LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові

категорії взаємності, яка реалізується через концепт купівля/продаж в образно-мотиваційній структурі багатьох досліджуваних агентивів. Ця опозиція, як свідчить внутрішня та зовнішня форма агентивних утворень, також пов'язується з ціннісною маркованістю певних речей довкілля. Так, негативно маркованими виявилися номінації blackbirder, drugpusher і, навпаки, з позитивною оцінкою – drysalter, outfitter, picture-dealer, print-seller, tea-dealer, адже міфологічні витоки купівлі/продажу товарів пов'язуються з магічними віруваннями в можливість передачі або одержання блага разом з предметами, які продаються або купуються.

Четверте ФОМ моделює екзистенціально-аксіологічну концептосферу, якаоб'єднує СОТГ з агентивами на позначення змісту і характеру дій людини,
а також з агентивами про сутність дій, про саму дію як таку та її оформлення (зміст, якість, темп та мета мовлення людини; останні пов'язуються з концептом Обман, напр., four-flusher, що має образне значення "той, хто пускає пил у вічі", тобто маркує "обманщика", "окозамилювача").

СОТГ з номінаціями, в яких простежуєтьсяакціональна відповідність/ невідповідність змісту і характеру дій людини, з семантичного погляду маркує ситуацію,пов'язану з діями активного суб'єкта: 1) позитивними (peace-officer) та 2) негативними (nigger-driver), що супроводжуються надмірними моральними чи фізичними зусиллями або небезпекою (fireworker). Агентивна номінація torch-bearer вживається на позначення певних вольових дій, які межують з особистим самопожертвуванням (hundred-percenter), ідеєю добування благ заради ближнього (daily-breader).

Окрему СОТГ утворюють агентиви на позначення інтелектуально-розумової діяльності людини з семіотично-концептуальним протиставленням вміння/невміння, розумний/дурний, в яких закодовано: 1) надмірні позитивні здібності та якості (big-timer, fellow-commoner, roughrider) та надмірні ознаки вміння (do-it-yourselfer); 2) негативні якості при експліцитному маркуванні поняття "дурний" (ninnyhammer) та в семантиці пасивного суб'єкта (underachiever).

П'яте ФОМ моделює семіотичну хронотопну концептосферу, яка об'єднує СОТГ з агентивними номінаціями, що маркують якісний вимір (близько/далеко, верх/низ, багато/мало) і вживаються на позначення місця і часу проживання людини. Просторово-часові відношення в цих одиницях тісно пов'язуються з локативними характеристиками.

Найчисленнішою в цій ФОМ є СОТГ з топонімічним компонентом семантики, що маркується як експліцитно: West-Ender, lowlander, так й імпліцитно, виявляючись у внутрішній формі агентивних утворень, які є етимологічно прозорими: moonshiner, cliff-dweller, cornhusker, bean-eater(в основу кожної назви покладено той тип культурного господарювання, який властивий певній місцевості, і врахована також специфіка соціальних та етнічних стереотипів поведінки мешканця, притаманна окремим територіям).

Значення далеко/близько та верх/низ маніфестуються в номінаціях СОТГ з маркованими локативними реаліями (назвами мешканців островів, селищ та інших локусів): out-islander; on-islander, outsettler, back-settler. Останнє за своєю семантикою та внутрішньою формою корелює з семіотичним протиставленням нове/старе, а також з концептами соціальної ієрархії – колоніст – "той, хто переселений не за власною волею, а насильницьким шляхом". Сюди ж можна віднести номінацію outbacker у значенні "мешканця не-центру, а віддаленого містечка та утворення out-of-towner з семіотичним протиставленням свої/чужі.

СОТГ з маркованими темпорально-локативними реаліями включає лише одну номінацію off-islander.

На периферії цього ФОМ знаходиться СОТГ з утвореннями-етнонімами, внутрішня форма яких містить ознаки, характерні для певних етномовних груп людей. Деякі з цих слів є табуйованими, деякі – жартівливими, зумовленими етнічними характеристиками (lime-juicer, frog-eater, bog-trotter).

У цій концептосфері агентивні номінації мають здебільшого пейоративну оцінну семантику й формують образи за національними та расовими ознаками.


Загальні результати дослідження дозволяють зробити наступні висновки:

1. Агентивні номінативні одиниці з формантом -er у дисертаційному дослідженні визначаються в трьох вимірах: 1) як складнопохідні, композитні номінації, а також словосполучення з формантом -er, що поєднують у своїй семантичній структурі значення особи-виконавця певного виду діяльності чи носія певних якостей; 2) як лінгвоаксіологічні одиниці, що виражають пейоративну/меліоративну оцінку; 3) як згорнуті національно-культурні тексти, що в стислій формі моделюють діяльність і поведінку людини в навколишньому світі.

2. Переосмислення семантики агентивних номінативних одиниць із формантом -er відбувається крізь призму оцінної, чуттєвої чи образної уяви людини, у зв'язку з чим ці одиниці виникають, як правило, в розмовному мовленні.

3. Проведений контент-аналіз оцінної семантики агентивних номінацій за протиставленням позитивне/негативне дав змогу виділити одиниці з нейтральною, меліоративною та пейоративною оцінкою. Меліоративні одиниці в кількісному відношенні становлять 14% від загального корпусу агентивних номінативних одиниць з формантом -er та 30% – від аксіологічно маркованих. Пейоративні одиниці в кількісному відношенні – 32,2% від загального корпусу агентивних номінативних одиниць з формантом -er та 70% – від аксіологічно маркованих.

4. Здобуті результати засвідчили високий відсоток пейоративів, що пояснюється антропоцентричним характером природи людини загалом й особливостями менталітету англомовного носія зокрема. Ми вбачаємо в цьому своєрідний результат критичного ставлення суспільства до своїх вад і недоліків, адже саме іронічно-критична оцінка є найбільш дієвим засобом позитивного впливу.

Оцінно-мотивуючий компонент у семантиці агентивів представлений у двох основних типах: онтологічна й етична характеристика особистості. Онтологічна позитивна/негативна характеристика особистості – це спроможність/неспроможність людини як представника групи людей та як індивіда з фізичними й інтелектуально-вольовими достоїнствами/недоліками. Етична позитивна/негативна характеристика особистості – це наявність/відсутність поваги з боку індивіда до інших людей, що виражається як дотримання/порушення статусно-етикетних і власне моральних норм поведінки.

5. За асоціативно-тематичним підходом у межах лінгвокультурної інваріантної моделі "Людина-діяч" було здійснено агломеративну кластеризацію агентивів за 4-ма кластерами: 1) людина-діяч як біологічний індивід; 2) людина-діяч та її емоційний стан; 3) людина-діяч як мікрокосм; 4) людина-діяч як соціокультурний феномен.

Пейоративний напрям аксіологічних переосмислень у цих кластерах є домінуючим, що пояснюється негативною спрямованістю людської свідомості в характеристиці навколишньої дійсності, а також дискретним характером негативних емоцій при оцінюванні