LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістичні параметри кіноанонсу

тексту.


ВИСНОВКИ


Існує колосальна різноманітність текстів, у функціональну безліч яких входить і кінотекст. На основі цієї реалії, яка є первинним документом, виникають фрагменти кінотексту і вторинні документи: назва фільму, рецензія, реклама, а також такий комерційний продукт, як безпосередній предмет нашого дослідження – кіноанонс. Еволюція самого кінематографа стала причиною еволюції теоретичних поглядів на поняття кінотексту і кіноанонсу, в результаті якої кінотекст можна охарактеризувати як повідомлення, засноване на зоровому, лінгвістичному і звуковому кодах.

Кіноанонс – це самостійний мовний твір, що містить в собі фрагментарну (часто з елементом інтриги) інформацію про запропонований до показу фільм, оформлений композиційно і синтаксично, який має прагматичну установку на залучення уваги потенційного глядача до кінофільму, що анонсується.

Кіноанонс є особливим жанром масової комунікації, основними функціями якого є інформативна (когнітивна) і рекламна. Його специфіка – стислість, анонімність і вторинність як документа, що обмежує творчість творців вже заданим змістом і сюжетом. У завдання кіноанонсу входить, в першу чергу, інформування про фільм, його рекламування і навіть якоюсь мірою його нав'язування потенційному глядачеві.

Власне текст кіноанонсу, не зважаючи на його обмежений об'єм, відрізняється значною різноманітністю своєї синтаксичної структури в рамках двох синтаксичних одиниць: речення і надфразової єдності, або складного синтаксичного цілого, представлених відповідно кіноанонсами мінімальної конфігурації і кіноанонсами – надфразовою єдностями.

Прагматично орієнтуючи той або інший анонс, його укладачі використовують різноманітні лінгвістичні і екстралінгвістичні засоби, що відносяться до різних рівнів мови, і зокрема засоби графічні, такі, що дозволяють поєднувати шрифти різних розмірів, виділяючи або найбільш значущі або несподівані частини повідомлення. Типовим є також широке використання яскравої, образної лексики, прикметників з оцінюючим значенням, власних назв, іменників, дієслів, що виражають активні, швидкі, вражаючі дії, характеризують героїв фільмів по їх соціальному статусу або суспільному положенню, часто в теперішньому часі, числівників, що дають фактологічну інформацію про час створення фільму і час подій, що відбуваються в ньому, і т.п.

На прагматику кіноанонса орієнтовані і семантичні блоки, що включаються в нього, містять відомості про заслуги виконавців і творців фільму, оцінну частину, що базується на хвалебних епітетах; цитування відомих осіб, що є авторитетами в різних областях діяльності, що позитивно оцінюють даний фільм тощо.

Важливою рисою кіноанонсу є антиципація – попереднє знайомство потенційного глядача фільму з його особливостями з метою викликати інтерес і бажання даний фільм подивитися. Засоби створення антиципации можуть бути граматичними і лексичними.

У анонсах, не зважаючи на їх яскраво виражену прагматичну спрямованість, порівняно рідко використовуються тропи, і лише в окремих текстах можна зустріти метафори, метонімію, повтор, порівняння, оксюморон, антономасiю, епітет.

В результаті експерименту були отримані списки атрактивних слів, які складають основу для виникнення "позитивного" відношення читача, тобто таких асоціацій, які зрештою приведуть до формування інтересу до фільму і його перегляду. Певні лексичні групи і особливості основного тексту кіноанонсу формують його образ, будучи основою складного комплексу асоціацій, що виникають в свідомості адресата. Найпоширенішими є асоціації, пов'язані з сім'єю, взаєминами чоловіка і жінки, смертю, страхом і т.п.

Подальша розробка проблем лінгвістичної специфіки кіноанонсу і пов'язаних з ним інших складових кінотексту може бути здійснена не тільки в руслі русистики і реклами, але і у зв'язку з загальнолінгвістичними проблемами, такими, зокрема, як мовна картина світу, прагматика тексту, мовні засоби впливу на суспільну свідомість тощо.

Основні положення дисертації відображено в таких публікаціях:

 • Панченко С.А. Киноанонс как специфический лингвистический феномен / С.А. Панченко // Англістика та американістика. Зб. наук. праць. – Вип.3. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С.58 – 61.

 • Панченко С.А. Киноанонс и его составные части / С.А Панченко // Вісник ДНУ. Серія Мовознавство. – 2007. – № 4/2. – С. 178 – 183.

 • Панченко С.А. Антиципация как специфический признак киноанонса / С.А. Панченко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – Вип. 75 (3). – Кіровоград, 2008. – С. 166 – 168.

 • Панченко С.А. О некоторых лингвистических параметрах анонса как речевого произведения / С.А. Панченко // Наукові записки Луганського національного університету. Зб. наук. праць. – Випуск УІІІ. – Луганськ, 2008. – Том 1. – С.101 – 111.

 • Панченко С.А. Проблема восприятия киноанонса потребителем (экспериментальный аспект) / С.А. Панченко // Лингвистика. Лингвокультурология. Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С.106 – 114.

 • Панченко С.А. Кинотекст как когнитивный феномен / С.А. Панченко // Лексико-грамматические инновации в современных восточнославянских языках. Материалы ІІ Международной научной конференции. Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – С. 327–328.

 • Панченко С.А. Аннотации к фильму и их классификация / С.А. Панченко // М-ли підсумкової наукової конференції викладачів ДНУ "Філологічні науки" – Дніпропетровськ: Пороги, 2006. – С.45–46

 • Панченко С.А. Особенности построения киноанонса / С.А. Панченко // Лексико-грамматические инновации в современных восточнославянских языках. Материалы ІІІ Международной научной конференции. Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – С. 45–47.

 • Панченко С.А. Текстовые признаки кинокомплекса / С.А. Панченко // М-ли підсумкової наукової конференції викладачів ДНУ "Філологічні науки" – Дніпропетровськ: Пороги, 2006. – С. 88 – 90.

 • Панченко С.А. Киноанонс как лингвометодическая проблема / С.А. Панченко // Актуальные проблемы обучения иностранных студентов. Материалы 10-й межвуз. конф. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 121 – 122.

  АНОТАЦІЯ

  Панченко С.А. Лінгвістичні параметри кіноанонсу. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 – російська мова. – Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.

  Дисертація присвячена аналізу і систематизації лінгвістичних особливостей російськомовних кіноанонсів як особливого виду тексту, визначено їх функції та композицію. У роботі обґрунтовується лінгвістичний статус кіноанонса, пропонується його дефініція, а також подається класифікація цих текстів з урахуванням їх структурних характеристик. У дослідженні запропоновано поняття антиципації в анонсі та проаналізовано засоби її створення. Експериментально досліджено


 •