LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові

23


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ГОНЧАРОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 811.111′373


ЛінгвоаксіологічнА СЕМАНТИКА агентивних номінативних одиниць ІЗ ФОРМАНТОМ -er

у сучасній англійській мовіСпеціальність 10.02.04 – германські мови

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наукДОНЕЦЬК – 2006

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано на кафедрі англійської філології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.Науковий керівник доктор філологічних наук, професор
Омельченко Лариса Федорівна,

Київський національний лінгвістичний університет, професор кафедри граматики та історії англійської мови


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Левицький Андрій Едуардович,

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
професор кафедри теорії та практики перекладу

з англійської мови

кандидат філологічних наук, доцент

Гонта Ігор Анатолійович,

Київський університет туризму, економіки і права, доцент кафедри іноземних мов


Провідна установа Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, кафедра лексикології і стилістики англійської мови, Міністерство освіти і науки України, м. ОдесаЗахист відбудеться "16" лютого 2006 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Донецькому національному університеті за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.Автореферат розіслано "12" січня 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Н.В. ПирлікЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Сучасна лінгвоаксіологія кінця ХХ – поч. ХХІ століття характеризується тенденцією до активізації досліджень, спрямованих на вивчення ціннісних переосмислень семантики всіх її об'єктів (М.І.Мостовий, Н.Г.Іщенко, Ю.А.Зацний, А.Е.Левицький, О.А.Земська, Т.М.Антонченко, О.М.Вольф, І.О.Голубовська, О.В.Тищенко). Зокрема, лексико-семантичний фонд сучасної англійської мови має значний потенціал функціонально-структурних одиниць із аксіологічною семантикою, які потребують комплексного аналізу в аспекті їх національно-культурної специфіки.

Виявлення аксіологічної динаміки функціонально-структурних номінацій у національно-культурному вимірі зумовлене, з одного боку, поглибленим інтересом дослідників до проблем функціонування національних варіантів мов (В.І.Заботкіна), а з іншого, – до з'ясування специфіки ціннісної картини світу певної лінгвокультури, передусім англомовної (Л.Ф.Омельченко, М.М.Полюжин, Г.І.Приходько, О.Л.Бєссонова), а також російсько- та україномовної (Т.І.Вєндіна, О.О.Селіванова, Ф.С.Бацевич, Т.А.Космеда, Г.П.Вишневськата ін.).

Виходячи з такої постановки питання, на часі є аналіз механізмів формування аксіологічного смислу, концептуально-семантичних та ономасіологічних просторів аксіологічних переосмислень номінативних одиниць англійської мови на позначення людини – виконавця певного виду діяльності. Основні напрямки аксіологічних змін агентивних номінацій щодо оцінної шкали та інших структурно-семантичних і прагматичних параметрів оцінки вимагають також нових методів і підходів до розкриття соціокультурної суті цих утворень.

Окрім того, аксіологічна семантика функціонально-структурних агентивних номінацій у сучасній англійській мові відкриває нові наукові перспективи в сфері визначення інтра- й екстралінгвальних чинників, які сприяють появі нових номінацій, з'ясуванню їх стилістичної цінності, соціальної детермінації, дериваційної активності та продуктивності. Дослідження такого характеру сприятимуть розширенню теоретичної бази функціонально-ономасіологічної та комунікативної композитології (О.С.Кубрякова, Л.Ф.Омельченко, О.О.Селіванова та ін.).

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлюється його спрямованістю на інтеграцію структурно-семантичного, аксіологічного й ономасіологічного підходів до аналізу агентивних номінативних одиниць із формантом -er, щодозволить визначити основу вторинної номінації як процесу, виявити напрямки аксіологічних переосмислень семантики цих одиниць та джерела утворення нових номінацій на позначення людини як діяча. Дисертаційна праця актуальна також своєю орієнтацією на вивчення структур людського знання та ментальних процесів, покладених в основу вторинної номінації.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах комплексної наукової програми НПУ ім. М.П.Драгоманова „Дослідження проблем гуманітарних наук", входить до плану науково-дослідної роботи кафедри англійської філології і є складовою частиною комплексної теми: „Проблемні питання сучасної англійської мови". Тему затверджено вченою радою Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова (протокол № 5 від 28 грудня 2000 р).

Мета дисертації полягає у виявленні лінгвоаксіологічної семантики агентивних номінативних одиниць із формантом -er сучасної англійської мови та визначенні специфіки їх творення шляхом кластерного аналізу й логіко-семіотичного моделювання.

Досягнення поставленої мети потребувало вирішення таких завдань:

1) з'ясувати лінгвоаксіологічні засади утворення агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові;

2) визначити шляхи аксіологічних переосмислень семантики агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові;

3) проаналізувати структурно-семантичні особливості аксіологічно маркованих агентивних номінативних одиниць із формантом -er;

4) здійснити агломеративнуконцептуалізацію макрополя "Людина-діяч" з позицій ономасіологічного