LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістичні та екстралінгвістичні дослідження номінації жовтого кольору (на матеріалі фразеології англійської та української мов)

золотий вік – найкращий період; золотий лоб – дуже розумний; золотий дощ – великі прибутки; золоті уста – дотепний; золоті руки – професіонал тощо [7; 8].

Слід зазначити, що ще з давніх-давен золотий колір відрізнявся від жовтого. Так, в єгиптян цей колір пов'язувався з богом сонця Ра; в Індії цей колір символізував істину; в Китаї – просвітлення; античні греки бачили в золотому кольорі знак розуму та безсмертя тощо. Також у міфології, фольклорі золотий колір – колір мудрості, казкових здібностей. Всі ми пам'ятаємо таких казкових персонажів як золота рибка, золотий півник тощо. Золотисту рясу православні священики одягають тільки на великі церковні свята – Різдво, Стрітення, Вознесіння, в недільні дні, а також в дні пам'яті апостолів та святителів. В алхімії чотири кольори символізували чотири етапи алхімічного процесу: чорний символізував душу в первинному стані, тобто первинний матеріал; білий – перше перетворення, отримання ртуті; червоний символізував пристрасть, його речовина сірка; золотий символізував кінцевий результат – отримання золота та філософського каменю.

У фразеології англійської та української мов також існують одиниці з кольоропозначенням золотий / golden, які означають гроші, золото, наприклад: golden handshake – грошовий подарунок; golden calf – золотий телець, влада грошей; the goose that laid the golden eggs – курка, що несе золоті яйця, джерело прибутку // золоте дно – невичерпне джерело прибутків; золотий телець – багатство, гроші; золотий дощ – великі прибутки; золотий мішок – капітал, багатство тощо [7; 8].

Також у англійській фразеології ми знаходимо приклади одиниць із кольоропозначенням golden, в яких колір асоціюється з певними власними назвами: golden city – золоте місто (Сан-Франциско); golden empire/ golden state – штат Каліфорнія; knights of the Golden Circle – прізвисько ку-клус-кланівців; land of the golden fleece – країна золотого руна /Австралія тощо.

На нашу думку, лінгвістичні та екстралінгвістичні дослідження жовтого кольору є багаторівневими, і часто навіть протилежними: як позитивними, так і негативними; іноді синонімічними в різних мовних спільнотах, іноді безеквівалентними. Ми можемо спостерігати протилежні значення та символи жовтого кольору в західних та східних культурних спільнотах, але в результаті взаємного впливу культур, подекуди ці значення проникають із однієї культури в іншу та приживаються у ній. Також цікавим є приклад із золотим кольором, який є позитивним у світобаченнях усіх народів, що проявляється у мові, зокрема у фразеології.

Колір рідко сприймається як ізольований концепт, ми постійно асоціюємо його ще з чимось (жовтий – сонце, жовтий – старість, жовтий – боягузтво тощо), тому кожне окреме сприйняття буде різним, залежно від багатьох чинників, що впливають на конкретний випадок. Голий фізикалізм кольору постійно одягнений у пишні форми антропоцентризму.

Отже, дослідивши фразеологічні одиниці англійської та української мов, до складу яких входять лексеми на позначення жовтого кольору можна стверджувати, що в момент утворення ФО колоронім входить до її складу у своєму первинному значенні або, рідше, набуває такого семантичного відтінку, який приписують значенню самого кольору. Колороніми у складі ФО мають різний ступінь деактуалізації. Певний відсоток становлять фразеологізми, до складу яких лексеми на позначення кольору увійшли в прямому значенні. У деяких інших випадках психологічне тлумачення кольору було основним при утворенні значення фразеологізму. Незважаючи на деякі розбіжності у вживанні назв кольорів у різних мовах, переважна більшість ФО при перекладі зберігає свою структуру.

Ми зробили спробу зіставити вживання колороніму жовтий у складі фразеологізмів двох мов: англійської та української. На нашу думку ця проблема є надзвичайно цікавою і потребує подальшого детального вивчення стосовно інших кольорів, їх емотивних характеристик, проблем перекладу тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 • Kay P. Color // Key terms in language and culture. – New-York: Alessandro Duran Blackwell Publishers, 2001. – P. 27-29

 • Лилли Саймон и Сью. Сила цвета и цветотерапия: Используйте преобразующие силы света и цвета для здоровья и благополучия / Пер. с англ. – СПб.: Изд-во "ДИЛЯ", 2006. – 96 с.

 • Цвет в нашей жизни / Хрестоматия по психологии (из серии "Познать человека") // Сост. Криулина А.А. – Курск: Онтология 1993. – 128 с.

 • Birren F. Color psychology and color therapy: A factual study of the influence of color on human life. – N.Y.: Putnam press, 1961. – 302 p.

 • Яньшин П.В. Эмоциональный цвет: Эмоциональный компонент в психологической структуре цвета. – Самара: Изд-во Сам ГПУ, 1996. – 218 с.

 • Свет и цвет в славянских языках / Еd. By Kardy Gadanyi. – Melbourne: Academia Press, 2004. – 260 с.

 • Словник фразеологізмів української мови / Укл. В.М. Білоноженко, І.С. Гнатюк, В.В. Дятчук. – К.: Наукова думка, 2003. – 1098 с.

 • Англо-український фразеологічний словник / За ред. К.Т. Баранцева. – К.: Радянська школа, 1969. – 1052 с.


  Матеріал надійшов до редакції 11.04. 2007 р.

  Гуменюк И.И. Лингвистические и экстралингвистические исследования цветообозначения желтый в английской и украинской фразеологии.

  Настоящая работа является попыткой анализа различных лингвистических и экстралингвистических исследований желтого цвета, сравнения символических значений данного цветообозначения в абсолютно разных языках и культурных обществах; особое внимание уделяется фразеологизмам с этим цветообозначением.

  Humenyuk I.I. Linguistic and exterior linguistic research of yellow color name in English and Ukrainian idioms.

  This article is an attempt to analyse different linguistic and exterior linguistic investigations of yellow colour and to compare the symbolic meanings of this colour in different language and cultural communities; special attention is paid to idioms with this colour name. •