LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові

близько 10% від загальної кількості розглянутих одиниць, за винятком слів типу necromancer (чаклун), що як інвективи не функціонують.

У концептуальному кластері "Людина-діяч як соціокультурний феномен" представлені номінації, які називають особу, що має владу (office-bearer, office-holder – "чиновник, посадовець, держслужбовець"), та вказують переважно на її адміністративні функції (пор. policymaker – "особа-діяч, що визначає політичний курс, політику, висока посадова особа"; king-maker – "впливова особа, від якої залежить призначення на високу посаду"). Особи ж, позбавлені будь-якої влади в соціальній ієрархії суспільства (miser, down-and-outer, panhandler), характеризувались із цього погляду рідко (зареєстровано лише 7 прикладів).
З когнітивно-семіотичного погляду, ці одиниці мають ще семантику якісної і кількісної переваги суб'єктів, співвіднесених з їх матеріальним та майновим становищем, трудовими зобов'язаннями, військовими відношеннями тощо.

Отже, в процесі ономасіологічного аналізу агентивних номінацій англійської мови встановлено, що в центрі уваги людини-діяча перебуває світ понять і уявлень про її дії, про смисл життя та його цінності, а також прагнення до їх переосмислення.

У третьому розділі "Логіко-семіотичне моделювання аксіологічно маркованих агентивних номінативних одиниць із формантом -er" описано функціонально-ономасіологічні мікрополя агентивних номінативних одиниць із формантом -er за концептосферами та семіотичними опозиціями.

Внутрішня форма англійських агентивів засвідчує системний характер культурних і мовних чинників. Агентиви, досліджувані з логіко-семіотичних позицій, становлять знаки певних ситуацій, на підставі яких вони об'єднуються у функціонально-ономасіологічні мікрополя (далі ФОМ).

Компоненти і специфіка семантики АНО англійської мови дають змогу структурувати ФОМ шляхом виокремлення певних інваріантно-варіантних утворень, пов'язаних із соціосеміотичною, прагматичною, обрядово-міфологемною, екзистенціально-аксіологічною та хронотопноюконцептосферами.

Перше ФОМ моделює соціосеміотичну концептосферу, яка включає суб'єктно-образні тематичні групи (далі СОТГ) з агентивами-політонімами (frontbencher, trustbuster), агентивами-лексонімами (lawbreaker, prison-breaker) та агентивами-соціонімами (baby-sitter), ядерну позицію в яких займає слот свої/чужів кореляції з фреймами "влада", "керівництво". Зі згаданим протиставленням співвідноситься англ. outlander, що вживається на позначення "сторонньої, чужої людини"; overstayer – "іноземець, в якого закінчився термін перебування в іншій (чужій) державі". Якісна й кількісна перевага свого/чужого співвідноситься з політичним концептом Влада (glad-hander), соціальним – Керівництво (headteacher), а також матеріальними артефактами, відбитими в концепті Майно.В останньому яскравопереважають мотиви: свого майна (owner-occupier); спільного майна (part-owner); багатства, грошей (cardholder); власності інших цінних паперів (bondholder).

Внутрішня форма агентивних номінативних одиниць із семантичним протиставленням свої/чужі має знаково-символічне навантаження, яке співвідноситься з аксіологічною моделлю "Я-інший", "своє" (добре) і чуже (погане), наприклад: chance-comer, party goer, party pooper, first-footer, gate-crasher.

Друге ФОМ моделює прагматичну концептосферу.В її межах СОТГ перехрещуєтьсяз агентивамина позначення трудової діяльності людини, її досвіду, вміння/невміння, навчання/невігластва.

СОТГ з аксіологічною опозицією добре/погано працювати типу topnotcher, bush-leaguerпредставлена складнопохідними і складними номінаціями з актантними поширювачами й інтенсифікаторами певної дії (сильно, старанно, багато). Так, у внутрішній формі номінацій full-timer, whole-timer імпліцитно наявний інтенсифікатор дії – багато, а в лексемі overachiever старанно. Протилежна ідея мало працювати, або загалом не працювати, спостерігається в лексемі pot-boiler. Ознака малого в його протиставленні великому має цілком негативну аксіологічну модальність при переосмисленні образних стереотипів.

Оскільки лінощі – поширена людська вада, то існують різні назви ледарів типу leadswinger (ті, які не хочуть працювати), chairwarmer (ті, які ухиляються від виконання службових обов'язків, загалом від роботи), pot-boiler, cookie-pusher (ті, які люблять поспати), late riser (ті, які не люблять рухатися, все роблять повільно або ж "тиняються" без справи) та ін. Ледарювання пов'язане зі злодійством, розпустою (pleasure-seeker), а ще й з пияцтвом (long hitter, pub-crawler).

Третє ФОМ моделює обрядово-міфологемну концептосферу, в якій виокремлюються СОТГ з агентивамина позначення: 1) шлюбних, сімейних,
а також позашлюбних інтимних стосунків (lady-killer, prom-trotter); 2) обрядодій (cross-bearer, bell-ringer, candle-lighter, fortune-hunter); 3) ритуальних дій(firewalker, fire-worshipper), зокрема їх виконавців (bullfighter; torch-bearer); 4) міфічних істот (besom-rider –фольк.відьма на мітлі. В сучасній англійській мові ця номінація вживається на позначення спритної й подеколи екстремальної людини); 5) казкових героїв (man-eater).

Центром усіх утворень, які формують виявлені СОТГ, є концепт Доля, що в народному світосприйнятті постає як одна з найважливіших космолого-онтологічних категорій на позначення життєвого призначення, приреченості людини, які реалізуються як вдача (талант), щастя, благополуччя, або навпаки, невезіння, обділення долею, життєвими благами. Тому люди за всіх часів намагалися якоюсь мірою пророкувати долю, у зв'язку з чим здійснювалися такі магічні процедури, як ворожба (crystal-gazer, palm-reader, necromancer, foreteller) та пов'язані з цим різні виявлення дій чаклунства й чаклунів (mind-reader), які зазнавали різних утисків та переслідування з боку влади (witch-finder). Часом природні лиха, негоди, сновидіння люди пов'язували з карою Господньою, а тому й зверталися до різних чаклунів (rainmaker, dream-reader).

В аналізованому ФОМ виокремлюється периферійна СОТГ із семантикою ігор (crapshooter),танців (tap dancer, cement-mixer, rope-dancer) та синоніми останньої номінації (wiredancer, rope- walker, toe-dancer),змагань (horseplayer).Ці утворення переважно є полімотиваційними, адже містять у своїй структурі мотиви перемоги/поразки, якісної переваги/непереваги суб'єкта (goal-scorer, front-runner) і водночас виявлення професійних якостей як позитивних (ranked player), так і негативних (bush-leaguer, thimblerigger).

Наступна СОТГ з номінаціями на позначення культурних концептівКупівля-Продажє теж периферійною, яка має перехресні зв'язки з СОТГ трудова діяльність і концептами Дар, Обмін, оскільки мотив купувати/продавати містить ідею обмінюватися товарами. Система обміну майже в усіх архаїчних традиціях простежується в універсальній