LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвальні засоби актуалізації авторських моделей світу в романах сестер Бронте

концептополя дав підстави визначити його структуру. За змістовним наповненням природниче концептополе авторських лінгвоконцептосфер сестер Бронте дорівнює гіперконцепту "NATURE", у складі якого, у свою чергу, виокремлюємо макроконцепти "CLIMATE", "LANDSCAPE", "FLОRA", "FAUNA". Вони надалі розподіляються на ієрархічно впорядковані складники:

1) "CLIMATE" => "WIND" (blast, breeze, gust), "RAIN" (drizzle, shower), "SNOW" (sleet, snow, snow-shower), "SEASON" (autumn, spring, summer, winter);

2) "LANDSCAPE" => "HIGHLANDS" (hill, hillock, mound, uplands), "LOWLANDS" (barren, dale, glade, glen, heath, hollow, vale, valley), "FIELD" (heath, meadow, moor), "MARSH" (bog, marsh, mire, swamp), "WATER" (beck, brook, ocean, river, sea);

3) "FLОRA" => "TREE" (alder, ash, beech, birch, cherry, elm, fir, larch, oak, weeping ash, willow), "HERBAGE" (fungus, moss, peat, ragweed, rush, turf), "FLOWER" (bluebell, briar-rose, crocus, fungus, harebell, honeysuckle, may-blossom, mignonette, primrose, rose, snowdrop, sweetbrier), "BUSH" (holly-bush, privet, shrubbery, shrubs);

4) "FAUNA" => "BIRD" (blackbird, carrion-crow, cuckoo, dove, grouse, hawk, lapwing, lark, linnet, moor-cock, moorgame, moorhen, pigeon, raven, sea-mew, sparrow, starling, swallow, turkey, turtle dove, wild duck), "ANIMAL" (bear, bull, cat, dog, kitten, mule, tiger).

Саме зазначені конституенти природничого концептополя формують уявлення реципієнта про ландшафт, погодні умови, флору та фауну місцевості, зображуваних письменницями у своїх творах і близьких для них самих, адже в текстах усіх трьох романів легко простежується йоркширський пейзаж – пустощі та луговини, що перемежовуються з гористою місцевістю і є природним середовищем для певних тварин та рослин, ендемічних саме для цього ареалу (наприклад, moor, marsh, heath, glen, beck, moss, turf, peat, grouse, moorgame).

Зауважимо, що загальна схема конструювання природничого концептополя в текстах творів є схожою для всіх трьох авторок. Це пояснюється спільними часопросторовими та екзистенційними параметрами їх творчості. Концептуальна активність гіперконцепту "NATURE" в мовних картинах світу письменниць і, як результат, в їхніх авторських моделях світу зумовлена постійним "співіснуванням" самих авторок з оточуючою їх природою вересових пустищ та верховин.

Однак, слід зазначити, що функціонування складників зазначеного концептополя в романах варіюється за частотністю активації та стилістичним значенням. Кількісні дані Таблиці 1 демонструють частотність активації конституентів природничого концептополя на кожні сто сторінок тексту кожного роману (Fr – відносна частотність). Одиницями виміру виступали лексеми-активізатори концептів.

Таблиця 1.

Відносна частотність активації конституентів природничого концептополя

(Fr)


Роман

Landscape

(Fr)

Climate

(Fr)

Flora

(Fr)

Fauna

(Fr)

Nature

(Fr)

"Shirley"

67,2

123,4

38,3

38,6

267,5

"The Tenant of Wildfell Hall"

51,2

132,9

33,9

37,8

255,8

"Wuthering Heights"

78,5

174,2

42,1

73, 0

367,8


Усі основні конституенти природничого концептополя найбільш активно представлено в координатах авторської моделі світу роману Емілі Бронте "Wuthering Heights". Завдяки такій активності та стилістичній образності функціонування складових гіперконцепту "NATURE" у романі Емілі Бронте простежується концептуальна вага поєднання через мовні засоби двох світів: світу людей та світу природи, що власне відбиває світовідчуття письменниці як індивіда. Саме Емілі Бронте найбільше із усіх сестер виявляла любов до природи свого рідного краю, вважала тварин та птахів своїми друзями і знаходила радість у спілкуванні з природою.

В той же час не можна заперечувати ролі природничого концептополя в романах двох інших авторок – Шарлоти та Енн Бронте, адже певні концепти (наприклад, flower) та гіпоконцепти (shrubbery) також мають кількісну перевагу в текстах їхніх творів, що свідчить про концептуальну релевантність цих одиниць в авторських моделях світу письменниць.

Статус концепту у формуванні авторської моделі світу художнього тексту доводиться не лише частотністю його вербалізації, а й багатофункціональністю його використання в текстах творів. За цим параметром всі аналізовані в роботі твори сестер Бронте є подібними. Так, у всіх трьох романах зафіксовано такі функції конституентів природничого концептополя:

– номінація певного елементу природного середовища (valley, dale, vane, meadow);

– характеристика персонажів (puling chicken, very tiger in human form);

– опис їх зовнішності (blooming cheeks, hawk's head, raven black hair);

– створення відповідного настрою (to rain down tears among the ashes).

Крім того, конституенти природничого концептополя активізуються авторками і у побудові різноманітних стилістичних засобів, зокрема епітет (cloudless pleasure), метафора (season of torment), порівняння (feeble like a kitten), перифраз (clouded windows of hell) тощо. Зауважимо, що саме стилістична активність засобів вербалізації концептів демонструє їх специфіку та функціональне навантаження в процесі формування авторських моделей світу письменниць. Зокрема метафоричні звороти the moss-cushioned roots of an oak-tree, аn abundant shower of curates виявляють особливості індивідуально-авторського сприйняття та інтерпретації дійсності, де провідну роль відіграють складники гіперконцепту "NATURE".

Особливого значення при аналізі авторських моделей світу сестер Бронте набувають моменти перетину тематичних концептополів у романах. Перетином цих конструктів у межах авторської лінгвоконцептосфери називаємо випадки активації певних концептів одного концептополя лінгвальними одиницями, які за своєю семантикою належать до іншого концептополя. Результати аналізу подібних випадків перетину тематичних концептополів у текстах творів сестер Бронте демонструють питому вагу гіперконцепту "NATURE" в процесі актуалізації авторських моделей світу: саме конституенти зазначеного гіперконцепту сприяють активації власне природничого концептополя, а також і інших тематичних концептополів – соматичного та психологічного (dove's eyes, a summer of sweetness and affection, to freeze all the sunshine out of his heart, a poor man's heart may swell like a budding vegetation). Зазначений феномен перетину свідчить про потенційну здатність елементів природничого концептополя до створення образної оболонки, а також про їх активніше функціонування у мовній картині світу авторок взагалі та в лінгвоконцептосферах їхніх творів зокрема, що уможливлює розгляд гіперконцепту "NATURE" як інтегративного параметра компонентів лінгвоконцептосфер сестер Бронте.

У четвертому розділі "Антропологічна складова лінгвоконцептосфери романів сестер Бронте" встановлено та проаналізовано основні конституенти соматичного та психологічного концептополів романів, що разом формують