LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі

Хом'як І.М. Соціальний характер проблеми учнівської грамотності // Рід-на школа.- 1996.- № 3.- С. 53-55.

5. Хом'як І.М. Щоб вільно володіти мовою // Нова педагогічна думка.-

29

1996.- № 2.- С. 47- 49.

6. Хом'як І.М. Грамотність учня – результат майстерності вчителя // Диво-слово.- 1996.- № 9.- С. 35-39.

7. Хом'як І.М. Лінгвістичні змагання. Роль конкурсів у підвищенні орфо-графічної грамотності учнів // Нова педагогічна думка.- 1996.- № 4.- С. 46-48.

8. Хом'як І.М. Два нестандартних уроки з мови // Дивослово.- 1997.- № 1.- С. 40-44.

9. Хом'як І.М. Середовище і формування учнівської грамотності // Рідна школа.- 1997.- № 5.- С. 53-56.

10. Хом'як І.М. Навчання орфографії в умовах інтерферуючих впливів // Дивослово.- 1997.- № 7.- С. 52-56.

11. Хом'як І.М. На шляху до виховання грамотних учнів // Нова педагогіч-на думка.- 1997.- № 2.- С. 54-55.

12. Хом'як І.М. Порівняльний прийом у системі навчання орфографії // Ди-вослово.- 1997.- № 11.- С. 29-33.

13. Хом'як І.М. ...І орфографічна грамотність // Рідна школа.- 1997.- № 11.- С. 30-32.

14. Хом'як І.М. Єдність усного і писемного мовлення // Нова педагогічна думка.- 1997.- № 4.- С. 36-37.

15. Хом'як І.М. Основа формування в учнів орфографічних навичок // Нова педагогічна думка.- 1998.- № 1.- С. 95-99.

16. Хом'як І.М. Вибір способів і характеру навчання правопису // Нова пе-дагогічна думка.- 1998.- № 3.- С. 37-41.

17. Хом'як І.М. Алгоритмування навчального матеріалу з орфографії // Ди-вослово.- 1999.- № 5.- С. 18-20.

18. Хом'як І.М. Навчання орфографії в сучасних умовах // Українська мова і література в школі.- 1999.- № 2.- С. 4-6.

19. Хом'як І.М. Навчання орфографії в сучасних умовах (продовження) // Українська мова і література в школі.- 1999.- № 3.- С. 12-15.

20. Хом'як І.М. Писемний вид мовленнєвої діяльності // Наука і освіта.- 1999.- № 3-4.- С. – 112-114.

21. Хом'як І.М. Визначення орфограми у писемному мовленні // Дивосло-во.- 2000.- № 2.- С. 23-31.

22. Хом'як І.М. Навчання орфографії на фонетико-орфоепічній основі // Нова педагогічна думка.- 2000.- № 1.- С. 53-60.

23. Хом'як І.М. Практика навчання орфографії в загальноосвітній школі // Українська мова і література в школі.- 2000.- № 4.- С. 14-17.

24. Хом'як І.М. Взаємодія літературної мови і діалектів // Дивослово.- 2000.- № 10.- С. 12-14.

25. Хом'як І.М. Навчаймо орфографії у зв'язку з фонетикою та орфоепією // Урок української.- 2001.- № 1.- С. 34-36.

30

26. Хом'як І.М. Вивчення орфографії на морфологічній основі // Україн-ська мова і література в школі.- 2001.- № 3.- С. 7-11.

27. Хом'як І.М. Оптимальний вибір методів і прийомів вивчення орфогра-фії // Актуальні проблеми сучасної філології: Філологічні студії.- Рівне, 1994.- С. 95-103.

28. Хом'як І.М. Передумови підвищення орфографічної грамотності учнів // Актуальні проблеми сучасної філології: Наукові записки Рівненського педінсти-туту. Філологічні студії. Т. 2.- Рівне, 1995.- С. 146-160.

