LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістичні мініатюри як засіб удосконалення мовної компетенції учнів 5 - 7 класів

стосуються використання текстового дидактичного матеріалу як найважливішого засобу навчання;

в) вимогами до мовних і мовленнєвих умінь та навичок учнів;

г) потребою в розробці методики використання текстів лінгвістичної тематики, тобто лінгвістичних мініатюр, з метою вдосконалення мовної компетенції учнів 5–7 класів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації пов'язана з проблематикою наукової роботи кафедри української мови "Теорія і практика формування мовної особистості", що входить до комплексної наукової теми Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка "Лінгводидактичні засади мовної освіти в освітніх закладах різного типу" (державний реєстраційний номер 0107U011891). Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 6 від 22 грудня 2006 року) та узгоджена рішенням бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 6 від 19 червня 2007 року).

Об'єкт дослідження – процес удосконалення мовної компетенції учнів 5–7 класів.

Предмет дослідження – методика застосування лінгвістичних мініатюр на уроках української мови в 5–7 класах.

Мета дослідження – створити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити науково виважену методику використання лінгвістичних мініатюр як засобу вдосконалення мовної компетенції учнів.

Гіпотеза дослідження: ефективність удосконалення мовної компетенції учнів 5–7 класів на уроках української мови підвищиться за умов:

  • переваги текстового дидактичного матеріалу;

  • уведення в процес навчання мови лінгвістичних мініатюр як носіїв інформації про мовні поняття та явища, тематика яких відповідала б сучасним соціолінгвістичним, психологічним, соціокультурологічним чинникам навчання української мови учнів середньої ланки;

  • застосування вправ на основі лінгвістичних мініатюр, що стимулюють залучення учнів до інтерактивної взаємодії в різних видах мовленнєвої діяльності;

  • систематичної роботи над засвоєнням лексичного та граматичного багатства української мови, над структурою лінгвістичних мініатюр.

Відповідно до мети й гіпотези дослідження на різних його етапах необхідно було розв'язати такі завдання:

1) визначити рівень розробленості досліджуваної проблеми;

2) проаналізувати стан проблеми вдосконалення мовної компетенції учнів середньої ланки в сучасній лінгвістиці, психолінгвістиці та лінгводидактиці;

3) визначити педагогічні умови ефективного вдосконалення мовної компетенції учнів середньої ланки засобами лінгвістичних мініатюр;

4) розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити методику використання лінгвістичних мініатюр на уроках української мови в 5–7 класах з метою вдосконалення мовної компетенції учнів.

Методологічною основою дослідженняє філософські положення про діалектичне пізнання світу, єдність мови й мислення, форми й змісту; положення про мову як засіб спілкування, пізнання й відображення дійсності в людській свідомості; основні положення гуманістичної психології й педагогіки, когнітивної психології, комунікативної та когнітивної лінгвістики, методики, спрямовані на особистісно орієнтований підхід у навчанні.

Для розв'язання поставлених завдань використано такі методи дослідження: теоретичні (аналіз і синтез етнолінгвістичної, етнопедагогічної, етнопсихологічної, методичної літератури; аналіз програм, підручників, методичних рекомендацій, посібників); емпіричні (спостереження навчального процесу; бесіди з учителями та учнями; анкетування; аналіз мовлення учнів; педагогічний експеримент); педагогічний експеримент(констатувальний, формувальний) – з метою виявлення стану роботи з лінгвістичними мініатюрами в середніх класах і перевірки ефективності розробленої методики; статистичні (кількісний і якісний аналіз отриманих результатів із формування мовленнєвих умінь і навичок).

Експериментальною базою дослідження стали загальноосвітні навчальні заклади м. Луганська (ЗОШ №№14, 44, 57), Луганської області (Красноріченська ЗОШ Кремінського району, Лисичанська багатопрофільна гімназія, ЗОШ №2 м.Лутугине, Лутугинська районна гімназія), Черкаська ЗОШ № 33 імені Василя Симоненка, № 41 м.Херсона, ЗОШ № 53 м.Миколаєва.

Дослідження проводилось у три етапи протягом 2000–2008 рр.

На першому етапі (2000 – 2002 рр.) визначено тему дослідження й здійснено її теоретичне обґрунтування, вивчено й узагальнено лінгвістичну, психолінгвістичну й лінгводидактичну літературу з проблеми; сформульовано робочу гіпотезу й завдання дослідження; розроблено методику проведення констатувального зрізу експериментального дослідження, на основі розробленої методики проведено констатувальні зрізи.

На другому етапі (2002 – 2006 рр.) за даними констатувального експерименту розроблено та впроваджено в навчальний процес експериментальну програму й систему вправ, спрямованих на вдосконалення мовної компетенції учнів 5–7 класів, здійснено експериментальну перевірку запропонованої методики.

На третьому етапі (2006 – 2008 рр.) завершено аналіз та узагальнення результатів дослідження, проведено його обговорення, виконано кількісний і якісний аналіз даних експериментального навчання, розроблено методичні рекомендації з використання лінгвістичних мініатюр для учнів середніх класів на уроках української мови.

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, щовперше теоретично обґрунтовано методику використання лінгвістичних мініатюр з метою вдосконалення мовної компетенції учнів 5–7 класів; розроблено критерії відбору, принципи класифікації лінгвістичних мініатюр для роботи в 5–7 класах; уточнено поняття "мініатюра", "лінгвістична мініатюра", "міні-текст", "мовна компетенція"; набула подальшого розвитку робота з науково-навчальним текстом у середніх класах як засобом удосконалення мовної компетенції учнів.

Практичне значенняодержаних результатів полягає в розробці методики використання лінгвістичних мініатюр у 5–7 класах. Основні положення, висновки та методичні рекомендації можуть бути використані в доборі дидактичного матеріалу для вдосконалення мовних, мовленнєвих умінь і навичок школярів, у розробці конкретних методичних рекомендацій для вчителів-словесників, створенні підручників, посібників для 5–7 класів.

Особистий внесок дисертанта полягає в теоретичному й експериментальному обґрунтуванні методики роботи з лінгвістичними мініатюрами на уроках української мови в 5–7 класах. У роботах,