LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові

властивостей та дій суб'єкта.

Ядро пейоративів агломеративного кластера "Людина-діяч як біологічний індивід" складають слова загального інвективного значення. До маргінальної зони належать об'єктивні та суб'єктивні спеціальні слова з негативною оцінкою. Об'єктивні спеціальні пейоративи вживаються на позначення об'єктивних недоліків людей – дурість, лінь і т. ін. З-поміж суб'єктивних спеціальних пейоративів зареєстровано агентивні номінації на позначення людей іншого кола, раси, національні ярлики, які мають амбівалентне тлумачення.

При кластеризації варіантної моделі "Людина-діяч та її емоційний стан"простежуютьсясемантичні відношення з концептуалізацією "психоментальних і психокінетичних процесів людини", їх прагматичною орієнтацією, які перехрещуються з попереднім кластером.

Ядерними тематичними асоціаціями концептуального кластера "Людина-діяч як мікрокосм"є інваріанти, які об'єднують агентивні меліоративи, що символізують добро як: благо, доброчинність; прагнення прийти на допомогу; позицію дотримуватися у своєму житті прийнятих норм поведінки, сприяти утвердженню норм і законів; розум та знання; уміння діяти й творити. Агентивні пейоративи, що маркують людину як гріховну істоту, у своїй семантиці засуджують всілякі гріхи людини: похіть, розпусту, перелюбство, обжерливість, пияцтво, наклеп, зрадництво, обман, боягузтво.

Концептуальний кластер "Людина-діяч як соціокультурний феномен"продемонструвавсоціальну структуру англійського суспільства. Концептуальна модель агентивів з ядерною категоріальною архісемою Керівництво, Важливість має перехресні зв'язки сигніфікатів з фреймом Сила, Влада і поєднує одиниці зі значенням соціальної ієрархії суб'єктів вищий/нижчий, важливий/не-важливий.

6. Специфіка семантики та внутрішньої форми агентивних одиниць англійської мови дали змогу категоризувати ці одиниці за функціонально-ономасіологічними мікрополями шляхом виокремлення певних інваріантно-варіантних утворень, пов'язаних із соціосеміотичною, прагматичною, обрядово-міфологемною, екзистенціально-аксіологічною та хронотопною концептосферами.

7. Серед аксіологічно маркованих агентивних номінативних одиниць переважають просторічні та розмовні утворення. У сфері сленгу та жаргонізмів емоційно-оцінне забарвлення утворюється для надання мовленню грубого, фамільярного тону. Жаргонізмам-агентивам притаманне етико-стилістичне зниження, а негативна аксіологічна тональність досягається за рахунок порушення структурних норм.

Перспективами дослідження є подальше опрацювання лінгвоаксіологічної семантики агентивів у контрастивно-культурологічному аспекті та в ситуації міжкультурної комунікації.Зміст дисертації висвітлено у таких публікаціях:

1. Гончарова Т.В. Аксіологічний компонент аналізу структурно-складних агентивних іменників з суфіксом -er // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. – К.: Логос, 2002. – Т. ХХХ. – С. 173-180.

2. Гончарова Т.В. Стилістичний аспект лексичної семантики структурно-складних імен діяча // Мова і культура: Вип. 5. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2002. – Т. IV. – С. 333-336.

3. Гончарова Т.В. Варіанти продуктивних моделей імен діяча у семантико-номінативній структурі композит із суфіксом -er // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. пр. – К.: Т-во „Знання" України, 2002. – С. 53-61.

4. Гончарова Т.В. Формування аксіологічних переосмислень (на матеріалі структурно-складних агентивних іменників англійської мови) // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. пр. – К.: Т-во „Знання" України, 2003. – С. 152-157.

5. Гончарова Т.В. Функціонально-ономасіологічні мікрополя агентивних номінативних одиниць із формантом -er // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – Том XLV. – С. 147-159.

6. Гончарова Т.В. Лінгвоаксіологічна характеристика концептуального кластера "Людина-діяч як духовний феномен" у сучасній англійській мові: ономасіологічний підхід // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. – К.: Вид. Центр КНЛУ. – Вип. 13. – 2005. – С. 120-124.

7. L.Omelchenko, T.Goncharova, I.Medvedeva. Axiological and pragmo-stylistic aspect of phraseological compounds with the suffix -er // Pragmatics and Beyond: Abstracts The Second USSE Conference Vasyl Karazin National University of Kharkiv. – Kharkiv, 2001. – P. 56-58.


АНОТАЦІЇ

Гончарова Т.В.Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом -erу сучасній англійській мові. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Донецький національний університет, Донецьк, 2006.

У дисертаційному дослідженні основну увагу приділено розкриттю ономасіологічної й семасіологічної специфіки агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові. Пропонується новий комплексний підхід до аналізу їх лінгвоаксіологічної семантики.

Спираючись на принципи побудови концептуальної моделі мовної номінації, в роботі проаналізовано лексико-семантичне поле агентивних номінативних одиниць із формантом -er і визначено структуру конотативного макрокомпонента семантики цих одиниць.

На основі асоціативно-тематичних номінативних характеристик діячів, пов'язаних із семою оцінки й смисловими конотаціями, агентивні номінативні одиниці було об'єднано у 5 ЛСГ. У свою чергу, семантична класифікація дала змогу здійснити агломеративну кластеризацію інваріантної моделі "Людина-діяч" за чотирма кластерами, простежити переосмислення семантики агентивів у напрямах меліорації й пейорації та з'ясувати причини переваги пейоративної оцінки. В результаті такого аналізу була виявлена тенденція широкої дифузності конотативної семантики агентивних номінацій, зумовлена екстралінгвальними факторами.

За допомогою концептуального аналізу описано функціонально-ономасіологічні мікрополя агентивних номінативних одиниць, в межах яких виокремлено інваріантно-варіантні утворення, пов'язані з соціосеміотичною, прагматичною, обрядово-міфологемною, екзистенціально-аксіологічною та хронотопною концептосферами.

Ключові слова: лінгвоаксіологічна семантика, агентивні номінативні одиниці з формантом -er, меліоративна й пейоративна оцінка, конотативна семантика, функціонально-ономасіологічне мікрополе, інваріантно-варіантні моделі, агломеративна кластеризація.


Goncharova T.V. Linguoaxiological semantics of agentive nominative units with the suffix -er in Modern English. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in philology, speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Donetsk National University, Donetsk, 2006.

The research focuses on the study of the onomasiological and semasiological peculiarities of the English agentive nominative units with the suffix –er. A new complex approach to the analysis of