29. Хом'як І.М. Базові поняття орфографії // Сучасна філологія: проблеми, пошуки, знахідки: Збірник наукових праць. Випуск ІУ.- Рівне, 1996.- С. 39-43.

30. Хом'як І.М. Роль мовленнєвої культури у процесі становлення учнівсь-кої грамотності // Формування національної самосвідомості студентів вищих на-вчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл: Збірник наукових праць. Ч. І.- Київ - Кривий Ріг, 1996.- С. 92-97.

31. Хом'як І.М. Система навчання орфографії в інтерферованому мовленнє-вому середовищі // Дидактична система К.Д.Ушинського в сучасній загально-освітній школі: Наукові записки РДПІ. Випуск 4.- Рівне, 1998.- С. 162-166.

32. Хом'як І.М. Навчання орфографії в загальноосвітній школі // Актуальні проблеми сучасної філології: Мовознавчі студії. Випуск 7.- Рівне, 1999.- С. 46-51.

33. Хом'як І.М. Шляхи підвищення ефективності навчання орфографії // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збір-ник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 12. Ч. П.- Рівне, 2000.- С. 120-122.

Статті в наукових збірниках матеріалів конференцій

34. Хом'як І.М. Дотримання правописних норм – важлива умова професіо-налізму // Українська періодика: історія і сучасність: Доповіді та повідомлення П Всеукраїнської науково-практичної конференції.-Львів–Житомир, 1994.- С. 96-97.

35. Хом'як І.М. Реалізація виховного потенціалу на уроках вивчення орфо-графії // Педагогіка єдиного і цілісного миру: Науково-методичний збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції.-Рівне, 1995.- С.180-181.

36. Хом'як І.М. Дидактичні принципи навчання орфографії // Актуальні проблеми вищої педагогічної і загальноосвітньої школи: Збірник матеріалів між-вузівської науково-практичної конференції.- Рівне, 1995.- С. 80-83.

37. Хом'як І.М. Вплив мовленнєвого середовища на грамотність учнів // Традиції виховання у світовій народній педагогіці: Матеріали Міжнародної на-уково-практичної конференції. Ч. П.- Київ – Рівне, 1995.- С. 99-102.

38. Хом'як І.М. Принципи орфографії та їх роль у становленні української державної мови // Б.Хмельницький – славний син і видатний гетьман України: Матеріали доповідей і повідомлень Рівненської міжрегіональної науково-прак-тичної конференції.- Рівне, 1995.- С. 118-121.

39. Хом'як І.М.Використання алгоритмів у процесі навчання орфографії //

31

Актуальні проблеми впровадження нових педагогічних технологій та інновацій у навчальний процес сучасної школи: Матеріали міжвузівської науково-прак-тичної конференції.- Рівне, 1995.- С. 125-127.

40. Хом'як І.М. Методи опосередкованого формування у студентів орфо-графічних умінь і навичок // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літератур-них і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах: Матеріали Всеукра-їнської науково-практичної конференції.- Рівне, 1995.- С. 78-80.

41. Хом'як І.М. Словникова робота на уроках вивчення орфографії // Укра-їнська письменницька мемуаристика та її використання у вузі і школі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Рівне, 1996.- С. 49-51.

42. Хом'як І.М. Організаційні форми навчання орфографії // Шляхи підви-щення ефективності викладання української мови та літератури: Збірник матеріа-лів Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Київ: Знання, 2000.- С. 109-113.

Анотація

Хом'як І.М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мо-ви в основній школі.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови.- Націо-нальний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова, Київ, 2002.

Дисертація присвячена теоретико-експериментальному дослідженню проблеми формування у школярів орфографічних навичок в умовах інтерферу-ючих впливів, спричинених мовленнєвим середовищем. Аналізується нова кон-цепція навчання орфографії в сучасній школі, згідно з якою подається методична система, що передбачає порядок роботи, пов'язаний з послідовними етапами на-вчальної діяльності, які складають структуру