LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвоакустичні характеристики паузації в сучасному англомовному лекційному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження чоловічого та жіночого мовлення в дидактичній сфері)

Київський державний лінгвістичний університет

Петренко Інна ВолодимирівнаУДК 801.41:800.86

Лінгвоакустичні характеристики паузації

в сучасному англомовному лекційному дискурсі

(експериментально-фонетичне дослідження чоловічого та жіночого мовлення в дидактичній сфері)Спеціальність 10.02.04 германські мови

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Київ - 2000

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі фонетики англійської мови Київського державного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Скробот Алла Іванівна,
Київський державний лінгвістичний університет, доцент кафедри іспанської філологіїОфіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Куліш Лариса Юліанівна,
Національна музична академія України,
кафедра мов, завідувач кафедрикандидат філологічних наук, доцент
Валігура Ольга Романівна,
Тернопільский державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,

кафедра англійської філології, завідувач кафедриПровідна установа: Ужгородський державний університет, кафедра англійської філології, Міністерство освіти і науки України, м.УжгородЗахист відбудеться "25" травня 2000 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського державного лінгвістичного університету (03650, МСП, Київ-5, вул. Червоноармійська, 73).З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці університету.Автореферат розісланий 22 квітня 2000 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради А.А.Калита

Загальна характеристика роботи

Реферована дисертаційна робота присвячена дослідженню лінгвоакус-тичних характеристик паузації мовлення лектора з урахуванням таких екстра-лінгвістичних факторів, як ситуація спілкування, професійні, освітні, вікові характеристики мовця та його статева приналежність. Усі зазначені параметри в комплексі характеризують мовлення викладача під час планомірної та систематичної роботи з студентами у вищій школі (дидактична сфера), де лек-ція розглядається як жанр наукового мовлення, а з точки зору комунікативної заданості – як усний науково-навчальний текст монологічного характеру, головною метою якого є інформація про дійсність, її пояснення та оцінка.

Великий обсяг питань, пов'язаних з лінгвістичними, лінгвости-лістичними та жанровими характеристиками наукового функціонального стилю висвітлено в дослідженнях І.В.Арнольд, М.М.Кожиної, О.А.Лаптєвої, Т.В.Матвєєвої, О.М.Мороховського, Є.Ф.Петрищевої, Н.І.Портнової, Н.М.Разінкіної, М.О.Соколової, М.С.Чаковської, Д.Крістала та інших. У той же час усні жанри наукового стилю мовлення, зокрема просодична організація текстів лекцій, що функціонують у сфері науково-навчальної комунікації, не знайшли достатнього висвітлення в сучасній інтонології. Тому важливим є встановлення функціонально-стильової специфіки просодичних засобів смис-лової організації англомовного лекційного дискурсу в дидактичній сфері. Са-ме цим зумовлюється актуальність нашого дослідження, спрямованого на виявлення характеру впливу екстралінгвістичного фактору статі мовця на функціонування окремих компонентів просодії (пауз), встановлення особли-востей їх взаємодії у вираженні комунікативного смислу англомовного лекцій-ного дискурсу.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана в межах держбюджетної наукової теми Міністерства освіти і науки України "Типологія та функціонування мовних одиниць фонетичної, граматичної та лексичної систем сучасних германських і романських мов: когнітивний, комунікативний та прагматичний аспекти", що розроблялась у Київському державному лінгвістичному університеті (тема затверджена вченою радою КДЛУ, протокол №5 від 27 січня 1997 року).

Об'єктом експериментально-фонетичного дослідження є усні реалізації англійських науково-навчальних текстів у виконанні лекторів чоловічої та жіночої статі.

Предметом дослідження є лінгвістичні та акустичні характеристики пауз в сучасному англомовному лекційному дискурсі.

Матеріалом дослідження слугували 16 квазіспонтанних лекцій та лекцій-зачитувань з гуманітарних наук загальною тривалістю звучання 11 годин 40 хвилин.

Метою дослідження є встановлення основних закономірностей та особливостей інтонування англомовного лекційного дискурсу шляхом визначення лінгвістичних та акустичних характеристик функціональних типів пауз.

Мета роботи передбачає розв'язання таких завдань:

– визначення логіко-композиційної та комунікативно-функціональної специфіки усної форми наукового стилю мови;

– виявлення особливостей реалізації просодичних підсистем та їх взаємодії в інформаційній структурі англомовного науково-навчального тексту;

– встановлення перцептивних і акустичних параметрів та типології мовленнєвих пауз, які характеризують функціонально-стильову норму інтонаційних експресивних засобів актуалізації комунікативно-прагматичної динаміки англомовного лекційного дискурсу;

– встановлення інваріантних та варіантних просодичних параметрів чоловічих та жіночих реалізацій лекції в дидактичній сфері;

– виявлення характеру взаємодії просодичних підсистем на паузальній межі інформаційних сегментів лекції з метою створення методичних стратегій навчання інтонації англомовного дискурсу.

Як робоча гіпотеза висувається припущення про те, що існування соціальних варіантів норми просодичного оформлення лекції обумовлює відмінності акустичних характеристик чоловічих і жіночих реалізацій паузальної межі інформаційних сегментів дискурсу.

Наукова новизна даного дослідження полягає у виявленні впливу соціолінгвістичних факторів мовлення на просодичне оформлення та інформаційну архітектоніку англомовного лекційного дискурсу. У роботі вперше встановлюються інваріантні та варіантні просодичні параметри чоловічих та жіночих реалізацій лекцій з гуманітарних наук у вищій школі. Новим є також вивчення акустичних характеристик пауз та з'ясування особливостей взаємодії просодичних підсистем на паузальній межі інформаційних сегментів дискурсу в мовленні лекторів-чоловіків та лекторів-жінок.

Теоретичне значення проведеного дослідження полягає в розробці питань функціональної типології мовленнєвих пауз; визначенні взаємодії просодичних підсистем у формуванні інформаційної структури тексту, що сприяє системному вивченню інтонаційної будови сучасного англійського мовлення; обґрунтуванні варіантних просодичних параметрів чоловічих та жіночих реалізацій лекційного дискурсу і встановленні парадигми інтонаційної моделі