LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного утворення (на матеріалі сучасної англійської мови)

записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия Филология. – 2006. – Т. 19 (58). – С. 146-149.

 • Морозова Е.И. Операциональные модусы концепта ложь // Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. – 2006. – №741. – С. 23-26 .

 • Морозова О.І. Дискурсивні реалізації неправди: метамова опису та модель // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Германська філологія. –
  2006. – Вип. 290. – С. 3-10.

 • Морозова О.І. Модель розвитку комунікативної ситуації неправди // Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. – 2007. – №773. – С. 16-19.

 • Морозова Е.И. Метафорический образ лжи, запечатленный именем существительным lie // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Лінгвістика: Зб.наук. пр. – Херсон: ХДУ, 2007. – Вип. V. – С. 341-345.

 • Морозова Е.И. К вопросу о верификативной модальности высказывания // Актуальные проблемы теории и практики преподавания иностранных языков
  в вузе: Юбилейн. науч. конфер. Харьков, 27 сентября 1991 г. – Харьков: Харьковск. гос. аграрн. ун-т, 1991. – С. 57-58.

 • Morozova E.I. Lying as Social Practice // Види мовленнєвої діяльності: лінгвістичні та дидактичні аспекти: III Українсько-німецький симпозіум. Харків, 18-21 жовтня 1995 р. – Харків: Основа, 1995. – С. 72-73.

 • Морозова Е.И. Факт и ложь // Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов: Наук. конфер. Харків, 4-6 лютого 1996 р. – Харків: Основа, 1996. – С. 50.

 • Morozova E.I. To the Problem of Disambiguation // Мовна компетенція, креативність та актуальні проблеми викладання іноземних мов: VI Міжнар. конф. германістів. Харків, 22-23 жовтня 1998 р. – Харків: Константа, 1998. – С. 76-78.

 • Morozova E.I. The folk model of lying // Cognitive / Communicative Aspects
  of English: International Conference and Summer School of the USSE. Cherkasy,
  May 27-29, 1999. – Cherkasy: Cherkasy State University, 1999. – P. 85-86.

 • Morozova E.I. On conceptualizations of lying in English and Russian /
  Ukrainian // Southeastern Conference of Linguistics. Oxford, April 7-9, 2000. – Oxford (Miss): The University of Mississippi, 2000. – P. 62.

 • Morozova E.I. Message Design Logic and Miscommunication // Прагматика
  у межах та поза межами: II Міжнар. наук. конфер. товариства дослідників англ. мови. Харків, 28-29 травня 2001 р. – Харків: Константа, 2001. – P. 43-45.

 • Morozova E.I. Cognitive organization of the ideational complex of lying // Cognitive Linguistics, Functionalism, Discourse Studies: Common Ground and New Directions: 8th International Cognitive Linguistics Conference. Logroтo, July20-25, 2003. – Logroтo (Spain): The University of La Rioja, 2003. – P. 106.

 • Морозова Е.И. О значении лжи // Стратегії та методи навчання мовам для спеціальних цілей: VI Міжнар. конфер. Київ, 24-25 квітня 2003 р. – К.: Ін-т міжнар. відносин Київськ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2003. – С. 80.

 • Морозова Е.И. Проблема репрезентации в реификационных теориях значения // Методика і лінгвістика – на шляху до інтеграції: Міжнар. наук.-метод. конф. Харків, 28 жовтня 2003 р. – Харків: Вид. центр ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – С. 123-124.

 • Morozova E.I. Capturing instantiations of lying: A speech act or a discourse event? // Людина. Мова. Комунікація: V Всеукр. наук. конф. Харків,
  11 лист. 2005 р. – Харків: Вид. центр ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – С. 133-136.

 • Морозова Е.И. Воплощение концепта ЛОЖЬ в лексиконе современного английского языка // Сучасна англістика: стереотипність і творчість: Всеукраїнськ. наук. форум. Харків, 16 травня 2006 р. – Харків: Вид. центр ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2006. – С. 124-126.

 • Морозова Е.И. Языковые средства манипуляции в рекламном дискурсе // Когнітивно-прагматичні дослідження мов професійного спілкування: Міжнар. наук. конфер. Харків, 14 жовтня 2006 р. – Харків: Вид. центр ХНУ
  імені В.Н.Каразіна, 2006. – С. 25-27.

 • Morozova E.I. Discourse instantiations of the concept lie // 4th Symposium
  of the USSE / KNLU, Oct. 10-12, 2007. – K.: Vyd. Tsentr KNLU, 2007. – P. 63-64.

  Особистий внесок автора у статті, що написані у співавторстві, такий:
  (6) – визначення логічного поняття неправди; (8) – загальна концепція роботи, виявлення особливостей реалізації неправди у дискурсі; (11) – огляд трактувань терміну "дискурс" і проблеми моделювання дискурсу.


  АНОТАЦІЯ

  Морозова О.І. Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного утворення (на матеріалі сучасної англійської мови). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2008.

  У дисертації запропоновано інтегративний підхід до вивчення лінгвальних аспектів неправди, методологічним підґрунтям якого є когнітивно-дискурсивна парадигма лінгвістичного знання.

  Неправда розглядається як когнітивно-комунікативне утворення, що існує
  у мовному та дискурсивному просторах. Встановлено, що екзистенційні простори неправди пов'язані між собою концептом неправда, котрий тлумачиться в роботі як подія наділення мовного знака смислом. Доведено, що концепт неправда становить собою єдність статичних (класифікаційного і структураційного) та динамічного (ідентифікаційного) модусів.

  У дисертації виокремлено та схарактеризовано одиницю дискурсної реалізації неправди (дискурсему неправди), змодельовано концепт неправда
  у вигляді фреймової і прототипної структур, розкрито принципи організації поняттєвої категорії неправди, побудовано фазову модель ситуації неправди
  та конфігураційну модель неправдивого висловлення. На підставі останньої висвітлено внутрішню форму, когнітивний і комунікативний зміст неправдивих висловлень. Дискурсні реалізації неправди змодельовано у вигляді ризоми.

  Ключові слова: неправда як когнітивно-комунікативне утворення, дискурсема неправди, модуси концепту неправда, поняттєва категорія неправди, конфігуратор, ризома, фазова модель, фрейм, прототип.


  АННОТАЦИЯ

  Морозова Е.И. Лингвальные аспекты лжи как когнитивно-коммуникативного образования (на материале современного английского языка). – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный лингвистический университет, Киев, 2008.

  В диссертации предложен интегративный подход к описанию лингвальных аспектов лжи, методологической основой которого является когнитивно-дискурсивная парадигма лингвистического знания.

  Ложь рассмотрена в работе как когнитивно-коммуникативное образование, сущность которого определяется смысловым эффектом "не верю", который возникает вследствие осмысления субъектом рефлексии своего опыта интерпретации ложного высказывания. Языковое существование лжи как


 •