LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного утворення (на матеріалі сучасної англійської мови)

falsehood (Oxford English Dictionary – далі OED)]; для дієслова – "неперех.: говорити неправду; промовляти щось хибне; говорити хибно" [intr. to tell a lie or lies; to utter falsehood; to speak falsely (OED)].
Це значення наявне й у похідних словах: іменнику liar, прикметнику lying та прислівнику lyingly. Аналіз семантики ідентифікаторів (О.С.Кубрякова) лексеми lie, тобто мовних одиниць, що застосовуються у її словникових дефініціях, свідчить про наявність у семантичній структурі слова lie таких диференційних сем: (а) "хибність повідомлюваної інформації" – гносеологічна ознака, яка експлікується словами false (хибний), falsehood (хиба) та falsely (хибно);
(б) "інтенція ввести в оману" – телеологічна ознака, на яку вказує словосполучення intent to deceive (намір увести в оману); (в) "вербальна форма передачі інформації" – репрезентаційна ознака, що відбивається словами statement (твердження); utter (промовляти); speak (говорити); (г) "негативна оцінність" – аксіологічна ознака, що передається словом criminal (зловмисний). Пресупозицією ідентифікаторів, що експлікують семи (а-в), або фоновим знанням, необхідним для розуміння значення (S.C.Levinson) цих слів, є екзистенційні ознаки "наявність суб'єкта мовленнєвої дії" (того, хто повідомляє хибну інформацію) і "наявність адресата" (того, кому повідомляється хибна інформація), а також їх онтологічна характеристика ("уособленість"). Пресупозицією ідентифікатора, що вказує на наявність семи (б), є епістемічна ознака "знання суб'єктом мовленнєвої дії справжнього стану речей". Ідентифікатор, що висвітлює сему (г), пресупонує екзистенційну ознаку "наявність суб'єкта рефлексії" (того, хто виносить моральне судження) та його онтологічну ознаку ("уособленість").

Семантична деривація основного значення лексеми lie відбувається
у трьох напрямках відповідно до змін, що стосуються нейтралізації сем "інтенція ввести в оману", "вербальна форма передачі інформації" та "негативна оцінність". Так, унаслідок нейтралізації семи "інтенція ввести в оману" в епідигматичній структурі дієслова lie та іменника liar виокремлюються семеми, співвідносні
з поняттям помилки. Наприклад, I'm a liar (я брехун) означає "я помиляюся" [I'm mistaken (OED)]. Аналогічним чином тлумачиться і дієслівний предикат lie
у такому реченні: (4) I lie; the prioress would know the difference between me and Benjamin (BNC). Еквівалентом I lie туттежє"я помиляюся". Подальше розширення екстенсіоналу значення лексеми lie у цьому напрямку здійснюється шляхом метафоричного переносу значення. Так, одна із семем дієслова lie визначається як "створювати помилкове враження (перен.: переважно про неуособлені предмети)" [fig.: chiefly of inanimate objects: to convey a false impression (OED)]. Усунення ознаки "наявність суб'єкта мовленнєвої дії"
із семантичної структури дієслова lie зумовлює вилучення ознак "уособленість", "знання справжнього стану речей", "намір ввести адресата в оману" та "вербальна форма передачі інформації", наприклад: (5) It's this artificial light. It lies (Fowles). Дієслово lie сполучається тут із замісником (it) імені неуособленої сутності light (світло), що веде до його семантичного зближення з дієсловом distort (спотворювати).

Основне значення іменника lie зазнає змін і шляхом нейтралізації семи "вербальна форма передачі інформації". Семему, що тлумачиться як "щось надзвичайно оманливе" [something grossly deceptive (OED)], ілюструє такий приклад: (6) Morality was a North European lie (Fowles). Мораль – це форма колективної свідомості, що регулює поведінку членів суспільства (Філософський словник). Ототожнення моралі й неправди у наведеному реченні свідчить про нейтралізацію семи "вербальна форма передачі інформації" у семантичній структурі іменника lie. Такий семантичний зсув спостерігається й в іменній основі lie- у складі слова lie-tea (підроблений чай). Тлумачення цього слова – "переклад найменування китайцями призначених для продажу на європейському ринку чаїв, у які додавалося фарби" [a transl. of the name given by the Chinese to teas coloured for the European market (OED)] – указує на те, що у формуванні його значення задіяна метонімія:насправді суб'єктом обману є не чай, а його продавець.

Деякі складники епідигматичної структури іменника lie утворені шляхом нейтралізації семи "негативна оцінність". Це стосується, наприклад, семеми, що визначається як "свідомо неправдиве твердження, що не вважається осудливим; хиба, яку вибачають або схвалюють через її мотив" [a consciously untrue statement which is not considered criminal; a falsehood rendered venial or praiseworthy by its motive (OED)]. Значення "похвальна неправда" актуалізується
у словосполученні white lie (свята неправда), що базується на оксимороні. Іменник lie може мати й оцінно нейтральне значення "байка, небилиця, вигадка" [an anecdote, tale, "tall story" (OED)]. Так, у словосполученні lie and story (неправда й небилиця) ознака негативної оцінки нейтралізується внаслідок актуалізації ознаки "несерйозність".

Наведений аналіз словникової семантики лексеми lie та її похідних свідчить про те, що лексико-семантичні варіанти цих слів відбивають різні типи сприйняття суб'єктом рефлексії змісту висловлення, яке містить хибне твердження (власне неправда, хибність, помилка, обман, свята неправда або фантазія). Таким чином, втілений у цих одиницях концепт неправда постає як категоріальний: він організує концепти, сукупність яких утворює поняттєву категорію неправди,
за принципом ланцюжково-радіальної структури. У поняттєвій категорії неправди виокремлюються такі виміри: інформаційний – неправда є дезінформація (помилка → хибність); поведінковий – неправда є обман; оцінний – неправда
є оцінка (свята неправда, фантазія). Процеси розширення і звуження значення лексеми lie, метафоричного, метонімічного та оксиморонного переносу розмивають межі між цими концептами.

Словникові дефініції, у яких зафіксовані семантичні ознаки слів із коренем lie- лише у найтиповіших контекстах, надають обмежені відомості стосовно знання носіїв англійської мови про неправду, наявність котрого дозволяє їм уживати ці мовні одиниці у менш характерних ситуаціях. Виявлення комбінаторних властивостей предикатного слова lie (іменника та дієслова), що є семантично вмотивованими, уможливлює, по-перше, отримання детальніших даних про внутрішню будову концепту неправда, по-друге, перехід на вищий рівень абстракції шляхом звернення до розгляду рольової структури слів із коренем lie-.

Рольова структура (Ч.Філлмор) предикатного слова lie містить актанти (об'єкт, агенс, адресат та спостерігач) і сирконстанти, що специфікують об'єктивні (місце/час) і суб'єктивні (мета/мотив, спосіб/манера поведінки та наслідки) параметри ситуації неправди. Останні є підставою аксіологічної оцінки, яка також уходить до складу семантичних ролей предикатного слова lie. Ці ролі можуть бути інкорпорованими у семантичну структуру слова lie або представленими у