LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістичні параметри кіноанонсу

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА


ПАНЧЕНКО СЕРГІЙ АРКАДІЙОВИЧ
УДК 811.161.1'38ЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ КІНОАНОНСУСпеціальність 10.02.02 – російська мова


Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Дніпропетровськ – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі загального та російського мовознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Міністерства освіти й науки України

Науковий керівник -

доктор філологічних наук, професор

Меншиков Ігор Іванович,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,

професор кафедри загального та російського мовознавства

Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор

Прадід Юрій Федорович,

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського,

декан факультету української філології і українознавства


кандидат філологічних наук, доцент

Гамалі Ольга Ігорівна,

Криворізький державний педагогічний університет,

завідувач кафедри російської філології та зарубіжної літератури


Захист відбудеться "23" січня 2009 року о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.08.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 1, кімн. 48

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (вул. Казакова, 8)


Автореферат розісланий "13" 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, М. C. Ковальчук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


В даний час кіноанонс як свого роду реклама запропонованих для перегляду фільмів займає все більше і більше місця у спеціалізованих виданнях, тижневиках, зокрема "Артмозаика" (АМ), "Теледом" (ТД), "Теленеделя" (ТН), і не тільки в них. І це цілком закономірно, оскільки кінофільм як продукт певної творчої діяльності вийшов далеко за межі свого традиційного місця збуту, якими були головним чином кінотеатри з їх обмеженими можливостями технічного характеру, і став предметом широкого попиту в найбільш масових системах комунікації: на телебаченні і в мережі Інтернет, – в системах, що мають не тільки величезний технічний потенціал, але і потенціал плану інформативного і плану рекламного.

Ще яких-небудь чверть століття тому навіть міському жителеві щодня пропонувалося небагато більше десятка фільмів (приблизно п'ять-шість, а в сільській місцевості, як правило, один в кінотеатрах і клубах; стільки ж по телебаченню). У останні ж роки – на порядок, щонайменше, більше: ті ж, скажімо, п'ять-шість в кінотеатрах і сотня, а то і не одна, по багатоканальному телебаченню, не кажучи про мережу Інтернет з її наповненням, що нічим не регламентується.

Природно, що індустрію кіновиробництва і кінопрокату супроводить індустрія рекламування фільмів. І тут можна говорити про два основні аспекти останньої: 1) рекламу повномасштабну, яку організують творці, а також власники кінострічок і яка має свою екстралінгвістичну специфіку; 2) рекламу, яку ми назвали б поточною, рекламу вже створених раніше фільмів, що навіть демонструвалися, запропонованих для привертання уваги глядача до того або іншого фільму, таку, що дозволяє глядачеві, і зокрема телеглядачеві або користувачеві мережі Інтернет, орієнтуватися в номенклатурі відповідного товару і зробити той або інший вибір, причому неважливо, який.

Головною формою поточної, за нашою термінологією, реклами фільмів є кіноанонс як дешевий і найдоступніший рекламний продукт і як певний суто мовний твір зі своїми лінгвістичними параметрами, що вимагають свого вивчення і опису як через специфічність його прагматики, так і внаслідок значної поширеності і великої різноманітності лінгвістичних структур, за допомогою яких цей текст створюється.

Проблематика кіноанонса – це одна з складових проблеми кінотексту, а відповідно, дискурсу і тексту в цілому, яка не раз розглядалася і лінгвістами, і представниками інших наук. Так, наприклад, кінотекст як особливе явище в цілому викликає стійкий інтерес дослідників в області філософії, семіотики, літературознавства і мистецтвознавства (Р. Барт, А.А. Горних, Ю.М. Лотман, М.Б. Ямпольський і ін.). Помітний внесок в лінгвістичне дослідження кінотексту і кіносценарію внесений О.Б. Івановою, Г.Г. Слишкіним і ін.

Значна увага в сучасній лінгвістичній літературі приділена вивченню різних видів тексту і дискурсу. Побудовано безліч визначень поняття тексту і різні класифікації видів і жанрів текстів, зокрема, багато цікавих ідей запропонували такі автори, як І.Р. Арнольд, Л.С. Бархударов, І.Р.Гальперін, Л.І. Зільберман, Ю.М. Лотман, І.П. Севбо, З.Я. Тураєва, М. Холлідей і багато інших. Проте, наскільки нам відомо, комплексне лінгвістичне дослідження тексту кіноанонса ще не було здійснене. Вивчення анонсів і їх окремих компонентів було проведене на матеріалі німецької мови (М.Б. Ворошилова, О.В. Голованова, Ю.В. Колодна, В.Б. Самбуєва), проте російськомовні анонси ще не отримали достатнього освітлення в теоретичних роботах.

Таким чином, актуальністьдослідження кіноанонсу як мовного твору зумовлена, з одного боку, затребуваністю сучасною наукою системних досліджень в області лінгвістики тексту, з іншого боку, важливістю таких видів мистецтва, як кінематограф і телебачення, зростаючою роллю реклами в сучасному світі, все більшим розповсюдженням рекламних текстів. Істотні при цьому когнітивна значущість досліджуваного жанру і неповнота його висвітлення в теоретичній літературі.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація орієнтована на вивчення проблем побудови тексту, розробкою яких активно займаються викладачі кафедри загального і російського мовознавства Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара в рамках наукової теми "Мова і час: актуальні процеси в сучасних слов'янських мовах".

Метароботи полягає у виявленні комплексної специфіки кіноанонсу як мовного твору, інтегрованій характеристиці його вербальних складових як засобів дії на адресата і описі основних видів російськомовних кіноанонсів шляхом розгляду їх когнітивного, структурного, семантичного, граматичного і функціонального аспектів.

Досягнення поставленої