LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактична підготовка майбутнього учителя-словесника до роботи над формуванням ділового мовлення учнів основної школи

21


ХЕРСОНСЬКИЙ державний університет

стасів лілія володимирівна
УДК 811.161.2 + 378.14ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА ДО РОБОТИ

НАД ФОРМУВАННЯМ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ


13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)
Автореферат

дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук
Херсон – 2003

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано в Херсонському державному університеті, Міністерство освіти
і науки України.


Науковий керівник –

доктор педагогічних наук, професор

Пентилюк Марія Іванівна,

Херсонський державний університет, професор кафедри українського мовознавства та основ журналістикиОфіційні опоненти –

доктор педагогічних наук, професор

Караман Станіслав Олександрович,

Київський міський педагогічний університет

ім. Б.Грінченка, професор кафедри методики української мовикандидат педагогічних наук, доцент

Михайлюк Валентина Олександрівна,

Миколаївський аграрний університет,

доцент кафедри українознавстваПровідна установа –

Бердянський державний педагогічний університет

ім. П.Д.Осипенко, кафедра української мови, Міністерство освіти і науки України, м. Бердянськ


Захист відбудеться 12 грудня 2003 р. о __14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 у Херсонському державному університеті

(73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27).


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Херсонського державного університету.

Автореферат розіслано 07 листопада 2003 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.В.Коршун

ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Утвердження статусу державності української мови та поширення її в усіх сферах життя нового українського суспільства ставить перед сучасною школою завдання формувати мовну особистість – людину, яка знає і користується українською мовою в різних життєвих ситуаціях. Юридичною основою для цього є Конституція України, Закон про мови в Україні, Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, Закон про вищу школу. Ці документи приділяють особливу увагу вживанню української мови в актах державної влади, судочинстві, міжнародних документах України, на підприємствах, в установах, навчальних закладах тощо. Розширюється сфера функціонування усного ділового спілкування.

Володіючи багатими традиціями, виробленими протягом століть, українське ділове мовлення пройшло довгий шлях свого становлення, але досить тривалий час не мало практичного застосування через різні політичні умови. Сьогодні воно переживає відродження, остаточно формуючись, набуваючи специфічних ознак, забезпечуючи розгалужену систему офіційних відносин і ділової документації. До того ж зростає суспільне значення української мови, пожвавлюється її впровадження в усіх організаціях, установах, освітніх закладах, здійснюється активна навчальна робота щодо ведення справочинства державною мовою, піднесення рівня ділового спілкування. Відтак особлива увага приділяється теоретичному вдосконаленню і практичному його застосуванню. Професійна підготовка спеціалістів у різних галузях діяльності вимагає досконалого володіння культурою ділового спілкування. Для майбутнього вчителя-словесника – це здатність виявити свої інтелектуальні здібності в спілкуванні з учнями, що, як відомо, носить здебільшого діловий, офіційний характер. Навчитися ділового спілкування – процес вельми складний і довготривалий, що включає необхідність правильно говорити і писати, вміння уміло відбирати з величезної кількості мовленнєвих засобів найбільш доцільні в певній ситуації. Удосконалюючи навички ділового мовлення, студенти прагнуть виражати свої думки найкращим, зручним і доречним способом, ураховуючи функціональну співвіднесеність мовної одиниці, розвиваючи стилістичну інтуїцію. Отже, одне з провідних місць у професійній підготовці майбутніх учителів-словесників має зайняти ділове мовлення, зорієнтоване на специфіку спеціальності, якою оволодіває студент. Воно визначається новими, практично значущими тенденціями розвитку лінгвістики і має бути спрямоване на майбутню професійну діяльність.

Проте на сьогодні, незважаючи на значну кількість праць, пропонованих студентові й викладачеві, методика ділового мовлення на філологічних факультетах ще мало вивчена: немає спеціальних дисертаційних досліджень, практичних посібників, методичних розробок. Студенти-філологи не володіють достатніми навичками роботи над діловим мовленням у школі. Це спонукало нас звернутися до теми "Лінгводидактична підготовка майбутніх учителів-словесників до роботи над формуванням ділового мовлення учнів основної школи".

Актуальність дисертаційного дослідження визначається:

  • учнів основної школи;

  • сучасними науковими тенденціями щодо навчання ділового мовлення у вищій та середній школі;

  • відсутністю наукового обґрунтування лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів-словесників до роботи з формування ділового мовлення низьким рівнем володіння діловим спілкуванням у різних сферах суспільства.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є частиною комплексної теми кафедри українського мовознавства та основ журналістики "Особливості навчання рідної (державної) мови в освітніх закладах Півдня України", що входить до загальноуніверситетської теми Херсонського державного університету "Актуальні проблеми підготовки вчителя сучасної школи" (реєстраційний № 0198U007532) та узгоджена в раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології АПН України ( протокол №9 від 27 листопада 2001 року).

Об'єкт дослідження – процес формування культури ділового мовлення студентів філологічних факультетів вищих закладів освіти.

Предмет дослідження – методична система лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів-словесників до роботи над формуванням ділового мовлення учнів 5-9 класів.

Мета дослідження – розробити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити