LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори наповнення семантичних полів у сучасній російській літературній мові (семантичне поле вік)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТПОЛОВИНКО Олена ОлексіївнаУДК 811.161.1'37ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ ФАКТОРИ

НАПОВНЕННЯ СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ

У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

(семантичне поле вік)Спеціальність 10.02.02 – російська мова


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Дніпропетровськ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі загального та російського мовознавства Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Меншиков Ігор Іванович,

професор кафедри загального

та російського мовознавства

Дніпропетровського національного університету


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

ПрадідЮрій Федорович,

Кримський юридичний інститут

Національного університету внутрішніх справ МВС України,

проректор з наукової роботи


кандидат філологічних наук, доцент

Зірка Віра Василівна,

завідувач кафедри іноземних мов Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (Дніпропетровське відділення)


Провідна установа Харківський національний педагогічний університет

ім. Г.С. Сковороди Міністерства освіти і науки України, м. Харків

Захист відбудеться 27 квітня 2006 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13, корпус 1, філологічний факультет, ауд. 804.


Із дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, 8.


Автореферат розіслано "27" березня 2006 року.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради М.С. Ковальчук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Слова, як відомо, формують мовну картину світу, об'єднуючись у лексико-семантичні групування на базі спільних семантичних компонентів. Усвідомлення того, що словниковий склад мови являє собою не механічну сукупність окремих лексем, а взаємопов'язану й взаємозумовлену систему відповідних одиниць, спонукає мовознавців розглядати не ізольовані слова, а різного роду групування слів, що представлені у свідомості носіїв мови й ілюструють особливості усієї системи: її цілісність, неперервність, ієрархічну будову.

Питання про сутність і статус семантичного поля (СП) щодо інших системних об'єднань лишається дискусійним. Зокрема не спостерігаємо одностайності у тому, який критерій повинен інтегрувати слова в одне семантичне поле, чи є воно явищем екстралінгвістичним чи провідну роль у його формуванні відіграють власне лінгвістичні чинники.

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена, в першу чергу, тим, що воно відображає загальний механізм розгляду лексико-семантичної системи мови, торкається ще не зовсім вирішених проблем, пов'язаних із дослідженням лексичних мікросистем, і зокрема семантичного поля, як найбільш об'ємної й лінгвістично значущої множини слів. Актуальне й наповнення досліджуваного СП – вікова лексика. Вік – одна з соціально вагомих категорій, оскільки безпосередньо пов'язана з біологічним, психічним і соціальним розвитком особистості, із стратегією її поведінки, діяльності, спілкування, соціальною роллю. Крім того, вікові ознаки мають принципове значення й для інших об'єктів навколишньої дійсності: тваринного й рослинного світу, неживих предметів і багатьох явищ. Чисельність і активне використання в усіх видах мовленнєвої діяльності слів і словосполучень, що характеризують особу чи предмет за віковою ознакою, пояснюється їхнім важливим функціональним призначенням і комунікативними потребами носіїв мови.

Дисертація є частиною державного плану науково-дослідної роботи "Актуальні проблеми русистики й загального мовознавства", що розробляється на кафедрі загального і російського мовознавства Дніпропетровського національного університету.

Мета роботи полягає в тому, щоб вивчити й описати основні фактори лінгвістичного та екстралінгвістичного характеру, що зумовлюють у сучасній російській мові лексичне наповнення семантичних полів взагалі й семантичного поля вік зокрема. Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких завдань:

  • встановити співвідношення між поняттями семантичного поля й інших семантичних групувань слів, визначити умови перетину цих понять на лексичному рівні;

  • визначити процедуру формування семантичного поля як лінгвістичної категорії;

  • виділити екстралінгвістичні чинники включення слів до семантичного поля вік, пов'язані з предметно-логічним знанням про навколишній світ;

  • описати семантико-функціональні параметри вікової лексики та її специфіку щодо людини й інших об'єктів і явищ.

Об'єктом дослідження є семантичне поле вік як фрагмент лексичної системи, що ілюструє складну й специфічну для російської мови картину світу.

Предмет дисертаційного дослідження – лексика російської мови, що характеризує вік людини, тварини, рослини, речей і навіть абстрактних явищ.

Матеріал дослідження охоплює лексичні одиниці, що характеризують вік, вилучені методом суцільної вибірки з Большого толкового словаря русского языка С.О. Кузнєцова і Фразеологического словаря русского языка А.І. Молоткова. Крім того, використовувалися матеріали інших тлумачних словників російської мови, Словообразовательного словаря русского языка О.М. Тихонова, а також робіт соціологічного, психологічного, педагогічного, біологічного характеру, пов'язаних з віковою періодизацією життєвого циклу людини й особливостями розвитку тварин і рослин.

Поставлені завдання й загальний напрямок дисертації визначили головний метод дослідження, яким є метод описовий з такими його прийомами, як компонентний аналіз, лінгвістичний експеримент, інваріантний аналіз, внутрішньомовне зіставлення.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній конкретизовано ті аспекти різних семантичних групувань слів, що безпосередньо пов'язані з формуванням найбільш загальної категорії цього плану – семантичного поля. У дисертації сформульовано загальні принципи конструювання семантичних полів; представлено структуру семантичного поля вік у російській мові (ядро, центр і периферія з відповідним лексичним наповненням); розширено межі цього поля внаслідок включення в нього усих лексем, що відображають часові межі існування не