LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі

19


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ім. А. КРИМСЬКОГО





МАЗЕПОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА





УДК 821.22 "19"–1.09(091)



ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІДІОСТИЛЮ СОХРАБА СЕПЕХРІ




10.02.13 – мови народів Азії, Африки,

аборигенних народів Америки та Австралії





Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук











Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Інституті сходознавства ім. А. Кримського Національної Академії Наук України.

Науковий керівник:

кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник

БОГОМОЛОВ Олександр Вікторович

завідувач відділу Сучасного Сходу

Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України



Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук,

старший науковий співробітник

ЯВОРСЬКА Галина Михайлівна

Державний експерт Національного інституту

Проблем міжнародної безпеки при РНБО України




кандидат філологічних наук, доцент

КШАНОВСЬКИЙ Олег Чеславович

доцент кафедри сходознавства

Львівського національного університету

імені Івана Франка



Провідна установа:

Одеський національний університет

ім. І.І. Мечникова МОН України



Захист відбудеться 23 березня 2007 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.174.02 в Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4.



З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту сходознавства ім. А. Крим-ського НАН України (м. Київ, вул. Грушевського, 4, к. 207).



Автореферат розіслано "21" лютого 2007 р.



Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат філологічних наук О.О. Хамрай

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Розвиток антропоцентричної парадигми в сучасному мовознавстві зумовив зростання інтересу лінгвопоетичних досліджень до вивчення художньої творчості в аспекті ідіостилю поета. Наукою накопичений потужній лінгвістичний апарат, який дає змогу об'єктивно, виключно на підставі аналізу мовних фактів, репрезентованих у поетичному тексті, дослідити ключові особливості творчої еволюції митця, визначити основні константи його світобачення та з'ясувати специфіку мовно-виразових засобів, що вирізняють поета як індивідуальну творчу особистість з-поміж інших представників національної поезії.

Вагомий внесок у розбудову методології дослідження ідіостилю з лінгвістичних позицій зробила когнітивна лінгвістика, об'єктом якої є вербалізована інформація, тобто той концептуальний простір людського мислення, з яким співвідносяться одиниці мови і мовлення. Аксіомою когнітивної лінгвістики є положення про те, що всі людські когнітивні структури (сприйняття, мислення, мова, пам'ять) нерозривно пов'язані між собою. А тому в контексті цього мовознавчого напряму особливої актуальності набувають такі питання, як категоризація та структурування дійсності, з'ясування природи і сутності структур репрезентації знань і мисленнєво-мовних механізмів, які застосовує людина у мовленнєвій поведінці та при породженні текстів. Об'єктами реконструкції в лінгвопоетичних дослідженнях когнітивного спрямування стають поетична модель світу, представлена у творах поета, його концептуальна й мовна картини світу, мовна особистість автора, концептуальний простір індивідуально-авторської метафори тощо.

У реферованій дисертаційній праці зроблено спробу застосувати сучасний лінгвістичний апарат дослідження до вивчення східної поезії, а саме – ідіостилю видатного іранського поета Сохраба Сепехрі (1929–1981), у творчості якого знайшли відбиток усі характерні риси, притаманні розвитку літературного процесу в Ірані другої половини ХХ ст.

Поезія Сохраба Сепехрі неодноразово привертала увагу іранських критиків і дослідників, які, всупереч різним, часом кардинально протилежним оцінкам, сходяться в тому, що постать Сепехрі в іранській культурі – явище неординарне й самобутнє, а його творчий спадок як послідовника новаторської поетичної школи „ше'ре ноу" („нова поезія"), започаткованої у 20-х роках минулого століття, – особлива сторінка в новій поезії Ірану. Сутність новаторства Сепехрі лежить у релігійно-філософській площині: у безперервних пошуках власного поетичного почерку поет розробляв містичний аспект філософської лірики своєрідними мовно-художніми засобами.

В Україні творчість Сохраба Сепехрі досі не ставала об'єктом окремого самостійного дослідження. У російській науці вона представлена працями В.Б. Кляшторіної, М.Ю. Ніколаєвської та С.Р. Сатарова, яким притаманний оглядовий, описовий або зіставний характер. Натомість у сучасній іранській літературознавчій науці поезію іранського митця досліджено досить ґрунтовно: її аналізу присвячували свої праці такі іранські дослідники, як С. Шаміса, М. Хогуги, Б. Мегдаді, Д. Ашурі, А. Табаї, Г. Тарагги, Б. Джалалі, М. Хамедані, С. Хосейні, К. Емамі, К. Абеді, К. Сарамі, С. Кашані, К. Тофангдар, С. Вазірнійа, Г. Ірандуст та ін. Огляд іранської критичної літератури засвідчує, що в центрі уваги іранських дослідників перебувають такі аспекти творчості Сепехрі: творча еволюція поета, витоки творчості та зв'язок з іранською поетичною традицією, зокрема суфійською літературою та поезією „індійського стилю", вплив з боку західноєвропейських течій і шкіл, формування й розвиток світогляду поета, вплив релігійно-філософських вчень Індії та Японії, співвідношення суфійського та індійського варіанту містицизму у світогляді поета, його образна система, психологічний аналіз творчості тощо.

В основу наявних досліджень як іранських, так і російських науковців, присвячених творчості Сепехрі, покладено переважно засади літературознавчого аналізу. Взагалі східну поезію сьогодні аналізують переважно з літературознавчих позицій. Саме відсутність лінгвістичних праць на матеріалі східної поезії й зумовила вибір напрямку дослідження ідіостилю іранського митця – на основі лінгвістичного аналізу всієї сукупності його поетичних текстів.

Актуальність дослідження визначається загальною орієнтацією сучасних лінгвопоетичних досліджень на комплексне вивчення поетичних ідіостилів з позицій антропоцентричної мовознавчої парадигми, в основі якої лежить тріада „світ – мова – людина". Усі сучасні напрями лінгвістичної науки, у межах яких проводяться дослідження поетичних ідіостилів, демонструють підвищений інтерес до таких категорій ідіостилю, як мовна картина світу та мовна особистість митця. Залучення сучасного