LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістичні мініатюри як засіб удосконалення мовної компетенції учнів 5 - 7 класів

23ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МОРДОВЦЕВА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА


УДК: [811.161.2 : 373.5] (043)

ЛІНГВІСТИЧНІ МІНІАТЮРИ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ 5 – 7 КЛАСІВ
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Херсон – 2008Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Горошкіна Олена Миколаївна, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри української мови.


Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Симоненко Тетяна Володимирівна, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, завідувач кафедри методики викладання та культури української мови;


кандидат педагогічних наук, доцент Караман Ольга Володимирівна, Київський міський педагогічний університет імені Б. Грінченка, учений секретар НМЦ наукової діяльності, доцент кафедри української мови.


Захист відбудеться "24" квітня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 у Херсонському державному університеті за адресою: 73000, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, зал засідань (ауд. № 256).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету за адресою: 73000, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.


Автореферат розісланий "20" березня 2008 року.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради М.В. Бухтій


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. На перехідному етапі реформування мовної освіти в сучасній школі одним із найважливіших завдань, визначених чинною програмою з рідної мови, є необхідність вироблення в школярів умінь й навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань, ознайомлення учнів із мовною системою як основою для формування мовних, мовленнєвих умінь та навичок.

За Державною національною програмою "Освіта" ("Україна ХХІ ст."), національною Доктриною, концепціями мовної освіти, Державним стандартом базової і повної середньої освіти, Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти навчання української мови в сучасній школі спрямовано на формування творчої мовної особистості, складовими якої є мовленнєва, мовна, комунікативна, прагматична, соціокультурна компетенції. Це потребує перебудови методичних засад мовної підготовки учнів, використання нових підходів до змісту й структури уроку, інтерактивних та імітаційних форм і методів навчання української мови, добору адекватних їм засобів тощо.

Пріоритетним уважаємо формування мовної компетенції учнів. Це значною мірою забезпечує усвідомлення мови як системи, яка постійно вдосконалюється, розвивається, а також володіння мовою в будь-якій життєвій ситуації.

Проблема формування й удосконалення мовної компетенції учнів знаходить місце в педагогічних та методичних студіях. У науковому обігу вона представлена такими аспектами: духовний розвиток особистості на основі рідної мови (Ф. Буслаєв, Г. Ващенко, Б. Грінченко, М. Драгоманов, М. Костомаров, І. Срезневський, В. Сухомлинський), вплив етнопсихологічних чинників на формування мовної особистості (А. Вежбицька, І. Зимня, С. Єрмоленко, Ю. Караулов, О. Леонтьєв, О. Потебня, Ю. Сорокін, В. Янів), визначення мети й завдань шкільної мовної освіти (О. Біляєв, М. Вашуленко, Т. Донченко, С. Єрмоленко, Л. Мацько та ін.), розробка змісту навчання для учнів середньої школи (О. Біляєв, Н. Бондаренко, Є. Голобородько, О. Горошкіна, С. Караман, Г. Михайловська, Л. Паламар, М. Пентилюк, Л. Скуратівський, Г. Шелехова та ін.), удосконалення технології навчання української мови на комунікативно-діяльнісній та функціонально-стилістичній основі (Є. Голобородько, Г. Іваницька, О. Караман, Т. Ладиженська, В. Мельничайко, Г. Михайловська, Е. Палихата, М. Пентилюк, Т. Симоненко, Г. Шелехова та ін.).Традиційним для лінгводидактики питанням є пошук ефективних засобів навчання, що забезпечить формування мовної компетенції учнів. Основним засобом навчання мови вважається текст. Обґрунтування лінгводидактичного потенціалу тексту здійснено в роботах Л. Бондарчук, Л. Варзацької, М. Вашуленка, Н. Грипас, В. Мельничайка та ін. У формуванні мовної компетенції учнів особливу роль відіграє науково-навчальний текст. Роботі з науково-навчальними текстами присвячено наукові розвідки Л. Мацько, М. Пентилюк, дисертаційні дослідження О. Андрієць, Л. Златів, Ю. Романенко та ін. У середній ланці найчастіше використовується такий різновид науково-навчальних текстів, як лінгвістичні мініатюри. Загальновідомо, що складний теоретичний матеріал краще засвоюється в нестандартній, образній формі, оскільки мовна експресія відіграє виняткову роль у формуванні в учнів інтересу до вивчення мови. "Зробити серйозне заняття для дитини цікавим – ось завдання первісного навчання", – зазначав К. Ушинський.

Використання лінгвістичних мініатюр на уроках мови частково представлено в роботах О. Горошкіної, А. Дейкіної, Т. Жулій, І. Підгаєцької, З. Сікорської, Г. Шелехової та ін.

Незважаючи на широкий спектр досліджуваних питань проблема вдосконалення мовної компетенції учнів за допомогою лінгвістичних мініатюр залишається відкритою: у науці відсутня чітко вибудувана методична система використання лінгвістичних мініатюр як засобу навчання української мови з урахуванням психологічних особливостей учнів 5–7 класів, змісту навчального матеріалу. Це спонукало нас до вибору теми дисертаційного дослідження Лінгвістичні мініатюри як засіб удосконалення мовної компетенції учнів 5 7 класів".

Отже, актуальність дисертаційного дослідження зумовлена:

а) необхідністю формування всебічно розвиненої й соціально активної особистості, яка володіє засобами самовираження державної мови;

б) сучасними тенденціями в розвитку лінгвостилістики, лінгводидактики, що