LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного утворення (на матеріалі сучасної англійської мови)

Концепт неправда існує у єдності статичних (класифікаційного і структураційного) та динамічного (ідентифікаційного) модусів. У класифікаційному модусі концепт неправда співвідносний з логічним поняттям неправди, зміст якого моделюється у вигляді міжфреймової мережі. Зв'язки концепту неправда з іншими концептами зумовлюють організацію поняттєвої категорії неправди, що будується за принципом радіальної структури.
У структураційному модусі концепт неправда корелює з повсякденним поняттям неправди, котре моделюється як система концентричних шарів, зорганізованих навколо спільного центра. Фреймова і прототипна моделі концепту неправда та радіальна модель поняттєвої категорії неправди визначаються наявністю центра
й відносною стабільністю компонентів. В ідентифікаційному модусі призначенням концепту неправда є схоплення смислу неправдивого висловлення, що зумовлює зсув фокусу уваги зі стабільної структури на організаційну нестабільність.

Неправдивому висловленню передує домовленнєва фаза розвитку ситуації неправди, учасниками якої є носії сучасної англійської мови. Ця фаза визначається домінантною роллю протенсивного суб'єкта неправди. Останній набуває статусу суб'єкта мовлення у мовленнєвій фазі. Характер мовленнєвої фази ситуації неправди залежить від епістемічного стану суб'єкта рефлексії (переконаність, упевненість, сумнів або повна невизначеність стосовно наявності ситуації неправди).

Конфігураційна модель, що співвідносить три різнорідні площини неправдивого висловлення – його форму, когнітивний та комунікативний зміст, – уможливлює систематизацію інформації, на підставі врахування якої суб'єкт рефлексії визначає висловлення як неправдиве. Кожне неправдиве висловлення становить собою унікальну констеляцію ознак, що пронизують усі шари висловлення, зорганізовані за принципом включення один до одного: референтну ситуацію, мовну форму та комунікативну ситуацію.

У дискурсивному вимірі неправда постає як система у процесі становлення. Особливості змістової організації неправдивих висловлень відбиває ризома, яка становить собою аструктурний спосіб організації об'єкта у процесуальності його буття.

Результати проведеного дослідження надають можливість визначити перспективи подальшої розробки розглянутої у ньому проблеми у трьох напрямках. По-перше, теоретична база дослідження дозволяє сформулювати нові проблеми, насамперед, висвітлення специфіки формування неправди у різних типах дискурсу, вивчення суб'єкта неправди як мовної особистості та розгляд розподілу влади між учасниками комунікативної ситуації неправди.
По-друге, розроблена методика може бути застосована в аналізі інших когнітивно-комунікативних утворень, таких, як ухиляння, жарт, іронія, натяк тощо. По-третє, емпіричний матеріал вказує на доцільність поширення отриманого наукового знання за межі лінгвістичного дослідження, що передбачає вихід у семіотику та теорію комунікації.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Морозова Е.И. Ложь как дискурсивное образование: лингвокогнитивный аспект: (Монография). – Харьков: Экограф, 2005. – 300 с.: ил. – Библиогр.:
  с. 252-299.

 • Морозова Е.И. К вопросу о лингвистике лжи // Вестник Харьковского университета. Серия Романо-германская филология. – 1992. – №367. – С. 89-92.

 • Морозова Е.И. К проблеме концептуализации понятия лжи в английском языке // Вестник Харьковского университета. Серия Романо-германская филология. – 1992. – №372. – С. 58-63.

 • Морозова Е.И. Фрагмент концептуального анализа слова лгать // Вісник Харківського університету. Серія Романо-германська філологія. – 1994. – №382. – С. 70-74.

 • Морозова Е.И. Новый стиль мышления в лингвистике: теоретические
  и дидактические аспекты // Вісник Харківського державного університету. Серія Романо-германська філологія. – 1997. – №386. – С. 83-87.

 • Морозова Е.И. Ложь и обман: к проблеме определения
  понятий // Вісник Харківського державного університету. Серія Романо-германська філологія. – 1997. – №390. – С. 59-61. (У співавторстві з Г.В.Єйгером)

 • Морозова Е.И. Lie: к проблеме определения прототипического значения // Вісник Харківського державного університету. Серія Романо-германська філологія. – 1999. – №424. – С. 110-113.

 • Morozova E.I. Strategies of humor and deception and linguistic choices // Вісник Харківського державного університету. – 1999. – №430. – С. 35-38.
  (У співавторстві з В.О.Дмитренко)

 • Морозова Е.И. Имя существительное lie как когнитивно-дискурсивное образование // Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. – 2000. – №500. – С. 18-26.

 • Морозова Е.И. Мыслекоммуникативный подход к изучению девиантных сообщений // Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. – 2001. – №537. – С. 17-23.

 • Морозова Е.И. Дискурс как мыслекоммуникативное образование // Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. – 2003. – №586. – С. 33-38. (У співавторстві з І.С.Шевченко)

 • Морозова Е.И. Прототипическая модель лжи // Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. – 2002. –
  №576. – С. 196-202.

 • Морозова Е.И. Онтологические основы лингвистического описания лжи // Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. – 2003. – №609. – С. 106-109.

 • Морозова Е.И. Дискурс как онтологическая сущность и дискурсивный анализ как методологический подход к анализу языка // Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. – 2003. –
  №611. – С. 92-96.

 • Морозова Е.И. Проблема значения в свете современных семантических теорий // Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. – 2004. – №635. – С. 114-117.

 • Морозова Е.И. Концепт и концептуальная категория: к проблеме разграничения понятий // Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. – 2004. – №636. – С. 115-119.

 • Морозова Е.И. О знаковой функции высказываний, дистанцирующих говорящего субъекта // Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. – 2005. – №649. – С. 27-30.

 • Морозова Е.И. О двух аспектах языкового воплощения концепта ложь // Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. – 2005. – №667. – С. 79-82.

 • Морозова Е.И. Единица дискурсивной реализации лжи // Нова філологія: Зб. наук. пр. – Запоріжжя: Вид-во ЗНУ, 2005. – №2(2). – С. 203-208.

 • Морозова Е.И. Активация концепта ложь в дискурсе // Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. – 2006. –
  №725. – С. 13-16.

 • Морозова Е.И. Признаковый модус концепта ложь // Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. – 2006. –
  №726. – С. 30-33.

 • Морозова Е.И. Опознавательный модус концепта ложь // Ученые


 •