LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістична позначеність слогана в структурі рекламного тексту

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТКОВАЛЕНКО Ніна Леонідівна


УДК 659.1.1 : 811.1


ЛІНГВІСТИЧНА ПОЗНАЧЕНІСТЬ СЛОГАНА

В СТРУКТУРІ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУСпеціальність 10.02.02 – російська моваАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Дніпропетровськ - 2006

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК - доктор філологічних наук, професор

[СТОЛЯРОВА Любов Прохорівна]

ЗІРКА Віра Василівна,

завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровського відділення Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ: доктор філологічних наук, професор ІВАНОВА Людмила Петрівна, Національний педагогічний університет

імені М. Драгоманова, професор кафедри російської мови


кандидат філологічних наук, доцент ТУРУТА Ірина Іванівна, Дніпропетровський національний університет,

доцент

ПРОВІДНА УСТАНОВА: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди Міністерства освіти і науки, кафедра російської мови, м. Харків

Захист відбудеться "3" березня 2006 p. o 12:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13, корп.1, філологічний факультет.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13.

Автореферат розіслано "1" лютого 2006 p.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат філологічних наук,

доцент М.С. Ковальчук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Дисертаційне дослідження виконане в руслі одного з напрямків лінгвістики тексту, що допускає розгляд семантичних і граматичних особливостей слогана як особливого різновиду російськомовної реклами в контексті ментальності сучасного споживача.

Рекламний бізнес одержав могутній імпульс з розвитком ринкових відносин у російськомовному (пострадянському) просторі особливо наприкінці XX століття і до сьогодні. У міру того, як тисячі нових рекламних агентств, що з'явилися як у Росії, так і в Україні, щодня вирішували питання просування тих чи інших товарів на ринок, співробітники творчих (чи як зараз прийнято говорити - креативних) відділів уже нагромадили необхідний досвіду розробці окремих складових рекламної кампанії. За ці роки було написано багато монографій з різних аспектів рекламної діяльності (А.Д. Васильєв, О. Єгорова-Гантман, В.В. Зірка, В.В. Кеворков, І. Морозова, В.Л. Музикант, К. Плешаков, І.-Я. Рожков, С.М. Росщупкін, M.I. Тимофеев, Н.Б. Фільчикова, Б.М. Фірсов).

У більшості цих робіт виділялися мовні особливості, властиві рекламному тексту, а саме: згорнутість рекламного тексту, його сигнальний характер, інформативність, маніпулятивність, наявність парцеляції, особливе семантичне навантаження на бренд і слоган, визначений як рекламний девіз, що виражає саму суть комерційної пропозиції. Останній компонент є сьогодні особливо значущим, оскільки багато компаній, особливо ті, котрі спеціалізуються на зовнішній рекламі за допомогою білбордів і брандмауерів (широких настінних панно або щитів, що встановлюються на дорогах), користуються слоганом як єдиним способом те кетової реалізації рекламного послання, розрахованого на певну цільову аудиторію. Однак лише кілька робіт (наприклад, роботи А.В. Литвинової, А.О. Литвинової, І.В. Морозової) були присвячені слогану як особливому різновиду рекламного продукту. Аналіз цієї одиниці в цих роботах був проведений з позиції рекламістів-практиків, що постійно займаються створенням і втіленням у життя рекламних кампаній.

При всій чисельності робіт, присвячених рекламі, рекламній діяльності, практичним рекомендаціям зі створення ефективних рекламних текстів тощо (О.Е. Анісімова, Г.В. Баєва, Л.Ю. Гермогенова, І.В. Грошев, В.Л. Музикант, Д. Огілві, Р. Ривз, М.В. Томська та ін.), лінгвістичних досліджень, орієнтованих на слоган як найважливіший структурний компонент рекламного звертання, явно недостатньо. Більше того, з позицій сьогоднішнього дня можна констатувати, що спроб дослідження власне лінгвістичної позначеності російськомовного слогана, широко відтвореного не тільки в рекламних текстах, але й у повсякденному житті соціуму на території пострадянського простору не було. Обумовлено це, на наш погляд, прагненням лінгвістів описати прагматичні, інгвокраїнознавчі та структурні особливості рекламного тексту в цілому, що видно на прикладі праць А.Г. Халатян, Л.В. Мельникової. Однак виділення слогана в автономний різновид рекламного тексту сприяло і появі в ньому власних структурних характеристик, що властиві лише цій одиниці, а саме: нерозривний структурно-семантичний зв'язок слогана з брендом, що породжує у споживача певні асоціації, пов'язані з рекламованим товаром; використання у слогані сем з надпотужною конотацією, участь ядерних компонентів слогана у формуванні соціокультурної картини світу реклами.

Актуальність теми дослідження обумовлено необхідністю систематизації й опису як структурних, так і семантичних особливостей російськомовних споганів, що функціонують на території пострадянського простору, у контексті ментальності сучасного споживача.

Предметом дослідження є лінгвістична позначеність слогана в структурі рекламного тексту, а об'єктом - лексико-семантичні і синтаксичні характеристики досліджуваної одиниці, вилученої з сучасних російськомовних засобів друкованої реклами.

Мета дослідження - портретування (термін O.K. Жолковського і Ю.Д Апресяна) основних структурно-семантичних особливостей російськомовного слогана і тенденцій їхньої актуалізації рекламними кампаніями.

Відповідно до поставленої мети у роботі ставимо такі завдання:

- подати лінгвістичне визначення слогана;

- виділити принципи комбінаторики слогана і бренда;

- виявити картину світу реклами кінця XX - початку XXI століття, створювану лексичними засобами російськомовного слогана;

- проаналізувати типи речень, що використовуються у слоганах;

- описати комунікативно-прагматичну спрямованість російськомовного слогана;

- схарактеризувати екстралінгвальні, національно-культурні фактори, що впливають на специфіку загальної прагматичної настанови, що має в собі слоган.

Методи дослідження. Завдання дисертаційної роботи обумовили методи дослідження.