LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістичні параметри кіноанонсу

мети передбачає вирішення таких задач:

- простежити за еволюцією теоретичних поглядів на поняття кінотексту і кіноанонсу;

- встановити загальнотеоретичні критерії виділення такого лінгвістичного феномена, як кіноанонс, і визначити його жанрову приналежність;

- визначити основні функції даного типу текстів;

- розглянути лінгвістичні прийоми побудови кіноанонсів і представити класифікацію існуючих видів кіноанонсів;

- проаналізувати способи здійснення прагматичної спрямованості анонсу;

- експериментально з'ясувати особливості сприйняття кіноанонсу споживачем.

Об'єктомдослідження є друкований російськомовний кіноанонс як специфічний різновид рекламного тексту, тобто безпосередньо тексти анотацій до фільмів, опубліковані як супровід до телепрограм, до відеокасет тощо.

Предметомдослідження є когнітивно-лінгвістичні особливості кіноанонсів, їх конструктивне наповнення.

Матеріаломдослідження стали близько 2000 текстів кіноанонсів, відібраних з періодичних видань "Теленеделя", "Артмозаика", "Телеміст" за 2005-2008 роки, а також текстове супроводження до відеокасет і компакт-дисків.

Методологія і методи роботи. Характер об'єкту, мета, завдання і загальний напрям пропонованого дослідження зумовили використання відповідних методів лінгвістичного аналізу, основним з яких є описовий метод з усім комплексом його прийомів. Використовувалися також прийоми кількісного аналізу і лінгвістичного експерименту.

Основним методологічним принципом дослідження прийнято вчення вітчизняних і зарубіжних лінгвістів про комунікативні структури і рівні структури мови, положення про єдність форми і зміст мовного знаку, згідно якому зв'язний текст повинен описуватися вичерпним чином: з одного боку, будь-яка інформація, що міститься в словесному матеріалі, повинна знаходити собі місце на тому або іншому з рівнів опису; з іншого боку, безліч цих рівнів повинна бути поєднана в безперервну послідовність так, щоб, по формулюванню Е. Бенвеніста, одиниці кожного рівня отримували своє значення тільки через співвіднесеність з одиницями безпосередньо наступного, більш високого рівня.

Науковановизна отриманих результатів полягає в тому, що дана робота є однією з перших спроб комплексної характеристики кіноанонсу як цілісної системи, що сформувалася, в якій відбиваються в сукупності екстра- та інтралінгвістичні чинники, і вивчення їх впливу на лінгвістичні характеристики тексту кіноанонсу шляхом з'ясування когнітивних, лексико-семантичних, граматичних і інших особливостей його організації. Сформульовано і визначено саме поняття кіноанонсу і антиципації в ньому. Вперше описані основні структурні типи кіноанонсів, засоби досягнення антиципації в анонсі.

Теоретичне значення дисертації полягає в її спрямованості на вирішення сучасних проблем природи тексту в цілому, і кіноанонсу як стислого рекламного тексту зокрема. Отримані результати сприятимуть подальшій розробці теорії тексту, глибшому осмисленню відносин між його компонентами; вони також вносять певний внесок до розвитку теорії стилістики в цілому.

Практичне значення роботи. Теоретичні положення, висновки і матеріали дисертації можуть бути використані в процесі підготовки вишівських курсів лінгвістики тексту, стилістики і граматики російської мови, спецкурсів по стилістиці, при написанні студентами дипломних і курсових робіт, а також в практиці анонсування творчого продукту самого різного призначення.

Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи обговорювалися на ІІ і ІІІ Міжнародних конференціях "Лексико-граматичні інновації в сучасних східнослов'янських мовах" (Дніпропетровськ, 2005, 2007), VII Міжнародному науковому семінарі "Пред'явлення світу в гуманітарних дискурсах XXI століття" (Луганськ, 2008), Всеукраїнській конференції "Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземців у вищих навчальних закладах України" (Дніпропетровськ, 2008), а також на підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу Дніпропетровського національного університету (2006-2008).

Публікації. Основні положення і результати дослідження відображено в п'яти статтях, чотири з яких надруковані в провідних наукових виданнях, що входять до затвердженого ВАК України списку спеціалізованих видань.

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (293 позиції) і двох додатків. Основний зміст дисертації викладений на 169 сторінках, загальний обсяг роботи – 205 сторінок. Основний зміст доповнюється однією таблицею.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ


У Вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, сформульовано мету й завдання дисертації, окреслено теоретико-методологічні засади дослідження, визначається об'єкт та предмет роботи, її джерельна база, вказується її зв'язок з науковими програмами, планами, визначено наукову новизну, теоретичне та практичне значення одержаних результатів, подано інформацію про апробацію та публікацію результатів дослідження.

У першому розділі дисертації "Лінгвістичні аспекти дослідження кіноанонсу" розглянуто теоретичні основи вивчення лінгвальної специфіки кіноанонсу, тут аналізуються кінотекст як складний мовний твір і анонс фільму як особливий вид тексту.

У параграфі "Кіноанонс як складова кінотексту" йдеться про те, що існує така лінгвістична реалія, як кінотекст, і як змістовна система ця реалія є свого роду первинним документом, на основі якого формуються фрагменти і вторинні документи і тексти: назва фільму, рецензія, реклама, а також безпосередній предмет нашого дослідження – кіноанонс. За відсутності в русистиці чіткого визначення кінотексту, якої-небудь вказівки на власне лінгвістичний статус подібної мовної побудови і його термінологічного позначення, ми розуміємо кінотекст як складний мовний твір, що є комплексом текстів, пов'язаних з фільмом. У цей комплекс можна включити наступні компоненти.

1. Текст, який виноситься на огляд до перегляду фільму:

- назва фільму, яка може функціонувати як своєрідний самостійний твір, представлений, наприклад, на афіші;

- місце випуску фільму;

- жанр;

- відомості про творців фільму (режисер, сценарист і т. п.);

- анотація до фільму, яка призначена для короткого викладу змісту фільму і його особливостей в рекламних цілях або для інформування глядачів про характер кінопродукту;

2. Безпосередньо сам фільм:

- мова героїв фільму;

- мова коментатора (закадровий текст);

- титри;

- сукупність мовних і культурологічних характеристик, присутніх в кінофільмі, певні фонові знання, пов'язані з ним.

3. Створена після перегляду фільму документально оформлена реакція громадськості на фільм.

У нашому