LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі

періоду творчості значну увагу приділено осмисленню концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ.

5. Аналіз дальшої периферії концептосфери творів Сепехрі та його образної системи засвідчив надзвичайну близькість і перетин у межах одного образу концептуальних полів ПРИРОДА і ЛЮДИНА. Крім того, відзначено, що поетичній картині світу митця притаманні: а) всезагальний антропоморфізм, коли всім об'єктам живої і неживої природи, фізичного світу та загальним поняттям надаються фізичні атрибути та властивості людини; б) зближення конкретного й абстрактного, духовного і матеріального; в) створення нових понять шляхом поєднання непоєднуваного, сполучення слів із далеких лексико-семантичних рядів, що примушує читача по-новому подивитися на відомі речі й осмислити узвичаєні поняття.

6. Аналіз граматичних особливостей поетичного мовлення Сепехрі засвідчив, що для його раннього ідіолекту властивий відхід від граматичної норми. До своєрідного граматичного новаторства поета, очевидно, спонукало бажання виробити свій власний, незалежний почерк. З усіх стилістичних засобів організації поетичного тексту найуживанішим є повтор, різні види якого надають творам поета високого ступеня ампліфікативності та виконують текстотвірну функцію. Відзначено тяжіння поета до зображувального синтаксису з ознаками синтаксичного імпресіонізму. Яскравим компонентом синтаксичного рівня виступає діалогічність, яка виявляється в усіх властивих діалогові побудовах. Адресатами автора є об'єкти і явища природи, конкретні речі фізичного світу, а також містичний співрозмовник поета.

8. Застосування обраного апарату дослідження дозволило з'ясувати структуру мовної особистості поета. Встановлення ключових для поетичної картини світу Сепехрі концептів та аналіз його метафоричної системи з застосуванням когнітивних методик уможливили доступ до когнітивного рівня поета як мовної особистості. Аналіз мовної реалізації ключових концептів та специфіки використання різноманітних мовних засобів, зокрема, образних, граматичних та стилістичних, висвітлив вербально-семантичний рівнь поета як мовної особистості. На підставі узагальнення даних стосовно перших двох рівнів у роботі сформульовано висновки щодо прагматичного рівня Сепехрі як мовної особистості.

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що використання сучасного лінгвістичного апарату, зокрема, концептуального аналізу та когнітивних методик при аналізі східного поетичного тексту має значну евристичну цінність. Подальші перспективи дослідження можна окреслити в таких напрямках: концептуальний аналіз іранської поезії на матеріалі окремих творів та в аспекті комплексного дослідження ідіостилю поета; зіставний аналіз ідіостилів та образної системи поетів різних поетичних напрямів; зіставний аналіз когнітивних засад створення образності у творчості поетів, що належать до різних мовних соціумів.


Основні положення дисертації висвітлено у таких публікаціях:

Статті:

1. Метафора як засіб створення мовної картини світу (на прикладі поезії Сохраба Сепехрі) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб наук. праць. – К., 2004. – Вип. 12, ч. ІІ. – С. 21–27.

2. Сюрреалізм в іранській поезії ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К., 2004. – № 9. – С. 49–52.

3. Особливості поетичного ідіостилю Сохраба Сепехрі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К., 2005. – № 10. – С. 43–45.

4. Поема С. Сепехрі „Звук кроків води" та її місце у творчій еволюції поета // Вісник Львівського університету. Серія філолог. – Львів, 2005. – Вип. 36. – С. 171–186.

5. Ключові концепти поетичної картини світу Сохраба Сепехрі // Мовні і концептуальні картини світу: Зб наук. пр. – К., 2005. – Вип. 16, кн. І. – С. 254–259.

Тези доповідей:

1. Синтез традицій Сходу та Заходу в поезії Сохраба Сепехрі // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції „Україна – країни Сходу в ХХІ столітті: діалог мов, культур, цивілізацій". – К., 2003. – С. 131–135.

2. Творчість Сохраба Сепехрі // Тези доповідей міжнародної наукової конференції „VІ сходознавчі читання А. Кримського". – К., 2002. – С. 78–82.

3. Сохраб Сепехрі і Франц Кафка // Тези доповідей міжнародної наукової конференції „VІІ сходознавчі читання А. Кримського". – К., 2003. – С. 68–71.

4. Парадигми образів у поезіях Сохраба Сепехрі // Тези доповідей міжнародної наукової конференції „VІІІ сходознавчі читання А. Кримського". – К., 2004. – С. 76–79.

5. Концептуальне поле містичного у поезіях Сохраба Сепехрі // Тези доповідей міжнародної наукової конференції „Х сходознавчі читання А. Кримського". – К., 2006. – С. 105–111.


Анотація

Мазепова О.В. Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії. Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2007.

Дослідження поетичної творчості іранського поета Сохраба Сепехрі – одного з найяскравіших представників провідного напряму іранської поезії ХХ століття „ше'ре ноу" („нова поезія"), який на сьогодні визначає обличчя всієї сучасної іранської поезії, – здійснено у руслі актуальної для сучасного мовознавства антропоцентричної парадигми, що зумовила зростання інтересу лінгвопоетичних студій до вивчення поетичної творчості в аспекті ідіостилю поета.

У дисертації зроблено спробу дослідити ідіостиль іранського поета із застосуванням виключно лінгвістичних підходів, зокрема, концептуального аналізу та когнітивних методик, які відкривають шлях до реконструкції таких категорій ідіостилю, як мовна картина світу та мовна особистість автора. На підставі концептуального аналізу, спрямованого на визначення домінантних для поетичної картини світу Сепехрі концептів, змодельовано концептосферу його творів, яка включає ядро, приядерну зону, ближчу та дальшу периферії. Проаналізовано мовні особливості поетичної картини світу Сепехрі: його образну систему, граматичні особливості та стилістичні засоби організації тексту. Аналіз образної системи здійснено на матеріалі метафоричних словосполучень бінарного типу із застосуванням когнітивних методик.

Застосування концептуального аналізу та когнітивних методик дало змогу визначити особливості когнітивного рівня поета як мовної особистості. Аналіз мовної реалізації ключових концептів та специфіки використання різноманітних мовних засобів висвітлив його вербально-семантичний рівень. На підставі узагальнення даних про перші два рівні сформульовано висновки щодо прагматичного рівня Сепехрі як мовної особистості.

Ключові слова: ідіостиль, мовна картина світу, поетична картина світу, мовна особистість, концепт, концептуальне поле, концептосфера, концептуальний аналіз, образна система, метафоричні сполучення бінарного типу, парадигма образу, граматичні та