LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвальні засоби актуалізації авторських моделей світу в романах сестер Бронте

20


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І.І.Мечникова
ПІДГОРНА Анна БорисівнаУДК: 821.111:81'42ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ

АВТОРСЬКИХ МОДЕЛЕЙ СВІТУ В РОМАНАХ СЕСТЕР БРОНТЕ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Одеса – 2008

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки України.


Наукові керівники: кандидат філологічних наук, доцент

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

кандидат філологічних наук

МАХАЧАШВІЛІ Русудан Кирилевна,

Запорізький національний університет,

доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови.


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

ШВАЧКО Світлана Олексіївна,

Сумський державний університет,

завідувач кафедри перекладу;


кандидат філологічних наук, доцент

ГОРШКОВА Кіра Олександрівна,

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова,

доцент кафедри лексикології і стилістики англійської мови.Захист відбудеться " 28 " лютого 2008 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 165а.


З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І.І.Мечникова за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.


Автореферат розіслано " 24 " січня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Сучасний етап розвитку лінгвістичної науки характеризується виразною тенденцією до розгляду мовних процесів і явищ у всій сукупності їх взаємозв'язків. Мова сприймається не лише як самостійний унікальний феномен, а значною мірою і як засіб доступу до всіх ментальних процесів, що визначають буття людини та її місце в суспільстві. Тенденцію до антропологізації лінгвістичної думки зумовлено сприйняттям мовної семантики як особливої форми відбиття світу, здатної відобразити спосіб концептуалізації дійсності, притаманний цій мові (А.Вежбицька. О.С.Кубрякова, Ю.С.Степанов, А.Д.Шмєлєв, С.Гуттенплан, Г.В.Ланґакер, E.Сепір, Дж.Сьорль). Отже, лінгвістичні дослідження стають основою для вивчення культури, національного менталітету та духовно-практичної діяльності людини, реалізацією якої можна вважати зокрема художній текст.

Мова художнього твору як вторинна моделювальна система конструює художню модель світу (Ю.М.Лотман). Текст, таким чином, є результатом інтерпретації світу автором, відтвореного засобами мови, притаманними автору як представнику певної мовної спільноти. В тексті як продукті мислення та лінгвальної діяльності відображаються основні особливості світобачення письменника, його лінгвоконцептосфера. На відміну від індивідуальної картини світу будь-якої іншої особистості авторська модель світу є зумовленою задумом творця, тобто становить "свідому" лінгвальну інтерпретацію дійсності.

Авторська модель світу представляє собою ієрархічну ментальну структуру, конституйовану концептуальними одиницями різного об'єму. Оскільки майже кожен концепт має вербальне вираження, ми припускаємо, що ефективне дослідження авторської моделі світу в межах тексту стає можливим через лінгвокогнітивний аналіз функціонування основних одиниць, які її формують. Провідним методом дослідження когнітивної лінгвістики є концептуальний аналіз, що в нашій роботі передбачає вияв концептуальних характеристик через значення лексичних одиниць, які репрезентують певний концепт, через їх словникові тлумачення та мовленнєві контексти (М.М.Болдирев).

Актуальність роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних студій на розгляд складних мовних феноменів та процесів, що виявляють особливості світобачення окремого індивіда та етносу в цілому. В той же час недостатньо з'ясовані концептуально значущі особливості мови видатних письменниць ХІХ ст. сестер Бронте, творчість яких була об'єктом дослідження переважно літературознавців. Вивчення авторських лінгвоконцептосфер уможливлює максимально адекватне сприйняття та інтерпретацію художніх текстів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Напрям дисертаційної роботи відповідає науковій темі факультету іноземної філології Запорізького національного університету "Когнітивно-дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць" (код держреєстрації 0103U002181), затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Метою наукової роботи є дослідження лінгвоконцептуальних особливостей англомовного текстопростору сестер Бронте.

Для досягнення поставленої мети було розв'язано такі завдання:

– уточнено поняття "картина світу"; обґрунтовано його наукове значення та лінгвістична сутність;

– з'ясовано засади корелятивності понять "авторська модель світу" та "індивідуальна картина світу";

– виявлено особливості лінгвоконцептуального аналізу прозових творів сестер Бронте;

– встановлено структурні елементи лінгвоконцептосфер Емілі, Енн та Шарлоти Бронте;

– виокремлено домінанти авторських моделей світу сестер Бронте з огляду на їхні інтегративні та диференційні параметри;

– визначено структуру гіперконцептів "NATURE" та "MAN" ("PERSON") в авторських моделях світу сестер Бронте;

– проаналізовано шляхи вербалізації конституентів тематичних концептополів авторських моделей світу сестер Бронте;

– окреслено специфіку функціонування складників авторських лінгвоконцептосфер у текстах романів Емілі, Енн та Шарлоти Бронте.

Об'єктом дослідження в роботі виступають авторські моделі світу Емілі, Енн та Шарлоти Бронте.

Предметом аналізу постають лінгвальні засоби конструювання та актуалізації авторських моделей світу в текстах творів сестер Бронте.

Матеріалом дослідження є автентичні (англомовні) тексти романів Емілі Бронте "Wuthering Heights" (262 сторінки тексту), Енн Бронте "The Tenant of Wildfell Hall" (361 сторінка тексту) та Шарлоти Бронте "Shirley" (665 сторінок тексту).

Лінгвокогнітивний підхід до вивчення тексту як вербального втілення авторського задуму в межах загальнонаукової антропоцентричної парадигми становить теоретико-методологічну базу дисертації, основу якої закладено в роботах відомих вітчизняних і зарубіжних філологів (О.П.Воробйова, І.Р.Гальперін, В.А.Кухаренко, Ю.М.Лотман, О.О.Потебня, О.О.Селіванова, Г.Грауштайн, В.Тілє, Р.Г. ван де Вельде).

У процесі аналізу було застосовано такі методи дослідження: метод концептуального аналізу – для встановлення структури та дослідження семантики конституентів авторської лінгвоконцептосфери; системно-функціональний метод – для вивчення функціонування концептуально значущих мовних