LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгводидактична підготовка майбутнього учителя-словесника до роботи над формуванням ділового мовлення учнів основної школи

складати плани-конспекти уроків ділового мовлення, добирати й виготовляти дидактичний матеріал з теми, проводити пробні уроки.

Порівняльну характеристику рівня лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів-словесників до роботи над формуванням ділового мовлення учнів основної школи на початку і наприкінці дослідного навчання представлено в діаграмах 1 і 2.

Діаграма 2.1

Рівні лінгводидактичної підготовки студентів І курсу до роботи з формування ділового мовлення учнів 5-9 класів

Діаграма 2.2

Рівні лінгводидактичної підготовки студентів V курсу до роботи з формування ділового мовлення учнів 5-9 класів

Отже, результати експериментально-дослідного навчання за показниками діаграми 2.1 та 2.2 підтвердили ефективність розробленої нами методики лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів-словесників до роботи над формуванням ділового мовлення учнів основної школи.

Теоретичне та експериментальне вивчення проблеми дослідження дозволяє зробити такі висновки:

1. Теоретичний аналіз сучасних концепцій навчання ділового українського мовлення студентів-філологів, чинних програм і підручників, науково-методичної літератури виявив потребу в удосконаленні лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів-словесників до роботи над формуванням ділового мовлення учнів основної школи.

2. Аналіз результатів констатуючого зрізу та рівень володіння діловим мовленням першокурсників засвідчив, що випускники загальноосвітніх шкіл недостатньо оперують поняттями ділового мовлення, не вміють будувати бесіду чи телефонну розмову, виступати на зборах, реферувати повідомлення, готувати реферат, складати документи.

3.Експериментально-дослідне навчання продемонструвало, що вихідними поняттями для лінгводидактичної підготовки студентів з формування ділового мовлення учнів 5-9 класів "ділове мовлення" та "ділове спілкування". Розуміння їх комунікативних якостей зумовило вибір методів та форм роботи, створення системи вправ.

4. Результати дослідження переконали в необхідності врахування психологічних чинників (мовлення, мислення, механізми породження ділового та професійного мовлення), що допомогло виявити труднощі та мотивувати причини появи помилок, з'ясувати особливості засвоєння усного і писемного ділового мовлення.

5. Експеримент довів, що лінгводидактичну підготовку майбутніх учителів-філологів до роботи над формуванням ділового мовлення учнів основної школи доцільно проводити на заняттях з лінгвістичних та нелінгвістичних дисциплін Вона повинна становити чітку систему, підпорядковану закономірностям, принципам, методам, прийомам, засобам навчання і формам роботи; ґрунтуватися на міжпредметних зв'язках. Головним її завданням є формування свідомого ставлення студентів до ділового мовлення через складну систему ділової документації та усних форм офіційного спілкування як засобів впливу на ділові стосунки між студентами, студентами і викладачами, майбутніми учителями-словесниками і учнями та їх батьками, колегами по роботі.

6. Експериментально-дослідне навчання продемрнструвало необхідність засвоєння ділового мовлення через:

  • мову ділового спілкування як засобу реалізації комунікативних якостей усного ділового мовлення;

  • мову ділових паперів, пов'язаних із майбутньою професією студентів-філологів.

7.Дослідне навчання підтвердило, що розроблена система лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів-словесників до роботи над формуванням ділового мовлення учнів основної школи має цілеспрямований характер і ґрунтується на принципах системності й неперервності, поєднанні функціонально-стилістичного та комунікативно-діяльнісного аспектів.

8. Система навчально-тренувальних вправ (мовленнєві, ситуативні, пізнавальні та інші), що використовувалася в ході формуючого експерименту і ґрунтувалася на міжпредметних зв'язках, забезпечила розвиток таких видів мовленнєвої діяльності, як аудіювання, говоріння, читання, письмо, володіння якими є обов'язковими для майбутнього учителя і спрямовує на формування як загальномовленнєвих, так і професійних умінь.

9. Дослідний експеримент переконав, що засвоєння ділового мовлення потрібно проводити в єдності усної та писемної форм спілкування. Завдання, спрямовані на побудову усного ділового монологу та діалогу (полілогу), повинні передувати написанню певного зразка документа, з яким майбутній учитель-філолог зустрічатиметься у своїй діяльності. Така робота стала основною на всіх етапах дослідного навчання, що було методично виправданим, оскільки підвищило мовленнєву компетентність студентів.

10. Експеримент довів, що ефективність запропонованої методики залежить від добору дидактичного і наочного матеріалу, що передбачає навчання ділового мовлення, засвоєння документації фахового спрямування, текстів офіційно-ділового стилю, в основі якого – аналіз комунікативних одиниць на лексичному, граматичному та стилістичному рівнях.

11. У ході формуючого експерименту підтверджено, що запропонована лінгводидактична система підготовки вчителя-словесника, розроблена тематика лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять на матеріалі фахових дисциплін ґрунтуються на принципах комунікативної спрямованості, моделювання типових мовленнєвих ситуацій, застосуванні інтерактивних імітаційних методів (рольові ігри, завдання ситуативного характеру, розв'язання проблемних завдань).

12.Розроблена нами експериментально-дослідна методика лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів-словесників до роботи над формуванням ділового мовлення учнів основної школи може бути використана як альтернативна до методичних розробок, упроваджених на філологічних факультетах ВЗО.

Дисертаційне дослідження не претендує на остаточне розв'язання цієї проблеми, а відображає лише деякі аспекти лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів-словесників до роботи над формуванням ділового мовлення учнів основної школи.


Основні результати проведеного дослідження відображено в таких публікаціях автора:

1.Слово як метод виховання// Збірник матеріалів доповідей та повідомлень науково-методичної конференції інституту. – Миколаїв, 1995. – С. 22-23 (Співавтор Т.Пономаренко).

2. Як навчити учнів писати листи // Вересень. - 1996. - №3. – С. 30-32.

3. Методика опрацювання ділових паперів у середній школі // Збірник матеріалів та повідомлень науково-методичної конференції інституту, присвяченої 20-річчю історичного факультету. – Миколаїв, 1997. – С. 60-61.

4. Місце рольової гри у вивченні ділового мовлення учнів 5-9 класів // Збірник наукових праць "Південний архів". Філологічні науки. – Херсон, 1998. – С. 135-139.

5.Історія розвитку офіційно-ділового стилю як засобу формування національної свідомості школярів // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон, 1998. – С.