LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістична синергетика ідіолекту Євгена Маланюка

у вивченні творчості поета // Наукові записки. – Вип. 33. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – С. 156 – 165.

 • Організація художнього простору в поезії Є. Маланюка (гори та їх темпоритм) // Українське і слов'янське мовознавство: Матеріали Міжнар. наук. конф. на честь 80 річчя проф. Й. О. Дзендзелівського / Ужгородський нац. ун-т: Зб. наук. пр. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 4. – Ужгород, 2001. – С. 471 – 474.

 • Семантика символу в системі поетичного ідіолекту // Семантика мови і тексту: Зб. статей VІ Міжнар. наук. конф. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 494 – 498.

 • Символ як виразник специфіки ідіолекту письменника // Наукові записки. – Вип. 30. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. – С. 109 – 120.

 • Художні системи Б.-І. Антонича і Є. Маланюка: закономірності поетичної мови та ідіостиль // Наукові записки. – Вип. 27. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. – С. 317 – 328.

 • Взаємодія систем поетичних ідіолектів у сфері перекладу (Й. С. Махар – Є. Маланюк) // Проблеми романо-германської філології: Матеріали міжнар. наук. конф. "Міжмовні та міжлітературні контакти: теорія і практика". – Ужгород: Закарпаття, 2000. – С. 232 – 236.

 • Аналіз вірша в понадконтексті творчості поета (На прикладі "Тринадцятої осені" Є. Маланюка) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 3. – С. 96 – 105.

 • Отрицание как доминанта системной организации поэтического текста (А. Ахматова – "Антистрофы" Е. Маланюка) // Русская филология. Украинский вестник: Республ. науч.-метод. журнал. – № 3-4 (17). – Харьков, 2000. – С. 102 – 105.

 • Деонтична модальність у поетичному тексті: семантика імператива й інфінітива // Наукові записки. – Вип. 22. – Ч. ІІ. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. – С. 285 – 297.

 • Функції епістемічного оператора "Я знаю" в поетичному тексті // Наукові записки. – Вип. 20. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999. – С. 44 – 51.

 • Епістемічна модальність і філософія часу в поезії Є. Маланюка // Записки з українського мовознавства / Одеський держ. ун т: Зб. наук. пр. / Відп. ред. Ю. О. Карпенко. – Вип. 8. – Одеса: АстроПринт, 1999. – С. 68 – 73.

 • Образна парадигма прокляття в поезії Є. Маланюка: текстові засоби актуалізації // Наукові записки. – Вип. 16. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999. – С. 75 – 89.

 • Історіософія як стилетворчий чинник поезії Є. Маланюка // Творчий доробок Юрія Шевельова і сучасні гуманітарні науки / Вісник Харківського ун ту. – № 426. – Харків: Лівий берег, 1999. – С. 294 – 299.

 • Метатекстові оператори в діловому тексті // Світогляд: Наук.-метод. зб. – Вип. 4. – Кіровоград: КННПК, 1998. – С. 87 – 90.

 • Ономастикон образу Батьківщини в поезії Є. Маланюка // Українська ономастика: Матеріали наук. семінару, присв. 90-річчю К. К. Цілуйка / Відп. ред. І. М. Желєзняк. – К., 1998. – С. 149 – 154.

 • "Євангелія піль" Є. Маланюка: точка зору як смислотворчий чинник // Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія: Матеріали міжнар. наук. конф., присв. 100-річчю від дня народж. Євгена Маланюка. – Ч. ІІ. – Кіровоград: КДПУ, 1997. – С. 101 – 106.

 • Семантика і функціонування українських етноміфологем у художньому тексті // Семантика мови і тексту: Матеріали V Міжнар. наук. конф. – Ч. 1. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 161.

 • Шляхи аналізу етнокультурної інформації у художньому тексті // Нові підходи до філології у вищій школі: Матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. – Мелітополь: МДПІ, 1996. – С. 38.

 • Місце курсу стилістики у мовній підготовці учнів // Елітарна освіта: історія, теорія, методика: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Кіровоград: Українська гімназія, 1996. – С. 258 – 259.

 • "На тім шляху до давньої дідизни" (образи давньоукраїнської міфології в поезії Євгена Маланюка) // Етнографія Кіровоградщини. – Вип. 2. – Кіровоград, 1995. – С. 31 – 37.

 • "Степова Еллада" Євгена Маланюка (концептосфера античної культури у створенні образу рідної землі) // Українська національна ідея: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали доповідей міжнар. наук. конф. – Одеса, 1995. – С. 209 – 210.

 • Семантика рекурсії в новелах М. Хвильового // Функціональна семантика слов'янських і германських мов: Тези Всеукр. наук. конф. – Житомир, 1995. – С. 171 – 172.

 • Культурологічні аспекти образу рідної землі в поезії Є. Маланюка (лінгвістичний аналіз творів у вузі та школі) // Гуманітарна освіта і проблеми виховання молоді: Матеріали і метод. реком. Всеукр. наук.-практ. конф. – Вип. ІІ. – Херсон: ХДПІ, 1995. – С. 18 – 19.


  АНОТАЦІЯ

  Семенець О. О. Лінгвістична синергетика ідіолекту Євгена Маланюка. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – НАН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ, 2005.

  Дисертацію присвячено встановленню синергетичних закономірностей формування ідіостилю письменника. Інтегративна методологія дослідження будується на основі синтезу ідей синергетики, традиційної лінгвістики (в її межах – фоностилістики, лексичної семантики, функціональної граматики, семантичного синтаксису), а також філософії мови, модальної логіки, лінгвосеміотики. Розкриваються системотворчі функції алетичної, епістемічної, аксіологічної, деонтичної, емотивної модальностей ментальної сфери Є. Маланюка в процесі розвитку його мистецького ідіолекту. З позицій синергетики модальностей проаналізовано зв'язки сфери інтенсіоналів і царини референтів поетичного тексту, іконічну природу мовно-естетичної зображальності. Розглянуто механізми дії структур пам'яті мовних одиниць як лінгвопоетичного концепту, чинника наростання змістової складності українського поетичного тексту.

  Ключові слова: лінгвістична синергетика, ідіолект письменника, ідіостиль, філософія мови, модальність, інтенсіонал, референт, лінгвосеміотика, іконічність, пам'ять мовних одиниць.


  АННОТАЦИЯ

  Семенец Е. А. Лингвистическая синергетика идиолекта Евгения Маланюка. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – НАН Украины. Институт языкознания им. А. А. Потебни. – Киев, 2005.

  Диссертация посвящена изучению синергетических закономерностей формирования идиостиля писателя. Интегративная методология исследования построена на основе синтеза идей синергетики, традиционной лингвистики (в ее границах – фоностилистики, лексической семантики, функциональной грамматики, семантического синтаксиса), а также философии языка, модальной логики, лингвосемиотики.

  Разработана методологическая база исследования поэтического текста как сложной открытой неравновесной системы в связи с внешними и внутренними факторами системообразования, в динамике отношений с


 •