LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвальні засоби актуалізації авторських моделей світу в романах сестер Бронте

одиниць в індивідуальній авторській концептосистемі; компаративний метод – для виявлення особливостей та відмінностей лексико-семантичних засобів формування авторських моделей світу сестер Бронте; метод компонентного аналізу – для встановлення структури плану змісту конституентів лексико-семантичних парадигм; метод стилістичного аналізу – для вивчення параметрів стилістичної маркованості одиниць-вербалізаторів концептів; метод словникових дефініцій у поєднанні з методом контекстуального аналізу – для дослідження специфіки функціонування лінгвальних одиниць; елементи квантитативного аналізу – для визначення активності концептів.

Наукову новизну дисертації становить:

– визначення поняття "авторська модель світу" крізь призму диференціації та опозиції понять "авторська модель світу" та "індивідуальна картина світу";

– розгляд текстопросторів сестер Бронте як структурованих лінгвоконцептосфер;

– розроблення схеми ідентифікації та лінгвокогнітивної інтерпретації конституентів авторської концептосфери, а саме – її онтологічних (природничих) та екзистенційних (антропологічних) компонентів;

– аналіз романів сестер Бронте з точки зору концептуального наповнення творів, виявлення спільних та диференційних параметрів формування авторських мовних моделей світу;

– сприйняття функціональної активності елементів природничого концептополя як інтегративного параметра компонентів лінгвоконцептосфери в межах авторських моделей світу сестер Бронте.

Теоретичне значення проведеного дослідження визначається насамперед певним внеском у розвиток таких галузей лінгвістичної науки, як когнітивна лінгвістика, лінгвістика тексту, лінгвістична семантика, лінгвостилістика та лінгвокультурологія. Доповнення в когнітивну лінгвістику і лінгвістику тексту становить окреслення засад ієрархічного структурування авторської лінгвоконцептосфери, що поглиблює принципи концептуального аналізу прозового художнього тексту. Виявлення та лексико-семантичне аргументування компонентів авторської моделі світу детермінує розширення предметного спектру лінгвокогнітології та лінгвістичної семантики. Висвітлення специфіки авторського ідіостилю сестер Бронте з огляду на лінгвальні та екстралінгвальні параметри їх творчості визначає новий ракурс дослідження творчого спадку письменниць у руслі лінгвістики тексту та лінгвостилістики. Лінгвокультурологію збагачено виокремленням закономірних відповідностей між компонентами авторської моделі світу, індивідуальної картини світу та національної картини світу.

Практичне значення здобутків наукової праці полягає в можливості їхнього використання у викладанні нормативних курсів зі стилістики, лексикології, теорії та практики перекладу, спецкурсів ("Лінгвокультурологія", "Лінгвістика тексту", "Когнітивна лінгвістика") та в практичному курсі англійської мови (аспект "Інтерпретація тексту") у вищих навчальних закладах. Практичні здобутки роботи можуть бути застосовані при укладанні методичних та навчальних посібників, а також у лексикографічній практиці (зокрема, для розроблення ідіоглосаріїв прецедентних текстів).

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки знайшли висвітлення на наукових, науково-методичних та науково-практичних конференціях таких рівнів:

- міжнародних: ХІV, ХV, ХVІ Міжнародні наукові конференції ім. проф. Сергія Бураго "Мова і культура" (Київ, 2005, 2006, 2007); ХІІІ Міжнародна конференція з функціональної лінгвістики "Мова та світ" (Ялта, 2006); VІІ Міжнародна науково-методична конференція "Методологічні проблеми сучасного перекладу" (Суми, 2007); І Міжнародна науково-практична конференція "Новітні обрії розвитку германської та романської філології" (Запоріжжя, 2007);

- міжвузівських: V Міжвузівська конференція молодих учених "Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур" (Донецьк, 2007); Наукова конференція "Пріоритети германського та романського мовознавства" (Луцьк, 2007);

- щорічних звітних конференціях факультету іноземної філології Запорізького національного університету (2005 – 2007).

Публікації. Результати дисертаційної роботи викладено в десяти публікаціях, з яких вісім наукових статей вміщено у фахових виданнях України.

Структуру дисертації зумовлено науковою логікою дослідження, його метою та поставленими завданнями. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 196 сторінок, основний текст дисертації – 168 сторінок. Список бібліографічних джерел нараховує 316 найменувань, з них теоретичних джерел – 295 позицій.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об'єкт, предмет, мету, завдання та методику дослідження, окреслено теоретичне та практичне значення дисертації, здійснено опис фактичного матеріалу, розкрито новизну отриманих результатів.

У першому розділі "Методологічна база ідентифікації авторської моделі світу" розроблено теоретико-методологічну базу дослідження, зокрема проаналізовано проблему визначення явища "авторська модель світу" крізь призму диференціації понять "картина світу – модель світу" та "індивідуальна картина світу – авторська модель світу", а також досліджено основні параметри адекватної перцепції тексту та специфіку аналізу авторських моделей світу.

Картина світу є універсальним феноменом з огляду на єдність її компонентів, які представляють собою знання особи про дійсність, отримані з різноманітних сфер людської діяльності: науки, релігії, художньої творчості тощо, опосередковані, проте, специфікою певного соціуму, етносу та хронотопу. Кожен суб'єкт пізнання конструює індивідуальну матрицю розуміння дійсності. Таким чином, можна говорити про існування великої кількості індивідуальних картин світу, що є результатом пізнання об'єктивної дійсності окремими індивідами. Сукупність уявлень про світ, властивих етносу як спільноті, уособлює національні картини світу, що разом з індивідуальними картинами світу є похідними варіантами і містять максимально інтегративні параметри інваріанта – загальної картини світу.

Світосприйняття, відтворюване в художніх творах, являє собою авторську модель світу, яка є певною модифікацією індивідуальної картини світу творця тексту. Отже, авторські моделі світу є свідомим моделюванням та відтворенням індивідуальних картин світу в конкретній реалізації, наприклад, художньому тексті. Визначаючи індивідуальну картину світу як суб'єктивний образ об'єктивної реальності, підкреслимо її нетотожність авторській моделі світу, попри ідентично суб'єктивне забарвлення обох. Кореляцію цих понять можна уявити як співвідношення категорій "несвідоме (індивідуальна картина світу) – свідоме (авторська модель світу)", адже індивідуальна картина світу формується під впливом несвідомих процесів організації інформації, а авторська модель світу є свідомою інтерпретацією інформаційного поля, сформованого на основі моделювання та відтворення індивідуальної картини світу.

Беручи до уваги вищезазначене, вважаємо, що художній текст як маніфестація авторської моделі світу є певним матеріальним виявом національної концептуальної картини світу і тому становить найбільш релевантний матеріал для дослідження індивідуальних картин світу авторів і національних картин світу етносу та часопростору, представниками яких є ці