LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові

підходу;

5) охарактеризувати аксіологічно марковані агентивні номінативні одиниці з формантом -er у концептосферах відповідно до семіотичних опозицій.

Об'єкт дослідження становлять агентивні номінативні одиниці з формантом
-er у сучасній англійській мові, що належать до категорії складних та складнопохідних (парасинтетичних) утворень.

Предметом дисертації є лінгвоаксіологічний аспект семантичної структури агентивних номінативних одиниць із формантом -erу сучасній англійській мові.

Матеріалом для дисертаційної роботи послужили 950 номінативних одиниць із формантом -er на позначення людини-діяча, вилучених методом суцільної вибірки з таких лексикографічних джерел: Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (OALDCE), Collins Cobuild English Dictionary (CCED), Longman Dictionary of Contemporary English (LDCE), The Shorter English Dictionary on Historical Principles (SEDHP), R.Chapman (American Slang) (DAS), New Webster's Dictionary and Thesaurus of the English Language (NWDT), Новый Большой Англо-русский словарь під загальним керівництвом академіка Ю.Д.Апресяна (для коректного тлумачення й інтерпретації семантики агентивних номінативних одиниць із формантом -er зі сфери розмовного мовлення). Вибір саме цих номінативних одиниць мотивований тим, що, по-перше, такі одиниці (похідні, складнопохідні та словосполучення з формантом -er) з погляду аксіологічної маркованості ще не були предметом аналізу дослідників, по-друге, обравши для аналізу агентиви з формантом -er, що містять у своїй структурі емоційно-оцінний компонент, ми вводимо в науковий обіг новий мовний матеріал, який демонструє загальні тенденції культурного розвитку англомовних соціумів.

Методи дослідження. Мета й завдання роботи, специфіка її об'єкта й фактичного матеріалу, різноплановий характер проблеми зумовили необхідність застосування комплексної методики: методу словникових дефініцій та елементів компонентного аналізу, за допомогою яких було визначено шляхи асіологічних переосмислень семантики агентивних номінативних одиниць із формантом -er; контент-аналізу і кластерного методу, що дозволило здійснити обчислення кількісно-якісних показників агентивних номінацій макрополя "Людина-діяч"; логіко-семіотичного моделювання й семантичних опозицій, які дали змогу виявити особливості аксіологічної семантики агентивів у кожній концептосфері.

Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній уперше в науковий обіг введено термін "агентивна номінативна одиниця з формантом -er"; виявлено інтралінгвальні й екстралінгвальні чинники, які сприяють переосмисленню семантики цих одиниць; здійснено компонентний аналіз продуктивних моделей складнопохідних слів та композитів із формантом -er і моделей словосполучень, що з лінгвоаксіологічних позицій формують портрет людини як діяча.

Теоретичне значення дослідження. У дисертаційній праці розширюються теоретичні здобутки когнітивної ономасіології та функціональної композитології у напрямі осмислення ціннісних імперативів культури в теорії словотвірної номінації. У зв'язку з цим лексична семантика агентивних номінативних одиниць із формантом -er розглядається в новому ракурсі – з позицій аксіологічних переосмислень шляхом ономасіологічного, кластерного та концептуального аналізів. Специфіка творення агентивних номінативних одиниць із формантом -er уточнює питання про джерела та процеси вторинної номінації у сучасній англійській мові.

Висновки компонентного аналізу аксіологічно маркованих агентивних номінативних одиниць із формантом -er є теоретичним підґрунтям для подальшого дослідження процесів вторинної номінації у сучасній англійській мові.

Практичне значення здобутих результатів пов'язується з можливістю їхнього застосування при викладанні курсів з "Лексикології англійської мови" (розділ "Словниковий склад сучасної англійської мови", "Словотвір"), спецкурсів зі "Словотвірної семантики" для магістрантів та аспірантів з англійської філології, а також при укладанні словників із сучасного англійського словотвору.

Особистим внеском дисертантки в розробку досліджуваної проблематики є логіко-семіотична категоризація агентивних номінативних одиниць із формантом -er за концептосферами з урахуванням їх ономасіологічної структури та семантичних опозицій, а також кластерний аналіз агентивів з точки зору меліоративної й пейоративної оцінок.

Апробація дослідження. Результати дослідження висвітлювались у доповідях на міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференціях: "Pragmatics and Beyond: Abstracts The Second USSE Conference Vasyl Karazin National University of Kharkiv" (Харків, 2001), "Мова і культура" (Київ, 2002), „Лінгводидактичні основи вивчення мов на сучасному етапі" (Вінниця, 2003), „Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та європейської і американської літератури" (Черкаси, 2004), "Проблеми зіставної семантики" (Київ, 2005), а також на щорічних науково-практичних конференціях НПУ
ім. М.П.Драгоманова у 2001-2005 рр.

Публікації. Основні положення й результати дослідження відображено в 6-х статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, 6-х додатків (обсягом
49 сторінок), в яких системно подано агентивні номінативні одиниці сучасної англійської мови з їх стратифікацією на аксіологічно нейтральні та аксіологічно марковані (останні класифіковано на моносемантичні та полісемантичні пейоративи й меліоративи), списку використаної наукової та довідкової літератури, який нараховує 305 позицій українською, російською, англійською, французькою та німецькою мовами. Повний обсяг дисертації складає 187 сторінок. Текстова частина – 162 сторінки.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність та наукова новизна, формулюється мета й завдання, описуються методи дослідження, визначається матеріал дисертації, розкривається її теоретичне й практичне значення.

У першому розділі "Лінгвоаксіологічні засади утворення агентивних номінативних одиниць із формантом -erу сучасній англійській мові" визначається лінгвістичний статус категорії оцінки з позицій аксіології та обґрунтовується введення в науковий обіг терміна „агентивна номінативна одиниця з формантом -er", простежуються шляхи формування аксіологічних переосмислень семантики цих одиниць у сучасній англійській мові, здійснюється їх структурно-семантичне моделювання, виявляються характерні словотворчі особливості аксіологічно маркованих агентивних номінативних композитів із формантом -er.

Філософські ознаки цінностей загалом та оцінки зокрема реалізуютьсячерез певні мовні категорії на різнихмовних рівнях, що стимулювало вивчення цих понять мовознавцями кінця ХХ – поч. ХХІ ст.