етимології – помилкового тлумачення слова [1: 44]. У цьому процесі одиницю fantastic було розчленовано на fan та tastic, тобто "щось надзвичайно приємне – те, що подобається фанатам, щось настільки ж чудове, як і предмет порівняння", потім, за допомогою другого осколка tastic, утворено інновацію yuppie tastic – те, що є прийнятним для япі, те, що їм подобається. Осколок tastic також використовується для творення таких оказіоналізмів rap-tastic, Jordan-tastic, bag-tastic, makeover-tastic, CGI-tastic, tie-tastic, що підтверджує широке залучення цього осколка до словотворчих процесів. Функціонування осколка tastic схоже за своїми рисами з -something, який виник як оказіональний, але зазнав значного поширення [8: 13]. Слід наголосити, що осколок tastic вступає в парадигматичні зв'язки не лише із загальними назвами, такими як stadium (stadium-tastic) чи babe (babe-tastic), власними – Gwen (Gwen-tastic), Boris (Boris-tastic), але з абревіатурами CVC (CVC-tastic) та акронімами yuppie (yuppie tastic).

"Can you give me some advice on how to look Gwen-tastic? " [9]

Отже, у результаті нашого дослідження були проаналізовані як екстралінгвальні, так і лінгвальні фактори, що впливають на творення інновацій на основі "yuppie". У процесі дослідження власне лінгвальних факторів велика увага приділена як плану змісту, так і плану вираження. Розроблено семантичну типологію інновацій, основними семантичними компонентами котрих є вік (парадигма розширюється, включаючи не лише молодий, але й підлітковий, середній та похилий вік), матеріальне становище (чи ставлення до матеріальних благ), походження та особисті преференції. Помічено, що деякі пари інновацій, утворені на основі "yuppie", характеризуються наявністю синонімічних чи антонімічних значень.

Стосовно форми було розроблено формулу творення інновацій на основі "yuppie" та "yumpie", що може варіюватися: Attr4pie чи Attr3pie. Як доводить дослідження, деякі одиниці характеризуються наявністю форми дещо видозміненої формули, що, на нашу думку, розширює майбутній словотворчий потенціал одиниці з подальшою анігіляцією компонента p у складі pie і функціонуватиме лише компонент -ie. Було представлено, що лінгвальна одиниця "yuppie" вже не сприймається англомовним суспільством як акронім (а як повнозначна одиниця зі своєю власною мотивацією), що підтверджує її широке залучення до словотворчих процесів та творення новітніх лінгвальних одиниць. Дослідження не є вичерпним і потребує подальшої розробки мовних та екстралінгвальних факторів десигнацій інших соціальних груп.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 • Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 1998. – 431 с.

 • Андрусяк І.В. Людина й суспільство: фрагмент концептуального аналізу англійських неологізмів кінця ХХ століття // Проблеми романо-германської філології. Зб. наук. пр. – Ужгород: Видавництво "Мистецька лінія", 2004. – С. 9-22.

 • Shapiro F.D. Yuppies, yumpies, yups, and computer assisted lexicology //American Speech. – Durham: Duke University Press, 1986. – Vol. 61 – № 2. – P. 139-146.

 • Ellis B.E. Less Then Zero. – NY: Random House, Inc., 1998. – 210 р.

 • Manning J. The Eighties Club. The Politics and Pop Culture of the 1980s // http://eightiesclub.tripod.com/id295.htm, 2000.

 • San Antonio Express-News. – 2003. – July 18.

 • The Times. – 2007. – Jan. 23.

 • Гармаш О.Л. Реалізація закону збалансованості енергії у системі словникового складу сучасної англійської мови // Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки. – Суми: СумДУ, 2006. – № 11 (95)'2006. – Т: 1. – С.10-17.

 • The Sunday Times. – 2006. – Apr. 2.


  Матеріал надійшов до редакції 21.04. 2007 р.

  Головко А.Н. Лингвальный и экстралингвальный анализ английских инноваций, образованных на основе "yuppie".

  Статья посвящена исследованию лингвальных и экстралингвальных параметров, которые способствуют узуализации единиц, образованных на основе "yuppie". Среди лингвальных факторов большое внимание уделяется как плану выражения, так и плану содержания. В исследовании разработана формулу образования инноваций на основе "yuppie".

  Holovko O.M. Lingual and extralingual analysis of English innovations coined on the "yuppie" basis.

  The article is devoted to the investigation of lingual and extralingual parameters that promote use of units formed on the "yuppie" basis. Among lingual factors attention is paid to the form and semantics. In present research we have developed the formula of innovations creation coined on the "yuppie" basis. •