LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістична спадщина П.О.Бузука в сучасному контексті

"хвильової" теорії, власної періодизації історії мови тощо. Індоєвропейські, балто-слов'янські, спільнослов'янські, діалектні слов'янські явища, мовні процеси історичної доби подані П. О. Бузуком у хронологічній послідовності. Ініціатива П. О. Бузука з географічного вивчення східнослов'янських мов, розроблення вченим теоретичних і методологічних аспектів лінгвістичного атласу білоруської мови тощо сприяли подальшим успіхам білоруської (ширше – східнослов'янської) лінгвістичної географії.

Особливе значення мають спостереження П. О. Бузука над мовою пам'яток писемності. Результати цих студій вченого виступають матеріалом для подальших узагальнень лінгвістів ХХ – початку ХХІ ст. Вивчення П. О. Бузуком історії фонетичних і морфологічних явищ допомогло отримати цінний матеріал, на який спираються сучасні дослідники історії мови.

Публікації за темою дисертації:

 • Праці П. О. Бузука з історії східнослов'янських мов / О. М. Голуб // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии: Науч.-метод. сб. / Отв. ред. В. А. Глущенко. – Славянск: СГПУ, 2003. – Вып. XI.– С. 75–84.

 • Лінгвістична дискусія з питань історії української мови у "Записках історико-філологічного відділу УАН" / О. М. Голуб // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии: Науч.-метод. сб. / Отв. ред. В. А. Глущенко. – Славянск: СГПУ, 2004. – Вып. XIІІ. – С. 49–58.

 • Историко-лингвистическая концепция П. А. Бузука / Е. М. Голуб // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. М. Машэрава. – Віцебск, 2005. – № 4 (38). – С. 70–75.

 • П. О. Бузук і балто-слов'янська проблема у мовознавстві кінця ХІХ ст. – 20–30-х рр. ХХ ст. / О. М. Голуб // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Мовознавство". – Вип. ХІ. – Т. 2. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 17–25.

 • П. О. Бузук про методологію лінгвогеографічного дослідження / О. М. Голуб // Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвузівський збірник наукових статей. – К. – Ніжин, 2006. – Вип. ХІ: Лінгвістика і літературознавство. – Частина І. – С. 5–9.

 • Проблема хронологізації мовних явищ в українській компаративістиці кінця ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. / О. М. Голуб, К. А. Тищенко // Східнослов'янська філологія: Зб. наукових праць. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2006. – Вип. 8. Мовознавство. – С. 114–123.

 • Дослідження праць П. О. Бузука у лінгвоістріографічній літературі / О. М. Голуб // Загальні питання філології: Зб. наук. праць: В 2-х тт. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. І. – С. 56 – 62.

 • Методологічні засади лінгвогеографічних досліджень П. О. Бузука / О. М. Голуб // Матеріали 2-ї загальноуніверситетської наукової конференції молодих учених, присвяченої 60-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні / Відп. ред. проф. В. А. Глущенко. – Слов'янськ: Вид. центр СДПУ, 2004. – Вип. 2. – С. 92–96.

 • Лінгвістична дискусія про балто-слов'янські мовні зв'язки (ХІХ ст. – 20–30-ті рр. ХХ ст.) / О. М. Голуб // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов'янських мовах: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / Дніпропетровськ, 14–15 квітня 2005 р. // Упорядник Т. С. Пристайко. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – С. 85–88.

 • Періодизація мовної історії у лінгвістичній концепції П. О. Бузука / О. М. Голуб // Слов'яни: історія, мова, культура: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. Ю. О. Шепеля. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. 1. – С. 5–6.

 • Языковедческие взгляды П. А. Бузука / Е. Голуб // Acta albaruthenica, rossica, polonica / VII міжнародная навуковая канферэнцыя "Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літературазнаўства, культуралогія": Зборнік навуковых артыкулаў / Пад агульнай рэд. Г. М. Мезенка. – Віцебск: Выд-ва УА "ВДУ імя П. М. Машэрава", 2006. – С. 20–22.


  АНОТАЦІЯ

  Голуб О. М. Лінгвістична спадщина П. О. Бузука в сучасному контексті. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. Донецький національний університет. – Донецьк, 2006.

  Роботу присвячено дослідженню лінгвістичної спадщини українського та білоруського вченого П. О. Бузука (1891–1937). Здобутки дослідника у галузі мовознавства розглядаються у широкому контексті позицій представників лінгвістичної науки кінця ХІХ – 20-х–30-х рр. ХХ ст. Основну увагу зосереджено на дискусійних аспектах проблеми діахронічного моделювання, періодизації історії мови тощо в інтерпретації П. О. Бузука. Погляди дослідника проаналізовано з урахуванням їх еволюції. Значення лінгвістичної спадщини П. О. Бузука вбачається в цінності його методологічних розвідок, в актуальності поглядів ученого на історію конкретних індоєвропейських, балто-слов'янських, спільнослов'янських, східнослов'янських та ін. мовних явищ, у важливості даних, отриманих істориком мови під час вивчення пам'яток писемності, що використовуються для подальших узагальнень сучасними мовознавцями; у розробленні вченим основ методу лінгвістичної географії, на які сьогодні спираються українські, російські, білоруські та ін. вчені.

  У дисертації розглянуто інтерпретацію вченим фонетичних і морфологічних явищ передісторичної та історичної доби. Розкрито роль П. О. Бузука у становленні та розвитку лінгвістичної географії. Визначено внесок науковця у порівняльно-історичне мовознавство.

  Ключові слова: моделювання історико-мовних процесів, прамова, епохи переваги ізоглос, лінгвістична географія, періодизація, хронологізація.


  АННОТАЦИЯ

  Голуб Е. М. Лингвистическое наследие П. А. Бузука в современном контексте. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.15 – общее языкознание. Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006.

  На передний план работы выдвинуты вопросы методологии исследования истории языка в лингвистической концепции П. А. Бузука. Взгляды ученого освещаются с учетом их эволюции. Внимание сосредоточено на тех аспектах проблемы диахронического моделирования, периодизации языковой истории и т.п., которые вызывали полемику в языкознании конца ХІХ – 20-х–30-х гг. ХХ в. В частности, анализируется материал лингвистической дискуссии, развернувшейся на страницах "Записок историко-филологического отдела УАН" вокруг вопросов реконструкции этапов языковой истории. Отказавшись от своих взглядов о необходимости моделирования истории того или иного языка в соответствии с теорией "родословного дерева" и связанного с ней "метода праязыков", П. А. Бузук выступил в поддержку "волновой теории" и "метода изоглосс". Разрабатывая основы данной теории на материале славянских языков, ученый пришел к выводу о том, что единственной периодизацией истории языка, которая соответствовала бы реальным вехам его развития, является выделение доисторического и исторического периодов. Применив "волновую" теорию и "метод изоглосс" к материалу славянских языков, П. А. Бузук выработал оригинальную периодизацию истории восточнославянских языков, согласно которой доисторический период охватывал эпохи преобладания диалектных индоевропейских, общих балто-славянских, общеславянских и диалектных славянских изоглосс.

  Детально раскрыты взгляды П. А. Бузука на


 •