LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістичний аналіз сучасного політичного дискурсу США (90-ті роки XX століття)

контексті, у непідготовлених видах дискурсу спостерігаються випадки прояву расизму та ксенофобії. Увага до проблем етнічних меншин та етнічного складу американського суспільства у цілому, призводить до залучення нових слів для позначення національно-етнічних теорій (melting pot – mosaic – salad bowl – pizza – rainbow – symphony - kaleidoscope). У своєму дискурсі американські політики намагаються поєднувати питання, пов'язані з етнічними меншинами, з центральним поняттям американського способу життя – American dream. Складові цього поняття, що становлять найголовніші цінності суспільства, знаходяться у центрі сучасного американського політичного дискурсу.

Подальше дослідження політичного дискурсу пов'язане з визначенням його видів та характерних рис кожного з них. Залишається актуальним вивчення індивідуальних особливостей мовлення відомих політичних діячів. Подальше вивчення політичного дискурсу також пов'язане з конкретизацією позамовних факторів, що впливають на його формування і розвиток.

Основні положення дисертації викладені у таких працях:

1. Мова і пропаганда у демократичному суспільстві // Тези доповідей 48 наукової конференції Полтавського технічного університету, 1996. - С. 47.

2. Жіночий рух і його вплив на розвиток мови // Філологія і культура. Збірник наукових праць. - К.: Київський університет імені Тараса Шевченка, 1996. - С. 47-52.

3. Деякі ключові поняття лексико-семантичного поля політичної термінології (на матеріалі англійської мови) // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття. Всеукраїнська наукова конференція 26-27 листопада 1996 року: Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1996. - С. 250-251.

4. Деякі особливості сучасної президентської риторики Сполу-чених Штатів Америки // Мова у соціальному і культурному контексті. - К.: Київський університет імені Тараса Шевченка, 1997. - С. 216-222.

5. Політичний дискурс і система цінностей американського суспільства // Проблеми семантики слова, речення, текста. - Київський державний лінгвістичний університет. - К., 1997. - С. 197-206.

6. Мова президентських виборів у США // Тези доповідей наукової конференції викладачів факультету іноземної філології 2 квітня 1997 року: Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ, 1997. - С. 54-55.

7. Сучасна президентська риторика США // Суспільствознавчі науки та відродження нації. - АН ВШ України. Волинський держуніверситет ім.Лесі Українки. - Книга 3. - Луцьк, 1997. - С. 139-140.

8. Політичний дискурс демократичного суспільства // Вісник Київського університету. Іноземна філологія. – Випуск 27. – К., 1998. - С. 10-11.


Фоменко О.С. Лінгвістичний аналіз американського політичного дискурсу (90-ті роки ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ, 1998.

У роботі розглядаються аксіологічні характеристики сучасного політичного дискурсу Сполучених Штатів Америки, риторичні принципи його організації, шляхи поповнення глосарію політичної термінології, а також особливості риторики американських президентів, й у першу чергу особливості дискурсу Президента Білла Клінтона. Обгрунтовується необхідність урахування широкого спектру соціальних факторів, що впливають на формування та розвиток американського політичного дискурсу.

Ключові слова: політичний дискурс, соціальний фактор, президентська риторика, система цінностей, політична термінологія, президентський дискурс, політична коректність.


Фоменко Е.С. Лингвистический анализ американского полити-ческого дискурса (90-е годы ХХ века). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский университет имени Тараса Шевченко, Киев, 1998.

Работа является одной из первых попыток лингвистического исследования современного американского политического дискурса. Особенности политического дискурса США изучаются на фоне действия широкого спектра социальных факторов, влияющих на его формирование и развитие: факторов идеологического содержания (идеология и пропаганда, идеологическое осмысление речевых единиц, лексикон и речь политиков и т.д.), которые являются факторами сознательного влияния на язык, макросоциальных (массовая коммуникация) и микросоциальных факторов (движение представителей этнических меньшинств за гражданские права, феминизм).

В процессе формирования и распространения современного американского политического дискурса большую роль играют средства массовой информации. В результате симбиоза СМИ с политическими структурами США значительно обогатился глоссарий политической терминологии. В работе рассматриваются основные способы пополнения современного американского глоссария политической терминологии, а также особенности функционирования политических терминов в современном дискурсе США.

Исследуются аксиологические характеристики политического дискурса, а именно языковое оформление основных ценностных понятий. Рассматриваются центральные понятия, оказывающие заметное влияние на когнитивную систему реципиента, а также особенности их использования политиками в своем дискурсе.

В работе рассматриваются некоторые из способов реализации принципа политической корректности в современной политической коммуникации.

В работе использованы различные подходы к исследованию языка, в частности, полевой подход (при анализе политической терминологии, при исследовании ценностей), а также анализ дискурса и текстолингвистика (при анализе выступлений Президента Билла Клинтона). Отдельные разделы диссертации посвящены изучению языковой личности, в частности, индивидуальному стилю американских президентов.

Ключевые слова: политический дискурс, социальный фактор, президентская риторика, система ценностей, политическая термино-логия, президентский дискурс, политическая корректность.


Fomenko Olena S.Linguistic analysis of American political discourse (90s of the XX century). – Manuscript.

Candidate's Dissertation. Speciality 10.02.04 – Germanic languages. – Kyiv Taras Shevchenko University, Kyiv, 1998.

The research highlights axiological characteristics of American political discourse, rhetorical principles of its organization, political glossary enrichment, political terminology development, peculiarities of presidential rhetoric of American presidents, mainly of President Bill Clinton. The necessity to view a wide range of social factors which affect generation and evolution of American political discourse is proved.

Key words: political discourse, social factor, presidential rhetoric, system of values, political terminology, presidential discourse, political correctness.