LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістичні мініатюри як засіб удосконалення мовної компетенції учнів 5 - 7 класів

мініатюр на уроках української мови в 5–7 класах" – проаналізовано чинні програми, за якими здійснюється навчання української мови в середніх класах, визначено критерії відбору текстового дидактичного матеріалу, зокрема лінгвістичних мініатюр, до яких відносимо такі: тематично-змістова єдність (урахування тематики, змісту, доступності, новизни й актуальності текстового матеріалу); системний (наявність у тексті одного з чотирьох комунікативних планів спілкування: об'єктивно-пізнавального, ситуативно-пізнавального, оцінно-емоційного, спонукально-вольового); структурний (відбір "прозорих" у композиційному плані текстів); мовний (звернення особливої уваги на мовне оформлення висловлювань, адже доступність розуміння смислових відношень тексту визначається мовними засобами, які використовує автор); психологічний (урахування особливостей розвитку психіки учнів, індивідуальних властивостей особистості), емоційний (залежність сприйняття тексту від позитивних емоцій, які він викликає).

Аналіз науково-методичного забезпечення роботи з лінгвістичними мініатюрами дав підстави стверджувати, що передбачені чинною програмою вміння, якими учні мають оволодіти для успішного вдосконалення мовної компетенції, наведений перелік мовних умінь потребують уточнення й конкретизації. Чинні програми спрямовують роботу вчителя-словесника на систематичність, послідовність, наступність і перспективність у розвитку мовних умінь і навичок, однак, як показують спостереження, на практиці це реалізується недостатньо.

Більшість учителів не мають конкретного уявлення про особливості роботи з лінгвістичними мініатюрами, хоча ті види вправ і завдань на їх основі, що використовуються словесниками, певною мірою сприяють підвищенню мовної компетенції учнів.

Результати анкетування, аналіз відвіданих уроків, вивчення передового педагогічного досвіду дають підставу стверджувати, що робота з лінгвістичними мініатюрами на аспектних уроках має фрагментарний, нецілеспрямований характер.

Метою констатувального етапу дослідного навчання було з'ясування рівня сформованості вмінь і навичок учнів аналізувати лінгвістичні мініатюри; визначення та аналіз готовності учнів створювати лінгвістичні мініатюри в усній та письмовій формах залежно від цільової настанови; виявлення типових недоліків у лінгвістичних мініатюрах учнів. Під час відбору вправ для визначення рівнів сформованості вмінь працювати з лінгвістичними мініатюрами ми керувалися такими критеріями: тематично-змістовим, структурно-композиційним, пізнавальним, мовним. За результатами проведення експериментальних завдань визначилися такі рівні: високий, достатній, середній і низький.

Високий рівень характеризувався вміннями учнів сприймати (зорово або на слух) лінгвістичну мініатюру та демонструвати високий рівень розуміння сприйнятого тексту, відповідати на поставлені за змістом тексту питання, визначати тему й головну думку, основну й уточнювальну інформації; правильно встановлювати особливості мовного поняття або явища, що вивчається, розкривати його характерні особливості; виявляти творчий підхід у роботі з текстом – трансформувати одержану інформацію, виділяти суттєве, необхідне для подальшого опанування теоретичним матеріалом, уміння переказати лінгвістичну мініатюру або створити власну в усній чи письмовій формах.

Достатнього рівня досягають школярі, які сприймають лінгвістичну мініатюру та частково пояснюють її особливості; відповідають на поставлені за змістом тексту запитання, визначають тему й головну думку, основну й уточнювальну інформації; називають поняття або мовне явище, про яке йдеться в тексті; переказують лінгвістичну мініатюру або створюють власну в усній або письмовій формах, але при цьому допускають незначну кількість помилок.

Середній рівень характеризує учнів, які переважно зором сприймають лінгвістичну мініатюру; відчувають труднощі у визначенні теми й головної думки, доборі заголовку, з'ясуванні основної та уточнювальної інформації; не завжди можуть пояснити мовне поняття або явище, описане в тексті; виявляють помилки під час аналізу лінгвістичної мініатюри, відчувають труднощі в їх переказуванні й складанні.

Низький рівень виявляють учні, які не дотримуються послідовності й логічності в аналізі лінгвістичної мініатюри, не можуть відтворити інформацію, викладену в ній, у цих учнів відсутні навички переказувати й створювати власні лінгвістичні мініатюри.

Констатувальний зріз умінь і навичок учнів визначив, що переважна більшість учнів оволоділа середнім та низьким рівнем мовної підготовки (85%). Ними неглибоко засвоєні мовні поняття, у них не сформовані необхідні вміння й навички для роботи з лінгвістичними мініатюрами.

Обробка матеріалів констатувального зрізу полягала в кількісній та якісній характеристиці його результатів, виявленні помилок у відповідях учнів. Результати аналізу констатувального зрізу подано в табл. 1. Таблиця 1

Володіння вміннями й навичками

аналізувати лінгвістичну мініатюру


Уміння та навички

5 клас

6 клас

7 клас

1

2

3

4

5

1.

Визначати суттєві ознаки нового мовного явища й запам'ятовувати їх

13%

28%

52%

2.

З'ясовувати тему й основну думку

17%

18%

35%

3.

Знаходити в тексті основну й уточнювальну інформацію

12%

19%

32%

4.

Визначати адресата й мету висловлювання

18,5%

24%

37%

5.

Формулювати визначення мовного поняття на основі лінгвістичної мініатюри

14%

31%

49%


Як видно з таблиці, потребують удосконалення такі комунікативно значущі вміння: визначати суттєві ознаки нового мовного явища й запам'ятовувати їх, з'ясовувати тему й основну думку, знаходити в тексті основну й уточнювальну інформацію, орієнтування на адресата й мету висловлювання, формулювати визначення мовного поняття на основі лінгвістичної мініатюри.

Аналіз зрізових робіт засвідчив недостатній рівень сформованості вмінь і навичок учнів 5–7 класів сприймати та відтворювати або створювати лінгвістичні мініатюри, визначати їх роль у розвитку власного мовлення. Це можна пояснити тим, що школярі сприймають лінгвістичну мініатюру як цікаву